Przejdź na Netlog

Pozostało sekund:
Strona profilowa użytkownika zofiagrochowska

zofiagrochowska

kobieta - 86 lat
- 106 Odwiedzający

Blog 27

Nie wy?cie mnie wybrali, ale Ja was wybra?em i przeznaczy?em was na to, aby?cie szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwa? aby wszystko da? wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imi? moje (J 15,16). Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, ktrego Ja wam po?l? od Ojca, Duch Prawdy, ktry od Ojca pochodzi, On b?dzie ?wiadczy? o Mnie. Ale wy te? ?wiadczycie, bo jeste?cie ze mn? od pocz?tku (J 15, 26-27).


 • B?d?cie aktywnymi rycerzami

  "Dzi? [14.04.2011] w?a?nie ja wasza Zofia, Bia?a Ska?a, mwi? do was z polecenia Naj?wi?tszej Panienki, Niepokalanej Dziewicy.
  Prosz? o post i ofiar?, aby zwi?za? drug? ?ap? szatana, by jego z?e i podst?pne plany nie zosta?y wprowadzone w ?ycie. A wi?c mdlcie si? i po??cie o kap?anw, aby s?udzy szatana ich "nie zabijali", aby przez wasze modlitwy, pokuty, posty byli otoczeni modlitw? [wsparciem duchowym], bowiem [szatani] polecenie maj? takie, aby "wybi?" wszystkich ?wi?tych kap?anw, a mwi? [tak]:"Ten ?mierdzi Bo?? mi?o?ci?, trzeba go za?atwi?".

  Mdlcie si? z wiar?, bo tak jak wielka jest Bo?a mi?o??, dla ludzi niepoj?ta, tak samo jest wielka moc modlitwy [z wiara]. Kochani, gdyby?cie wiedzieli jak wa?ny jest r?aniec, godzinki do NMP, godzinki do Serca Pana Jezusa - nie wypuszczaliby?cie chyba z r?k r?a?ca a na waszych ustach by?oby zawsze uwielbienie Trjcy Przenaj?wi?tszej i te pi?kne s?owa: "Zacznijcie wargi nasze chwali? Pann? ?wi?t?."

  Tak moi kochani, wielk? ?ask? maj? Ci, ktrzy z pokor? wype?niaj? to, o co prosi Naj?wi?tsza Niepokalana Maryja Dziewica wraz z Synem Swoim. Poprzez te dwa Serca p?yn? nieustanne pro?by, modlitwy to wszystko, co pragniecie odda? Bogu Ojcu. Tak jak ju? wiele razy powtarza?am: mdlcie si? z wiar? i my?lcie o s?owach, ktre wypowiadacie, bo szatan boi si? takiej modlitwy, bo ma ona wielk? warto??. Ja to widz? dlatego wam mwi?. tam gdzie pokora i modlitwa, oddanie swojej woli Bogu - [tam szatan] omija takich ludzi, bo wie, ze nie ma szans.

  Mdlcie si? prosz? za m?odzie?, za dzieci, o Ducha ?wi?tego dla nich. M?odych ludzi i ma?e dzieci ?atwo mo?na zwie??, ale kiedy otoczeni s? modlitw?, Duch ?wi?ty dociera do ich ma?ych i m?odych serc i zapala si? w nich ogie? Bo?ej mi?o?ci. I w?a?nie taka m?odzie? trzeba ratowa? i na pewno ujrzycie ich, bo przyb?d? do was i zapisz? si? do Ma?ych Rycerzy Mi?osiernego Serca Jezusowego.

  Ja wiem, tak czuj?, ?e za mn? t?sknicie, ?e ?ycie na ziemi, to tylko chwila i MR MSJ ?yj? w tej chwili po to, by ratowa? ?wiat ca?y. Wi?c b?d?cie aktywnymi rycerzami, aby Bg ojciec w NIEBIE radowa? si? wraz z Synem i Duchem ?wi?tym...

 • Przes?ania dot. Jezusa Krla Mi?osierdzia i Polski

  Pos?anie Krla Wszech?wiata do umi?owanych i ofiarowanych dzieci
  Crko Moja. Pragniesz uczci? i uwielbi? Mnie Jezusa Chrystusa, jako Krla Wszech?wiata - daj? ci wskazwki, w jaki sposb macie czci? ten dzie? z mi?o?ci do Mnie. Ofiarujcie Mi w ten dzie? trzy Msze ?w., uwielbiaj?c Mnie za innych, ktrzy nawet nie wiedz?, ?e Jestem.
  Ty crko jeste? tym g?osem, ktrym wezw? wszystkie dzieci do tej ofiary z mi?o?ci do Mnie, aby?cie otrzymali te trzy b?ogos?awie?stwa Mszy ?w., ktre b?d? wam potrzebne. Uwielbi? Krla Wszech?wiata, to znaczy uwielbi? ca?y ?wiat ( dzie?o Bo?ej Mi?o?ci ), w??czaj?c wszystkich grzesznikw.
  W tym dniu wasze serca b?d? zdolne ogarn?? ca?y ?wiat, ktry rani Moje Serce. I w tych trzech Mszach ?w., trzykrotnie z?o?ycie ca?y ?wiat przed Moim Majestatem Krlewskim, w??czaj?c go do Mojej Ofiary Mszy ?w. Przez to uczestnictwo b?d? b?ogos?awi? ca?y ?wiat, jako Krl Mi?osierdzia Bo?ego. Wielkie ?aski wyp?yn? z Mojego przebitego Serca. Kto kocha Mnie, to i ofiara nie b?dzie ci??ka, ani przykra, wiedz?c, jak wielkie ?aski sp?yn?. Mi?o?? jest zdolna do wszystkiego, nawet do rzeczy niemo?liwych. Mi?o?? czysta, ofiarna zawsze zwyci??a. Ufajcie Mi, Moje drogie dzieci. Darzcie Mnie dzieci?c? mi?o?ci?! Takiej mi?o?ci jestem spragniony, a szczeglnie w tym dniu.
  B?ogos?awi? was, Moje dzieci ofiarne, trzykrotnym b?ogos?awie?stwem w Imi? Ojca i Syna i Ducha ?wi?tego . 17.11.1991

  (...) Ja, Jestem pogromczyni? wszelkiego z?a na ca?ym ?wiecie, a szczeglnie w Polsce, bo Ja Jestem Krlow? Polski. A kiedy wybierzecie Mojego Syna, waszego Boga Krlem waszej ojczyzny i powierzycie wasz? ojczyzn? Jemu, to stanie si? cud ?wiata - przemiana ludzkich serc, ktre b?d? otwarte na Boga. Potrzebne s? wasze modlitwy, ale z mi?o?ci do Boga i bli?niego, bo pokora i mi?o?? zwyci??a wszystko. 9.09.1995

  Wiele spadnie na was kar. I dzisiaj zapowiedziane s? dla Narodu polskiego kary. Najpierw Polska musi si? oczy?ci? z nieprawo?ci i b??dw i tak b?dzie a? nie padnie na kolana i uczci Mj Boski Majestat i uzna ?e Ja Jestem Krlem i Panem. Kiedy nard polski wybierze Mnie za Krla Mi?osierdzia, wtedy du?o si? zmieni w waszej ojczy?nie.
  Walczcie o Moje Krlestwo na ziemi, nie zaniedbujcie go, bo Ja tego pragn?. Bg mg?by uczyni? wszystko sam, ale potrzebuj? pomocnikw, ktrzy wyprosz? te ?aski, ktrzy b?d? upomina? si? o Krla, Krla - swoich serc. 19.04.1997

  Nadchodz? dni wielkiej grozy. Czy Krl, Jezus Chrystus, zostanie wybrany przez nard polski? Jeste?cie narodem krlewskim a krlestwo wasze pochodzi od Boga a nie od ?wiata. () Je?li nard polski odrzuci t? ?ask? i nie wybierze Jezusa Krlem, Jezus odwrci swoje oblicze od was. 23.11.1998

  () O narodzie polski - uczy?cie co mo?ecie aby Jezus Chrystus zosta? Krlem. Jego Krlestwo nie jest ze ?wiata, tylko zrodzone jest przez Boga. O cz?owiecze, gdyby? zna? czym Ono jest dla narodu polskiego i ?wiata. Ju? dawno nard polski krlowa?by w?rd narodw i nie by?oby z?a, bo w Krlestwie Bo?ym nie mo?e by? z?a, tylko mi?o?? i dobro. Mdlcie si? w tej intencji, aby krlestwo Bo?e by?o w?rd was. Modlitw?, ofiar? i postem wyprosicie u Boga-Ojca, tak upragnionego Krla - Jezusa Chrystusa. Bg czeka d?ugo, a? cz?owiek otworzy si? na Boga i z mi?o?ci wybierze i zapragnie, aby Jezus Chrystus zosta? Krlem. Wtedy Krl krlw obejmie swe Krlestwo od dawna zapowiedziane i zakrluje w?rd narodu wybranego. Ca?y ?wiat obejmie swym Krlestwem i b?dzie jeden pasterz w?rd wszystkich narodw wtedy zapanuje mi?o?? i zgoda. To Krlestwo jest dla tych, co wytrwaj? do ko?ca - pragnij wytrwa? a Ja, Jezus Chrystus, wespr? was swoj? Bosk? moc?. Uczy?cie co wam przekazuj? a ujrzycie Krlestwo Bo?e. 29.11.1998

  () Tylko jeden jest ratunek dla ludzko?ci - Mi?osierdzie Bo?e, ktre objawi? Bg przez polsk? zakonnic? s. Faustyn? i upomina si?, aby zosta? koronowany w Polsce Krlem Mi?osierdzia Bo?ego. Jezus Mi?osierny jest Krlem, Jego Krlestwo nie jest z tego ?wiata, ale pragnie by? Krlem dzieci ziemskich. Uczy? to narodzie Polski, nie zwlekaj, bo czas nagli - to wezwanie dla ciebie, Polsko - wype?nij to, o co was prosz?, a skorzystacie z ?aski Bo?ego Mi?osierdzia dla siebie i ca?ego ?wiata. Tyle otrzymacie na ile zaufacie Mi?osierdziu Bo?emu. 17.12.1998

  () Narodzie Polski najwa?niejszym dla ciebie jest, aby Jezus zosta? Krlem Mi?osierdzia Bo?ego. To nie jest wymys? cz?owieka ale pragnie tego Jezus Chrystus, aby zosta? Krlem Mi?osierdzia Bo?ego i okaza? ?wiatu Mi?osierdzie. Co Bg, chce uczyni? dla ludzko?ci zna tylko Bg. () b?d? was wzywa? i poucza?, () aby Krl Krlw zosta? wybrany, ukoronowany i uwielbiony przez narody - wwczas z?o b?dzie pokonane i ludzie ujrz? obrzydliwo?? swoich wyst?pkw i upokorz? si? przed swym Stwrc?. Z?o gn?bi?o ludzko?? przez tyle wiekw i nie potrafili?cie si? broni?, dlatego jeste?cie niewolnikami z?a.
  () Krl, Jezus Chrystus, chce was wyzwoli? spod jarzma z?a. Macie woln? wol? i mo?ecie wybra? Jezusa Krlem lub nie. Krlestwo Bo?e przyjdzie z Nieba, tylko pragnijcie. 25.12.1998

  () Jezus b?dzie tych narodw Krlem, ktre zapragn? Krlestwa Bo?ego. Gdzie mi?o?? i dobro, tam i jest Krlestwo Bo?e. Starajcie si?, narodzie Polski, bo giniecie - tylko Mi?osierdzie Bo?e, mo?e was wyprowadzi? z tak wielkiego upadku. Sami pogr??ycie si? jeszcze bardziej. 14.01.1999

  () ostrze?enie dla Polski. Wzywa?em was, narodzie, aby Jezus Chrystus zosta? wybrany i og?oszony Krlem Mi?osierdzia Bo?ego, a wy nadal trwacie w swym uporze.
  Tyle dzieci Bo?ych zabiega o Krlestwo Jezusa Chrystusa... Czy? wy Go nie potrzebujecie? Krlestwo Jezusa Chrystusa jest przeznaczeniem dla narodu wybranego. To Krlestwo obejmie ca?y ?wiat.
  Mie? Krla w narodzie polskim - Boga Wszechmog?cego, to jest wielka ?aska. Spjrzcie w przesz?o?? Polski - z braku Jego Krlestwa zawsze byli?cie w niewoli, narodem poni?anym. Jezus Chrystus pragnie wam, narodzie Polski, wynagrodzi? wasz? niemoc, niewol? i poni?enie. Jezus pragnie was wywy?szy? w ?wi?to?ci, a tym zaczynem jest umi?owany Wikariusz - on dzier?y klucze do otwarcia Krlestwa Bo?ego - nie zamykajcie drzwi Krlestwu Bo?emu, otwrzcie najpierw swoje serca Jezusowi, aby mg? oczy?ci? je i przemieni? Jezus najbardziej pragnie Krlestwa w sercach ludzkich.
  Stolic? Krlestwa Jezusowego ma by? Krakw, gdzie si? objawi? s. Faustynie jako Jezus Mi?osierny i pragnie, aby obraz Mi?osierdzia Bo?ego by? koronowany koron? z?ot? a Mi?osierdzie Bo?e wytry?nie z Jego Krlewskiego Serca na ca?y grzeszny ?wiat i ludzko?? odczuje mi?o?? Boga Cz?owieka, jak umi?owa? swoje stworzenie. Reszta jest tajemnic? Bo??.
  () ostatnie or?dzie do narodu polskiego. Jezus czeka na wasz? odpowied? w czynie i zawierzeniu - w jaki sposb post?picie z Jezusem, tak on post?pi z wami. Jego Krlestwo nie ma granic, ale zapragn?? by? Krlem narodu wybranego. Polsk? Jezus tak bardzo umi?owa? i Jego oczy s? zwrcone na was. 22.07.1999

 • ?w. Micha? Archanio?-patron Ma?ych Rycerzy

  Dnia 16.06.1994 r.
  Kt? jak Bg ?w. Micha? Archanio?
  Dzi? napiszesz o zwalczaniu z?a, by nie zagra?a?o cz?owiekowi. W tych ostatnich czasach, w ktrych ?yjemy, z?o atakuje cz?owieka z ogromn? si??, by go zniszczy? i sprowadzi? go na drog? wiecznej zguby.
  Bg w Swoim Mi?osierdziu da? Mi w?adz? nad z?em. Ja, ?w. Micha? Archanio? wraz z zast?pami Anio?w czuwam nad lud?mi, ktrzy oddali si? Bogu. Jednoczcie si? do walki ze z?em. Nie l?kajcie si? niczego. Otrzymacie moc niszczenia z?a, poprzez ofiar? Mszy ?w., R?aniec i inne modlitwy, ktre da?o wam Niebo. Wybrane dzieci, ktre otrzymuj? ?ask? przekazywania nowych modlitw, powinny star? si? o zatwierdzenie ich przez Ko?ci?. Biskupi z ca?? odpowiedzialno?ci? przed Bogiem powinni zbada? przedstawione modlitwy, rozwa?y? je i zatwierdzi?. Ka?da modlitwa ma swoje przeznaczenie i moc. Powstaje, bo taka by?a Wola Nieba i ziemi.
  Poniewa? zbli?a si? wielkie starcie dobra ze z?em mi, ?wi?temu Micha?owi Archanio?owi szczegln? opiek? powierzy? PAN nad Ma?ymi Rycerzami Mi?osierdzia Bo?ego. W wielkim Dziele Zbawienia Niebo ??czy si? z wami w akcie spe?nienia modlitewnego. Bg Trjjedyny b?ogos?awi was. Nie zapominajcie, ?e wielu podst?pnych jest w?rd ludzi. Duch ?wi?ty da wam ?wiat?o rozeznania a pot?ga Najwy?szego umocni was i ukszta?tuje pod?ug Jego ?wi?tej Woli.
  Mali Rycerze Mi?osierdzia Bo?ego, wasz? si?? jest - mi?o?? do Boga i bli?niego. B?d?cie czujni. Nie zasypiajcie.
  Ja, ?wi?ty Micha? Archanio? pozostaj? z wami na zawsze. Kt? jak Bg!

  Dnia 20.05.1995 r., godz. 7.15 Cieszyn
  (...) Szczegln? opiek? otoczy powstaj?ce zgromadzenie Ma?ych Rycerzy Mi?osierdzia - Matka Naj?wi?tsza i ?w. Micha? Archanio?. Oni s? przeznaczeni na te czasy ostateczne, aby nie?? ratunek dla ?wiata. (...)

 • Do kap?anw

  Dnia 05.08.1991 r.
  Crko moja. Dzi? pokazuj? ci or?dzie dla Moich synw kap?anw. Synowie Moi, Mojego Ko?cio?a ?wi?tego na ziemi. Wybra?em t? crk? niewykszta?con?, t? maluczk? tak jak powiedzia?em. Przez ni? daj? wam przekaz, pragn? aby?cie nie traktowali ich oboj?tnie. Kap?an, ktry przeczyta to or?dzie, a nie pomo?e tym Ma?ym Rycerzom Mi?osierdzia Bo?ego w Dziele Zbawienia, b?dzie odpowiedzialny za utrat? wielu dusz.
  Nie znacie Moi synowie, co przygotowa?em, przez tych Ma?ych Rycerzy Mi?osierdzia Bo?ego, dla grzesznikw. Szatan tego nie przeniknie ani nie pojmie, cho? b?dzie ich atakowa?. Odporno?? na te ataki maj? Moje promienie, ktre wyp?yn??y z Serca Mojego na Krzy?u, w godzinie Mego konania. Wyp?yn? i w tym czasie dla tych dusz, co konaj? i umieraj? w grzechu.
  O duszo ludzka, gdyby? wiedzia?a ile razy podchodz? do ciebie i wo?am - opami?taj si?! Przez tych Ma?ych Rycerzy Mi?osierdzia Bo?ego pragn? wyla? Bo?e Mi?osierdzie na ca?y ?wiat, a wy Moi synowie starajcie si? pomc im w zatwierdzeniu przez Ko?ci?, bo ich dzia?alno?? wyp?ywa z Serca Mojego - a Ono tak p?onie.
  Moje promienie b?d? przep?ywa? przez tych Ma?ych Rycerzy Mi?osierdzia Bo?ego i ogarn? ca?y ?wiat. Moi synowie uczy?cie to jak najszybciej.
  To jest ostatnie dzie?o Bo?e, ktre daj? na ratunek dla dusz upad?ych, aby je wskrzesi? i aby si? nawrcili do swego Boga, bo je kocham. Serce Moje boleje jak gin? bezpowrotnie. Zawsze b?d? si? pos?ugiwa? tymi Ma?ymi Rycerzami. Wiele b?dzie przekazw dla was Moi kochani synowie, aby?cie pomagali w zbawieniu dusz ludzkich.

  Dnia 28.08.1991 r.
  Crko moja. Ja twj Bg, Jezus Chrystus, polecam ci pisa? o ile us?yszysz wezwanie, bo to jest czas ostateczny. Strach i przera?enie ogarnie ca?? ludzko??. Oni musz? wiedzie?, ?e to za grzechy ?wiata, za zniewagi Mojego Boskiego Serca i Mojej Matki.
  Dzieci Moje, gdyby kap?ani bardziej si? interesowali or?dziami i sprawdzali, czy s? zgodne z pismem ?wi?tym i nauk? Ko?cio?a, i czy w ogle s? szkodliwe, to wwczas stwierdzili by, ?e to nie jest nic nowego, lecz tylko uzupe?niaj?ce t? nauk? i wyja?niaj?ce j?, aby lepiej lud Bo?y rozumia?. Wiele prawdziwych or?dzi kap?ani odrzucaj?, bo tak im jest wygodniej.
  Nie maj? czasu, aby pomc tym prostaczkom, a lud musi wiedzie?, ?e przez kap?anw mo?na by by?o je propagowa? w?rd wiernych. Bg ??da nawrcenia, modlitwy i pokuty za grzeszny ?wiat.
  Crko Moja. Zwr? si? do swego proboszcza w sprawie objawie?, a potem do biskupa. Jak odrzuc? te objawienia, oddaj je wszystkie do Wieczernika. Niech rozszerzaj? si? te przekazy. B?dziesz mie? je codziennie. Crko, czasu tak ma?o, a katastrof coraz wi?cej. Z?o opanowa?o ca?y ?wiat. Pragn? aby?cie powstali jak najszybciej. Organizujcie si? sami. Przyjdzie czas, ?e i Ko?ci? was uzna. Poruszcie wszystkie dzieci Bo?e, do tego dzie?a, abym mia? Swoje or??e na ziemi.

  Dnia 27.12.1993 r.
  Crka moja, ten przekaz jest przeznaczony dla duchowie?stwa. W tych ostatnich czasach niech kap?ani i biskupi g?osz? przyj?cie Pana i niech grzesznicy opami?taj? si?, bo przyj?cie Pana jest bliskie. Nawracajcie si?, bo czasu jest ma?o. Gdy ziemia wyda wielkie wstrz?sy, odczujecie l?k i przera?enie. To jest czas, aby? zacz?? ?y? dla Boga i wype?nia? Moich dziesi?? przykaza?. Moi synowie kap?ani, tak wiele ?ask wam przydzieli?em, daj?c wam do r?ki Moje Przenaj?wi?tsze Cia?o, aby?cie Nim karmili Moje dzieci, ktre potrzebuj? tego pokarmu, aby mogli siebie i innych zbawi?.
  Pragn? was synowie, kap?ani ostrzec. B?d?cie ?wi?tymi, jak Ja jestem ?wi?tym. Ka?dy kap?an wie, jak ma s?u?y? Bogu, Ko?cio?owi i ludziom, ktrzy go otaczaj?. Jako dobrzy pasterze otoczcie ich opiek?, bo z?y pasterz rozprasza Moje owieczki, a Ja Jezus wykupi?em ich w?asn? Krwi?. Nie rozpraszajcie ich, a ogarniajcie swoj? mi?o?ci?, rad?, aby ci mali, rozpoznali, ?e jeste?cie Moimi pasterzami. Dobry pasterz ma wielk? moc i wiele ?wiat?a. Ka?da dusza rozpoznaje p?yn?ce ?wiat?o, umacnia si? i wychodzi ze ?wi?tyni umocniona ?wiat?em Bo?ym.
  Nadchodz? takie czasy, ?e b?dziecie chcieli mie? wielu ludzi w ko?cio?ach, ale tak jak w innych krajach, ich nie b?dzie,. Nie wprowadzajcie zwyczajw z zachodu, b?d?cie cichymi, pokornymi s?ugami ludu Bo?ego. Po to was powo?a?em, aby?cie mi s?u?yli i przez wasze ?ycie kap?a?skie rozpoznawali, ?e Ja, Jezus, jestem w was i przez wasze serce ogarniam ka?d? dusz?, ktra si? zbli?a do dobrego i ?wi?tego kap?ana.
  To wszystko znacie, tylko wam kap?ani przypominam, gdy przyjd?, ?eby?cie nie byli zawstydzeni. To Pan wasz mwi przez t? crk?, ktr? wybra?em i powierzy?em jej to dzie?o Mi?osierdzia Bo?ego. Ka?de wezwanie i upomnienie jest Mi?osierdziem Bo?ym.

  Dnia 12.07.1995 r. Tolkmicko
  Crko Moja. Odpowiadam ci na twoj? mi?o??. Moja Mi?o?? wo?a do wszystkich serc ludzkich. Za mi?o?? czyst? do Mnie wynagradzam hojniej ni? dusza potrzebuje. Zatapiam j? w Mej Mi?o?ci i nape?niam. Rado?? Moja jest wielka, gdy ludzkie serca otwieraj? si? na Bo?? Mi?o??. Takie serca s? ?wiat?em ziemi, a dusze pochodni?. Szatan takich dusz si? boi. Cho? je atakuje, ale przegrywa. Odporno?ci? na wszelkie ataki z?a jest Moja Mi?o?? i Cia?o Moje.
  Dzieci Moje ostatnich czasw, wy ktrzy czujecie Mi?o?? Bo??, nie dajcie si? zwie?? szatanowi i jego s?ugom. Wytrwajcie, bo czas walki ze z?ymi mocami toczy si?. Moi synowie kap?ani, pilnujcie Moich owieczek. Za ka?d? utracon? owieczk? serce Mnie boli.
  B?d?cie dobrymi i ?wi?tymi pasterzami. Nie odchod?cie z Mojej Owczarni, bo te ma?e bezbronne owieczki mog? wam wyprosi zbawienie wieczne - nie lekcewa?cie ich. Nimi si? w?a?nie pos?uguj? na ratunek Ko?cio?a i ?wiata. Nie wchod?cie w ?ycie ?wiata, bo ?wiat was zgubi. Wielu z was synowie kap?ani upada. Gdzie wasza m?dro???
  Czy? wam (jej) nie da?em aby?cie stan?li u Moich o?tarzy? Ja wam da?em m?dro?? i za wszystkie z?e czyny odpowiada? trzeba. Nie usprawiedliwiaj si? sam. Jam jest sprawiedliwy i znam ka?dego z was. Pasterzu obecnych czasw wr? i b?d? ?wi?tym tak jak Ja Jestem ?wi?ty.
  Dla was przeznaczy?em, wam powierzy?em Moje Cia?o i lud Bo?y. Szatan niszczy was, a wy Moi synowie kap?ani nie umiecie si? broni? przed atakami z?a. Mi?o?? Boga i bli?niego ma moc zwyci?stwa nad z?em.
  Smutno Mi jest, ?e musz? wam to przypomina?. Wracajcie na drog? ?wi?to?ci, bo czasu ma?o.

 • Pos?anie Krla Wszech?wiata do umi?owanych i ofiarowanyc

  Dnia 17.11.1991 r.
  Pos?anie Krla Wszech?wiata do umi?owanych i ofiarowanych dzieci
  Crko Moja. Pragniesz uczci? i uwielbi? Mnie Jezusa Chrystusa, jako Krla Wszech?wiata - daj? ci wskazwki, w jaki sposb macie czci? ten dzie? z mi?o?ci do Mnie. Ofiarujcie Mi w ten dzie? trzy Msze ?w., uwielbiaj?c Mnie za innych, ktrzy nawet nie wiedz?, ?e Jestem.
  Ty crko jeste? tym g?osem, ktrym wezw? wszystkie dzieci do tej ofiary z mi?o?ci do Mnie, aby?cie otrzymali te trzy b?ogos?awie?stwa Mszy ?w., ktre b?d? wam potrzebne. Uwielbi? Krla Wszech?wiata, to znaczy uwielbi? ca?y ?wiat ( dzie?o Bo?ej Mi?o?ci ), w??czaj?c wszystkich grzesznikw.
  W tym dniu wasze serca b?d? zdolne ogarn?? ca?y ?wiat, ktry rani Moje Serce. I w tych trzech Mszach ?w., trzykrotnie z?o?ycie ca?y ?wiat przed Moim Majestatem Krlewskim, w??czaj?c go do Mojej Ofiary Mszy ?w. Przez to uczestnictwo b?d? b?ogos?awi? ca?y ?wiat, jako Krl Mi?osierdzia Bo?ego. Wielkie ?aski wyp?yn? z Mojego przebitego Serca. Kto kocha Mnie, to i ofiara nie b?dzie ci??ka, ani przykra, wiedz?c, jak wielkie ?aski sp?yn?. Mi?o?? jest zdolna do wszystkiego, nawet do rzeczy niemo?liwych. Mi?o?? czysta, ofiarna zawsze zwyci??a. Ufajcie Mi, Moje drogie dzieci. Darzcie Mnie dzieci?c? mi?o?ci?! Takiej mi?o?ci jestem spragniony, a szczeglnie w tym dniu.
  B?ogos?awi? was, Moje dzieci ofiarne, trzykrotnym b?ogos?awie?stwem w Imi? Ojca i Syna i Ducha ?wi?tego .

 • 1991 - II p?rocze

  Dnia 12.07.1991 r.
  Crko Moja. Dzi? pisz w jakim niebezpiecze?stwie znajduje si? ?wiat. Szatan atakuje cz?owieka, ze wszystkich stron. Podsuwa mu r?ne pragnienia, by nie mia? czasu pomy?le? o Bogu i o sprawiedliwo?ci Bo?ej. W tych czasach cz?owiek jest z?y i gotw zniszczy? siebie i innych. Ludzie maj? pot??n? bro? i mog? zniszczy? winnych i niewinnych, ale zapomnieli, ?e Ja jestem Krlem Wszech?wiata i tylko za Moim dopuszczeniem mo?e si? to sta?.
  Czekam z wielkim smutkiem, kiedy biedny cz?owiecze si? opami?tasz. Jeste? oszukany i zniewolony przez szatana. Nawr? si?, bo czasu ma?o. Nast?pi? wielkie kary i zniszczenia za niepoprawno?? ludzk?. Nie b?dzie kraju, gdzie by nie by?o zniszcze?.
  Nie b?dzie skrawka ziemi, gdzie by cz?owiek mg? ?y? bezpiecznie. Popatrz cz?owiecze : to twoje dzie?o, to twj grzech.
  Odrzuci?e? wszystko a przecie? to, co masz jest od Boga, a Ja ci powiadam nic nie masz z siebie. W chwili ?mierci uznasz, ?e to co ze ?wiata jest niczym, ale czas min?? dla ciebie i staniesz si? jak ?ebrak mimo tylu lat twej pracy. B?ogos?awieni ci, ktrzy pragn? Chwa?y Bo?ej i ?ycia wiecznego. Nigdy przed Bogiem nic nie pragn?li, bo w Bogu mieli wszystko. A teraz udzielam ci Bo?ego B?ogos?awie?stwa dla ciebie i wszystkich ktrzy ufaj? Mi?osierdziu Bo?emu: w Imi? Ojca i Syna i Ducha ?wi?tego. Amen.

  Dnia 17.07.1991 r.
  Crko Moja. Ujrzysz ?wiat pe?en z?a, serce twoje zacznie krwawi?, a dusza kona? z ?alu. Serce b?dzie przestawa? bi?, a ?wiat sprzed twych oczu zniknie. Ujrzysz ?wiat ten, ktry Bg przygotowa? w Swej wieczno?ci. A gdy wrcisz znw do ?wiata usta twoje zamilkn? na pewien czas. Nie b?dziesz s?ysze? co do ciebie b?d? mwi?, bo przed tob? b?dzie Pan - na niego b?dziesz patrze?, Jego g?osu b?dziesz s?ucha? i serce tylko dla niego b?dzie bi?.
  Zacznij mwi? o grzechach ?wiata, o jego upadku, o karze, o zag?adzie.
  Je?li ludzie nie opami?taj? si?, spe?ni si? wszystko co jest przepowiedziane, bo bliski jest czas wype?nienia kary Bo?ej. Dzieci, ktre stworzy?em na obraz i podobie?stwo Swoje i z mi?o?ci dla nich ?ycie Swe odda?em, przez ?mier? krzy?ow? was odkupi?em , a wy stali?cie si? jak g?azy skamienia?e, otoczone lodowcem - c? jeszcze Mam uczyni? aby?cie us?yszeli prawd??
  Czy nadal Mam by? krzy?owany? Nie poznali?cie Mnie do tej pory i ju? nie poznacie. Nie us?yszeli?cie Mego g?osu i ju? nie us?yszycie. Nie wype?nili?cie woli Bo?ej. Zosta? wam krtki czas, aby?cie J? zacz?li wype?nia?. Ja was umi?owa?em a wy, dzieci Moje, nie chcecie Mnie kocha? i w sercach waszych ju? nie b?dzie mi?o?ci. Ma?o pozosta?o Moich wiernych dzieci, ale oni Mnie mi?uj? i w nich z?o?? wszystkie ?aski.

  Dnia 18.07.1991 r.

  Crko Moja. Poka?? ci ?wiat po cz??ciowej zag?adzie. Wielu ludzi zginie. Krew niewinna zmyje grzechy innych. Nastanie okres krtkiego spokoju Bo?ego, a potem znw z?o zacznie panowa? jeszcze gorzej i znw rozpocznie si? kara za grzechy ?wiata. Kiedy ?wiat b?dzie oczyszczony z wielkiego z?a wwczas przyjd? Ja, Jezus Chrystus i oka?? Swoje ?wi?te Oblicze. Wy dzieci Moje czekajcie cierpliwie na Tego, ktry was umi?owa? i wy Go umi?owali?cie - wytrwajcie i wype?nijcie wol? Bo??.
  Dzieci Moje otrzymaj? na dni ostateczne wielk? moc przeciwstawiania si? z?u.
  Ja, Bg wasz, wszystko mog? przez przygotowane i zrodzone z mi?o?ci do Mnie narz?dzia Moje, bo b?ogos?awie?stwo Moje spocznie na nich.
  Mali Rycerze Mi?osierdzia Bo?ego maj? wielkie zadanie wobec planw Bo?ych.

  Dnia 23.07.1991 r.

  Crko Moja. Dzi? b?dziesz pisa? or?dzia dla Ma?ych Rycerzy Mi?osierdzia Bo?ego. Or?dzie dotyczy? b?dzie szczeglnie Ma?ych Rycerzy Mi?osierdzia Bo?ego na dni ostateczne. Ofiarowanie woli swojej Bogu w Trjcy Jedynemu ma dokona? Rycerz aposto? Mi?osierdzia Bo?ego.
  Ty crko pob?ogos?aw go w imieniu Jezusa Mi?osiernego. Uczy? to jak najszybciej, a odczujecie obecno?? Boga w swym ?yciu. Oddajcie swoj? wol? z mi?o?ci a Ja z mi?o?ci? j? przyjm?. Rozpowszechniajcie Mali Rycerze koronk? do Mi?osierdzia Bo?ego za dusze upad?e, bo dla nich przez wasze modlitwy i ofiary jeszcze oka?? Mi?osierdzie Bo?e. Te dusze ju? nic nie mog? uczyni? dla siebie. Daj? wam moc przez Mi?osierdzie Bo?e, aby?cie sprowadzili te dusze upad?e do ?rd?a Mi?osierdzia Bo?ego, ktre dla nich wytrysn??o z Mojego Serca.
  Ofiara za grzechy b?dzie zawsze przyj?ta. Z jak? rado?ci? b?d? czeka? na te dusze zab??kane i dam im ?wiat?o, aby poznali prawd? i pokochali swego Boga wielk? mi?o?ci? i szli drog? prawdy.
  Ogarni?ci modlitw? i ?ask? Moj?, nie pjd? na pot?pienie, o ile przyjm? t? ?ask?, ktra na nich sp?ynie. Musz? was ostrzec, ?e szatan b?dzie wam bardzo przeszkadza?. Przyjmujcie jak najcz??ciej Cia?o Moje, aby szatan nie mia? do was doj?cia. Ta obrona jest konieczna, bo szatan u?yje wszelkiej przebieg?o?ci aby wam przeszkodzi? i zechce was zwie??. Dzieci Moje b?d?cie czujni, bo to jest walka przeciw z?u.

  Dnia 05.08.1991 r.
  Crko Moja. Dzi? pokazuj? ci or?dzie dla Moich synw kap?anw. Synowie Moi, Mojego Ko?cio?a ?wi?tego na ziemi. Wybra?em t? crk? niewykszta?con?, t? maluczk? tak jak powiedzia?em. Przez ni? daj? wam przekaz, pragn? aby?cie nie traktowali ich oboj?tnie. Kap?an, ktry przeczyta to or?dzie, a nie pomo?e tym Ma?ym Rycerzom Mi?osierdzia Bo?ego w Dziele Zbawienia, b?dzie odpowiedzialny za utrat? wielu dusz.
  Nie znacie Moi synowie, co przygotowa?em, przez tych Ma?ych Rycerzy Mi?osierdzia Bo?ego, dla grzesznikw. Szatan tego nie przeniknie ani nie pojmie, cho? b?dzie ich atakowa?. Odporno?? na te ataki maj? Moje promienie, ktre wyp?yn??y z Serca Mojego na Krzy?u, w godzinie Mego konania. Wyp?yn? i w tym czasie dla tych dusz, co konaj? i umieraj? w grzechu.
  O duszo ludzka, gdyby? wiedzia?a ile razy podchodz? do ciebie i wo?am - opami?taj si?! Przez tych Ma?ych Rycerzy Mi?osierdzia Bo?ego pragn? wyla? Bo?e Mi?osierdzie na ca?y ?wiat, a wy Moi synowie starajcie si? pomc im w zatwierdzeniu przez Ko?ci?, bo ich dzia?alno?? wyp?ywa z Serca Mojego - a Ono tak p?onie.
  Moje promienie b?d? przep?ywa? przez tych Ma?ych Rycerzy Mi?osierdzia Bo?ego i ogarn? ca?y ?wiat. Moi synowie uczy?cie to jak najszybciej.
  To jest ostatnie dzie?o Bo?e, ktre daj? na ratunek dla dusz upad?ych, aby je wskrzesi? i aby si? nawrcili do swego Boga, bo je kocham. Serce Moje boleje jak gin? bezpowrotnie. Zawsze b?d? si? pos?ugiwa? tymi Ma?ymi Rycerzami. Wiele b?dzie przekazw dla was Moi kochani synowie, aby?cie pomagali w zbawieniu dusz ludzkich.

  Dnia 06.08.1991 r.

  Crko Moja. Daje ci rad? i nakazuj?, poniewa? ofiarowa?a? Mi swoj? wol? i ca?kowite wyciszenie - powinna? przebywa? jak najwi?cej w samotno?ci, bo pragn? bardziej si? do ciebie zbli?y?, aby? Mog?a wype?nia? Wol? Bo??. Jak jeste? wyciszona, bardziej s?yszysz G?os Bo?y i mo?esz odebra? go w pe?ni. Staraj si? uczyni? to, co ci polecam, bo b?dziesz mie? wiele przekazw.
  Przygotuj si? na przyj?cie Moje - ono jest bliskie.

  Dnia 07.08.1991 r.
  Modlitwa Niezg??bionego Mi?osierdzia Bo?ego ( Modlitwa na ostatnie czasy )
  Krlu i Panie Niezg??bionego Mi?osierdzia Bo?ego. Z wielk? ufno?ci? padamy do Twych stp i b?agamy za grzesznikami ca?ego ?wiata - ratuj ich i uwalniaj od side? szata?skich.
  Jezu Mi?osierny, niech promie? Twojej Mi?o?ci i Mi?osierdzia ogarnie ich, aby nie zgin?li w grzechu, nie pojednawszy si? i nie wezwawszy Imienia Twego Jezu. Ty wszystko mo?esz, b?agamy Ciebie, ratuj nas i ca?y ?wiat przez Mi?osierdzie Twoje.
  Kt? na ziemi wi?cej kocha nas, jak Ty Jezu ! Wi?c b?agamy za grzesznikami ca?ego ?wiata, przyjd? im z pomoc?! Okazywa?e? Mi?osierdzie Swoje przez tyle wiekw, oka? i teraz w te ostateczne czasy. Jezu niech ta wylana Krew ich obmyje.
  Ta Krew, ktra wytrysn??a z Serca Twego dla nich. Dlatego b?agamy Ciebie o s?odki Jezu i wo?amy po tysi?ckrotnie - ratuj ich. Wiemy, ?e Twoje Ojcowskie Serce boleje nad tymi upad?ymi duszami. Nie pozwl, aby szatan si? cieszy? z tak wielkiej liczby dusz. Ty jeste? Krlem i Panem Nieba i ziemi, oka? Swoj? wszechmoc przez Mi?osierdzie Bo?e dla ?wiata grzesznego. Jezu ufamy ci i ufa? nie przestaniemy. Ofiary sk?adamy z siebie u Twych stp, jako Mali Rycerze Mi?osierdzia Bo?ego zjednoczeni z Twym Mi?osierdziem, aby ci pomaga? w zbawieniu ?wiata. Amen.
  Crko Moja. Ta modlitwa powinna by? odmawiana za wszystkich grzesznikw ca?ego ?wiata. W tej modlitwie jest b?ogos?awie?stwo Moje i Moc Modlitwy na ostatnie czasy. Dzieci Moje mdlcie si? i ratujcie te dusze grzeszne i pomagajcie im, bo was rozlicz? ze zmarnowanego czasu, gdy staniecie przede Mn?. Ten czas stanie wam przed oczami i z tego czasu przed Bogiem musicie si? rozliczy? i zobaczysz cz?owiecze te dusze, ktre przez twoje lenistwo zosta?y pozbawione zbawienia i musz? nadal cierpie?. Gdy odejdziesz z tego ?wiata modlitwy przeznaczone dla ciebie otrzymaj? te dusze, ktre? ty pozbawi? modlitwy. Kochaj i mdl si? za nich, za dusze grzeszne ?yj?ce tu na ziemi.

  Dnia 09.08.1991 r.
  Crko Moja. Tak pragn? i daj? moc nawrcenia si? grzesznikom, ale ma?o dociera Moje wo?anie di ich serc. Straszny to dzie? dla takiej duszy i lepiej, ?eby si? nie narodzi?a. Cz?owiek jest obdarzony rozumem i nie potrafi s?u?y? dobru, a tylko z?u i z tego jest dumny. Nawet nie stara si? pomy?le? o Mnie, a tylko Jestem mu przeszkod?.
  Dzieci Moje, dla was zagubionych czas wasz jest krtki tu na ziemi i wszystko trzeba zostawi?, gdy b?dziesz umiera? cz?owiecze. Twoje z?e ?ycie, stanie ci przed oczyma i b?dziesz bardzo pragn?? Boga, aby si? z Nim zjednoczy?. Odrzuca?e? Go przez tyle lat i zniewa?a?e?. Czy pomy?la?e?, kto na ciebie b?dzie czeka? w wieczno?ci ???
  Czy Bg ze Swoj? Dobroci? i Mi?osierdziem ? Czy szatan, ktry ci? prowadzi do z?a i tylko jednego pragnie, ?eby ciebie zaprowadzi? do piek?a na wieczne pot?pienie ?
  Bg przygotowa? miejsc wiele dla wszystkich w Niebie, ale ty sam wybierasz, bo ukocha?e? dobro lub z?o i tam pjdziesz do czego d??y?e? za ?ycia ...
  Gdyby cz?owiek mg? zobaczy? swoj? dusz?, to by pad? na kolana i b?aga? Boga o przebaczenie. Biada tym, co nie uczyni? tego!!! Z?o, ktre zapanowa?o na ca?ym ?wiecie musi zgin??. Mdlcie si? dzieci Moje i cho? was wy?miewaj?, id?cie z podniesion? g?ow? i nie l?kajcie si?, bo z wami jest Jezus i Maryja, i nic wam wi?cej nie potrzeba. W ostatnich czasach, Bg bardzo si? zjednoczy z dzie?mi ?wiat?a, aby mc kierowa? nimi na ziemi.

  Dnia 25.08.1991 r.
  Crko Moja. Czas, w ktrym obecnie ?yjecie, jest dobry dla was, ale nast?pne lata b?d? bardzo ci??kie. Z?o opanowa?o ca?y ?wiat. Ludzie nie stawiaj? jemu czo?a i tylko je popieraj?. Szatan tak si? rozzuchwali?, ?e ju? si? czuje panem ?wiata. Ale Ja ten ?wiat i ludzi stworzy?em na obraz i podobie?stwo Swoje. Wiele b?dzie w tych czasach objawie? i przekaza? z Nieba. O ile lud nie us?ucha tych ostrze?e? i nie zwrci si? z ca?? pokor? do Boga, to wiele ludzi zginie w r?nych wypadkach i to nie b?dzie przypadek, lecz kara za grzechy ?wiata, za zniewagi i ozi?b?o?? ludzk?.
  Ukarze si? znak na niebie, ale najpierw zaczn? dzia? si? cuda - ten czas jest krtki. B?ogos?awieni, ci co szukaj? Boga i nosz? Go w sercu. Biada tym, co Go nie szukaj? i wyrzucili ze swych serc. Dzieci Moje, cierpi? bardzo nad waszym upadkiem. O gdyby? zna? Moj? mi?o?? do ciebie cz?owiecze oraz co Bg przygotowa? dla tych, ktrzy go mi?uj?, i pragn? Mu s?u?y?, to nigdy by? Mnie nie przesta? szuka? i kocha?...
  Masz cz?owiecze woln? wol?, ale do Mnie droga wiedzie tylko przez mi?o??, wiar? i cierpienie. Ja z mi?o?? do was, odda?em wam wszystko i tego pragn? od was. Pami?tajcie, ?e jestem Mi?osiernym Bogiem i czekam na was dzieci zagubione. Pragn? was mie? wszystkie u siebie. Obud?cie si? dzieci Moje i sprbujcie, a Ja wam pomog?. Pragnij cz?owiecze pojedna? si? z Bogiem, a Mi?osierdzie Bo?e ogarnie ciebie.

  Dnia 27.08.1991 r.
  Crko Moja. Ja, Matka twoja, ktra jest w Niebie mwi? ci przez Ducha ?wi?tego, ktry ciebie prowadzi, aby? dobrze wype?nia?a Wol? Bo?? i by?a pos?uszn? Jego natchnieniom. Nie l?kaj si? niczego, bo opiekujemy si? tob? Crko Moja. Twoje pragnienia wzruszaj? Mego Syna i Mnie, i podoba si? Bogu, aby? te or?dzia pisa?a dla ca?ego ?wiata.
  Bg jest samym Mi?o?ci? i Mi?osierdziem oraz pragnie mi?o?ci od swych dzieci, a ci co Go mi?uj? i kochaj? s? gotowi na wszystko. Mj Syn o nich Sam si? troszczy. Oni nie musz? o nic zabiega?. Oni maj? tylko jedno pragnienie, ?eby odnale?? Jezusa oraz Jego nie utraci? i wzrasta? w doskona?o?ci. Ci doznaj? wielkiej przykro?ci od ludzi i drwin za plecami.
  Pami?taj cz?owiecze, ?e drwiny z pobo?nego s?ugi Bo?ego, nie podobaj? si? Bogu, bo gdy drwisz z pobo?nego s?ugi Bo?ego, drwisz ze Mnie. Ja go zawo?a?em i da?em mu dar pobo?no?ci i przelewam w serce mi wierne Mi?o?? Bo??. Przez te dzieci korzystasz i ty cz?owiecze, bo on i dla ciebie wyprasza ?aski, bo w sercu jego jest mi?o?? do Jezusa i do Mnie jako Matki.
  Przez Moje Niepokalane Serce wszystkie ?aski przechodz? i wlewam w ich serca, aby promieniowa?y na innych i pobudza?y ich serca do Mi?o?ci Boga. Te dzieci ju? tu na ziemi s? u?wi?cone. Ka?dy najzatwardzialszy grzesznik ma prawo te ?aski czerpa? od nich. Cz?sto wzywajcie pomocy: Pom? mi Matko. Ja czekam kiedy wezwiecie Mej pomocy. Dzieci Moje, czasu tak ma?o, a grzechw tak wiele.
  Grzechem ?wiata nie uratujecie, a tylko przez mi?o?? do Boga i nawrcenie mo?ecie osi?gn?? ?ycie wieczne.

  Dnia 28.08.1991 r.

  Crko Moja. Ja twj Bg, Jezus Chrystus, polecam ci pisa? o ile us?yszysz wezwanie, bo to jest czas ostateczny. Strach i przera?enie ogarnie ca?? ludzko??. Oni musz? wiedzie?, ?e to za grzechy ?wiata, za zniewagi Mojego Boskiego Serca i Mojej Matki.
  Dzieci Moje, gdyby kap?ani bardziej si? interesowali or?dziami i sprawdzali, czy s? zgodne z pismem ?wi?tym i nauk? Ko?cio?a, i czy w ogle s? szkodliwe, to wwczas stwierdzili by, ?e to nie jest nic nowego, lecz tylko uzupe?niaj?ce t? nauk? i wyja?niaj?ce j?, aby lepiej lud Bo?y rozumia?. Wiele prawdziwych or?dzi kap?ani odrzucaj?, bo tak im jest wygodniej.
  Nie maj? czasu, aby pomc tym prostaczkom, a lud musi wiedzie?, ?e przez kap?anw mo?na by by?o je propagowa? w?rd wiernych. Bg ??da nawrcenia, modlitwy i pokuty za grzeszny ?wiat.
  Crko Moja. Zwr? si? do swego proboszcza w sprawie objawie?, a potem do biskupa. Jak odrzuc? te objawienia, oddaj je wszystkie do Wieczernika. Niech rozszerzaj? si? te przekazy. B?dziesz mie? je codziennie. Crko, czasu tak ma?o, a katastrof coraz wi?cej. Z?o opanowa?o ca?y ?wiat. Pragn? aby?cie powstali jak najszybciej. Organizujcie si? sami. Przyjdzie czas, ?e i Ko?ci? was uzna. Poruszcie wszystkie dzieci Bo?e, do tego dzie?a, abym mia? Swoje or??e na ziemi.

  Dnia 29.08.1991 r.

  Crko Moja. twoje ?ycie staje si? ci??kie, ale dobrze czynisz, ?e nie szukasz rozrywek a szukasz samotno?ci. Jeszcze bardziej oddal si? od ?wiata, aby? mog?a otrzyma? wi?cej ?wiat?a. Gdy jeste? sama, Ja jestem zawsze z tob? i ca?? swoj? osob? jeste? zawsze przy Mnie. Twoje my?li s? zawsze pod wp?ywem ?aski Bo?ej i twoja my?l o niczym nie potrafi my?le?, bo Jezus Mi?osierny jest dla ciebie wszystkim. Ty crko pragniesz, a Ja umacniam ciebie w wierze i mi?o?ci.

  Dnia 01.09.1991 r.
  Crko Moja. Dzi? dobrze si? przygotowa?a? do pisania, bo z?y duch te? ma swoj? moc. Czy? tak zawsze.
  Crko. Nie martw si?, w jaki sposb to dzie?o Ma?ych Rycerzy Mi?osierdzia Bo?ego powstanie. B?dziesz prowadzi? to dzie?o natchniona Duchem ?wi?tym i poznasz swoje czynno?ci. Nie l?kaj si? tego. Tyle powsta?o trzecich zakonw i ?aden nie otrzyma? tego dzie?a. St?d powstan? szczeglne trudno?ci. Tylko ufaj Mi, a w tej ufno?ci dope?ni si? wszystko w szybkim tempie, ?e ludziom b?dzie to niepoj?te.
  ?wiat?o, o ktre si? modlisz otrzymasz. Mdl si? ty te?, o to Dzie?o Ma?ych Rycerzy Mi?osierdzia Bo?ego i zach?caj innych, bo potrzeba wiele modlitw i postw.
  Odmwcie 300 koronek do Mi?osierdzia Bo?ego o to dzie?o. Gdy pojedziesz na spotkanie z t? grup? modlitewn?, zach?? ich do odmawiania Koronki do Mi?osierdzia Bo?ego, rozdzielaj je ka?demu ile sam przyjmie. Crko, to jest wa?ne. Musi by? du?o osb w??czone do tej modlitwy. B?ogos?awi? ciebie i wszystkich uczestnikw tej modlitwy w Imi? Ojca i Syna i Ducha ?wi?tego.

  Dnia 03.09.1991 r.
  Crko Moja. To co ci poleci?em, pisz. Ja jestem tym Autorem, ty tylko narz?dziem i nie wahaj si?, ?e to mo?e by? nieprawdziwe. Crko Moja. Pisz to or?dzie dla ca?ego ?wiata, aby si? opami?tali, aby ca?y ?wiat si? zwrci? do Mi?osierdzia Bo?ego o pomoc i ratunek, bo wojna, ktra jest przewidziana przez prorokw rozp?ta si? na ca?y ?wiat.
  Ziemia zacznie p?on??, a glob ziemi rozpada?. Ogie?, ktry b?dzie si? wydobywa? z ziemi ogarnie ca?y ?wiat, a ludzko?? nie b?dzie mia?a gdzie si? schroni?. Wulkany b?d? wytryskiwa? ogniem, a lawiny zalewa? wielkie obszary ziemi.
  Dzieci Moje, ten ogie? wojny i wszelkie katastrofy i kataklizmy - mo?na zwyci??y? tylko przez modlitw? i nawrcenie do Boga. Ludzko?? nie zazna spokoju, o ile nie zwrci si? do Mi?osierdzia Bo?ego. ?wiat jest zagro?ony przez grzech i obraz? Mojego Majestatu. Przecie? ten ?wiat stworzy?em dla cz?owieka. Ponios?em ?mier? krzy?ow? za was prawie dwa tysi?ce lat temu. Ziemia Mnie nie przyj??a i cierpia?em. Pami?tajcie, ?e bliski jest koniec. Wy dzieci ?wiat?a mdlcie si?. Zamawiajcie cho? jedn? Msz? ?wi?t? do Mi?osierdzia Bo?ego, o przeb?aganie za grzechy ?wiata, aby z?agodzi? i u?mierzy? gniew Bo?y.
  Te zlodowacia?e serca wstr?tem Mnie napawaj?, ale kocham je. Jestem ich odkupicielem, Ojcem i Bogiem Mi?osiernym. Polski nard umi?owa?em, ale dzieci Moje, Ja pragn? waszej mi?o?ci, a nie obecno?ci w ?wi?tyni. Nie mog? do ciebie zbli?y? si? cz?owiecze, bo twoje zlodowacia?e serce nie potrafi Mnie kocha?.
  Dzieci Moje, czy mam was zostawi? szatanowi? Ja was stworzy?em i da?em wam woln? wol?, aby?cie wybrali dobro lub z?o i to co kochacie ... Biada tym, co nie ukorz? si? przed Bogiem. Jeszcze otrzymacie ratunek przez Mi?osierdzie Bo?e, a potem to, co umi?owali?cie, czemu po?wiecili?cie czas. Z tego rozliczy? si? b?dzie musia? ka?dy cz?owiek.

  Dnia 01.10.1991 r.
  Crko Moja. Pisz. Dlaczego nie wype?niasz Mojego polecenia? Dlaczego, zag?uszasz Mj g?os? Dlaczego op?niasz to dzie?o Mi?osierdzia Bo?ego ? Id? za Moim g?osem i czy? to pod natchnieniem wewn?trznym, bo czas krtki pozosta? dla ?wiata. Rozp?dzeni pragnieniem tego ?wiata, chcecie Moje dzieci budowa? przysz?o?? i dobrobyt.
  Beze Mnie ten dobrobyt b?dzie kruchy i niesta?y. B?dziecie si? zrywa? do nowej walki o dobrobyt i wpadniecie w jeszcze gorszy konflikt ?yciowy, w rozpacz i rozczarowanie. Bez Boga nie znajdzie cz?owiek szcz??cia. Tym szcz??ciem i rado?ci? jestem Ja, Jezus Chrystus. Kto ze Mn? buduje dobro i szcz??cie, otrzyma je, bo Ja o niego b?d? si? troszczy?, jak dobry kochaj?cy Ojciec.
  U Boga rado?? nigdy takiego cz?owieka nie opu?ci, bo ma najwi?kszy skarb w swym sercu - Ducha Bo?ego, ktry zawsze go pocieszy i pokieruje ku wiecznej prawdzie.
  Crko Moja. Ot? nadszed? czas dla Ma?ych Rycerzy Mi?osierdzia Bo?ego. Crko nie martw si?, co i jak b?dzie. Wszystko b?dzie si? wype?nia? z Woli Bo?ej.

  A teraz crko pisz Regulamin dla Ma?ych Rycerzy Mi?osierdzia Bo?ego:

  I. Za?o?enia oglne
  1. Rycerz Mi?osierdzia Bo?ego musi by? ca?kowicie oddany Bogu przez pos?usze?stwo i pokor? oraz przez pe?ni? wiary w Mi?osierdzie Bo?e.
  2. Rycerz Mi?osierdzia Bo?ego jest prawdomwny i ma wzgl?d na dobro oglne.
  3. Cnota mi?o?ci musi panowa? w?rd wszystkich Ma?ych Rycerzy.
  4. Rycerza Mi?osierdzia Bo?ego cechuje mi?o?? do nieprzyjaci?.
  5. Rycerz Mi?osierdzia Bo?ego musi po?wi?ca? si? dla Boga i bli?niego.

  II. Obowi?zki i powinno?ci Ma?ego Rycerza Mi?osierdzia Bo?ego
  1. Rycerz Mi?osierdzia Bo?ego przez dobre uczynki, s?owo, modlitw? okazuje mi?osierdzie bli?niemu.
  Rycerz Mi?osierdzia Bo?ego zobowi?zany jest do :
  2. Codziennego odmawiania R?a?ca ?w. i Koronki do Mi?osierdzia Bo?ego.
  3. Cz?stego uczestnictwa we Mszy ?w. oraz cz?stego przyjmowania Sakramentw ?w. i ofiarowania ich Mi?osierdziu Bo?emu przez Niepokalane Serce Maryi za grzechy ?wiata i dusze w czy??cu cierpi?ce.
  4. Ofiarowanie Bogu jednego dnia w tygodniu, wybranego przez siebie , czyni?c post i pokut?.
  5. Odmawiania raz w tygodniu w godzinach nocnych koronki do Mi?osierdzia Bo?ego w wybranym przez siebie czasie : miedzy 21,00 a 5,00.
  6. Wynagradzania Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie zniewagi ?wiata w ka?dy trzynasty dzie? miesi?ca.

  III. Uwagi ko?cowe
  1. Mali Rycerze Mi?osierdzia Bo?ego, w miar? mo?liwo?ci winni organizowa? si? w grupy, w Ko?ciele Katolickim
  2. Raz w roku spotyka? si? na spotkaniu oglnym.
  3. W miar? mo?liwo?ci bra? udzia? we Mszy ?w. w intencji za grzechy ?wiata, odprawianej o godz. 15,00 raz w miesi?cu.

  Dnia 29.10.1991r.
  Pos?anie Krla Mi?osierdzia Bo?ego do narodu polskiego
  Crko Moja. Widzisz jacy s? ludzie? Mwi?, ?e s? chrze?cijanami. Gdy przysz?a prba: ci, co si? nimi og?aszali, odwrcili si?.
  Dlaczego ludu Mj, zabrak?o ci odwagi powierzy? Mi swoj? ojczyzn? i wasze rodziny.
  Polska nigdy nic nie uczyni dobrego beze Mnie i Mojej Matki. Ona ma powierzon? piecz? tego narodu i jest Krlow? Polski. ?aski, ktre wyprasza dla was mog? by? odebrane.
  Nie pomo?e wam ?adna partia, ani ?aden kraj, ktry zabiega o swoje korzy?ci, a nie pomoc dla was, gdy nie b?d? was b?ogos?awi? Ja, Jezus Chrystus wraz z Moj? Matk? Naj?wi?tsz?.
  Pragniecie powrotu komunizmu i zdrady swego Boga.
  Opami?tajcie si?, co czynicie, bo bliski jest koniec panowania z?ych ludzi, ktrzy s? pod w?adaniem szatana. Oni tylko pi?knie mwi? i pi?knie k?ami?. Wiele wam obiecuj?, ale nic nie uczyni? beze Mnie. Ja, Jestem Krlem i Panem wszech?wiata.
  Dlaczego buntujesz si? biedny narodzie, tak umi?owany przez Moje Mi?osierdzie ? Chcia?bym was wszystkich mie? dla Siebie i krlowa? w waszych sercach, jako Krl Mi?osierdzia Bo?ego. Pragn? wyla? Mi?osierdzie Bo?e w ca?ej pe?ni na Polsk?.
  Tylko tyle otrzymacie na ile Mi zaufali?cie i zdali?cie si? na Moj? ?wi?t? Wol?.
  Dzieci Moje, wy, ktre Mi zaufa?y?cie otrzymacie du?o ?wiat?a, bo wasze serca s? otwarte na ?wiat?o Bo?e. Dzieci Moje - nie zatwardzajcie swoich serc. Wiem i widz? jak bardzo nienawidzicie kap?anw. tylko widzicie ich b??dy i szkalujecie ich. A gdzie jest modlitwa za nich ? Kap?ani upadaj?, bo si? za nich nie modlicie. Przez modlitw? i ofiary wiele z?a by uby?o. Oni s? tylko lud?mi. Ale wiedz, ?e szatan w tobie nienawidzi kap?ana i tob? si? pos?uguje, aby niszczy? Mj Ko?ci?, a ciebie biedny cz?owiecze chce usidli?, op?ta? wi?zami grzechu.
  Szatan lubi, gdy nienawidzicie kap?anw. A jednak nienawidz?c kap?ana, jeste? od Boga daleko i mo?esz Go utraci?. Pami?taj, ?e Sprawiedliwo?? Boga jest i b?dzie.
  Ze wszystkiego musisz si? rozliczy?. Pragn? waszego zbawienia, a nie kary. Ale, gdy b?d? zniewa?any : Ja, Jezus Chrystus i Moja Matka, wype?ni si? to, na co zas?u?yli?cie.
  B?ogos?awi? was Moje kochane dzieci w Imi? Ojca i Syna i Ducha ?wi?tego .

  Dnia 30.10.1991 r.

  Pos?anie Krla Mi?osierdzia do umi?owanych dzieci
  Crko Moja. Zbli?a si? dzie?, ktry ci obieca?em. Wiem, ?e czekasz na ten dzie?. Mwi?em ci, ?e ciebie nie zawiod?. Pisz cz??ciej, bo wiele jest do pisania. ?wiat wyda? wyrok zag?ady na siebie za grzechy, ktre zabijaj? dusz? w cz?owieku. Z?o, ktre opanowa?o ca?y ?wiat, a jest bardzo wielkie, musi zgin??. Kocham was bardzo, ale widok wasz, wstr?tem Mnie przejmuje.
  Patrz? na was jak na trupy chodz?ce. Nie ma ju? w was nic Bo?ego. Stworzy?em was do pi?knych celw. Da?em wam wszystko. A c? ty mi da?e? cz?owiecze ? Czy dzi?kowa?e? za dobro, z ktrego korzystasz? Ty nigdy o tym nie my?lisz ...
  Dzieci Moje, zbli?cie si? do Mnie, do Mego Serca ! Ja wam dam si?? i moc, aby?cie si? nawrcili, bo gdy grzechy b?d? pope?niane nadal, przy?piesz? wasze odej?cie do wieczno?ci, aby?cie tam pokutowali i nie grzeszyli wi?cej.
  Wasze umys?y s? tak przy?mione, ?e nie s?yszycie mego g?osu. A Ja was wo?am codziennie. Przyjdzie taki dzie?, ?e ty cz?owiecze b?dziesz wzywa? pomocy swego Boga, ale za wzgard?, za zniewagi Ja nie b?d? s?ysza? twojego wo?ania. Sprawiedliwo?? Bo?a musi si? wype?ni?. Gdyby? zna?, co ciebie czeka za grzechy, ktre pope?niasz, ju? dzi? by? wo?a? o pomoc i nawrcenie.
  Dzieci Mego ?wiat??, na waszych barkach spocz?? grzeszny ?wiat. Sk?adajcie swoje ofiary codziennie i w??czcie si? w Moj? Ofiar? i Mej Matki i waszej, aby stawi? czo?o z?u. B?ogos?awi? was w Imi? Ojca i Syna i Ducha ?wi?tego .

  Dnia 16.11.1991 r.

  Crko Moja. Tak d?ugo nie pisa?a?! Wiedz o tym, ?e w obecnych czasach przez wiele dzieci b?d? wzywa? do nawrcenia i opami?tania si?, bo czasu ma?o. Grzech i z?o gruj? nad dobrem. Szatan my?li, ?e zwyci??y?, ale jest w b??dzie, tak jak ci, co mu s?u??.
  ?wiat stworzy? Bg i do Niego te? nale?y ca?y Wszech?wiat. Bo?e dzieci wiedz?, jak ?y? na tym ?wiecie i nie obawiaj? si? : ani ubstwa, ani cierpie?, ani ?mierci. Tacy ?yj?c na tej ?wi?tej ziemi wci?? pod??aj? do wieczno?ci i Krlestwa swego Ojca, aby mc si? z Nim radowa?.
  Jak?e wielka nagroda dla tych, ktrzy wytrwali w wierze i Mojej Mi?o?ci i nigdy ni? nie gardzili a zawsze pragn?li jej wi?cej. One s? zamkni?te w Mym Sercu, jak per?y. Ich pobudzam do wielkich ofiar za grzechy ?wiata. Za to, ?e si? ofiaruj? s? wy?miani.
  Patrz? na nich jak na pomyle?cw. A oni przyjmuj? to z mi?o?ci do Mnie, bo wiedz?, ?e ka?da utracona dusza sprawia Mi bl. Przez te ma?e dusze oka?? Mi?osierdzie dla grzesznego ?wiata.
  Przez te wybrane dzieci odnajd?, b??dz?ce dzieci, ktre si? zagubi?y, aby mog?y powrci? do swego Boga. Ale du?a ilo?? nie pozwoli si? odnale??, bo nie ma w nich mi?o?ci do Boga i bli?niego. B?ogos?awi? was, Moje wybrane dzieci, jako ofiary za grzechy ?wiata w Imi? Ojca i Syna i Ducha ?wi?tego .

  Dnia 17.11.1991 r.

  Pos?anie Krla Wszech?wiata do umi?owanych i ofiarowanych dzieci
  Crko Moja. Pragniesz uczci? i uwielbi? Mnie Jezusa Chrystusa, jako Krla Wszech?wiata - daj? ci wskazwki, w jaki sposb macie czci? ten dzie? z mi?o?ci do Mnie. Ofiarujcie Mi w ten dzie? trzy Msze ?w., uwielbiaj?c Mnie za innych, ktrzy nawet nie wiedz?, ?e Jestem.
  Ty crko jeste? tym g?osem, ktrym wezw? wszystkie dzieci do tej ofiary z mi?o?ci do Mnie, aby?cie otrzymali te trzy b?ogos?awie?stwa Mszy ?w., ktre b?d? wam potrzebne. Uwielbi? Krla Wszech?wiata, to znaczy uwielbi? ca?y ?wiat ( dzie?o Bo?ej Mi?o?ci ), w??czaj?c wszystkich grzesznikw.
  W tym dniu wasze serca b?d? zdolne ogarn?? ca?y ?wiat, ktry rani Moje Serce. I w tych trzech Mszach ?w., trzykrotnie z?o?ycie ca?y ?wiat przed Moim Majestatem Krlewskim, w??czaj?c go do Mojej Ofiary Mszy ?w. Przez to uczestnictwo b?d? b?ogos?awi? ca?y ?wiat, jako Krl Mi?osierdzia Bo?ego. Wielkie ?aski wyp?yn? z Mojego przebitego Serca. Kto kocha Mnie, to i ofiara nie b?dzie ci??ka, ani przykra, wiedz?c, jak wielkie ?aski sp?yn?. Mi?o?? jest zdolna do wszystkiego, nawet do rzeczy niemo?liwych. Mi?o?? czysta, ofiarna zawsze zwyci??a. Ufajcie Mi, Moje drogie dzieci. Darzcie Mnie dzieci?c? mi?o?ci?! Takiej mi?o?ci jestem spragniony, a szczeglnie w tym dniu.
  B?ogos?awi? was, Moje dzieci ofiarne, trzykrotnym b?ogos?awie?stwem w Imi? Ojca i Syna i Ducha ?wi?tego .

  Dnia 19.11.1991 r.
  (Pan Jezus wierszem wyra?a Swoj? mi?o??, cele i zadania wobec s. Zofii i Ma?ych Rycerzy Mi?osierdzia Bo?ego)
  Crko Moja.
  Widz?, jak ukocha?a? Pana swego,
  Ponad wszystko Wywy?szonego.
  I pragniesz nadal kocha? Jego,
  Aby sta? si? Bstwem ?ycia twego.
  W twej mi?o?ci do Mnie, ciebie ukszta?towa?em
  I do wielkich czynw ciebie powo?a?em.
  W tych czasach b?dziesz wiele ofiar czyni?a,
  Aby? siebie i innych zbawi?a.
  W ogniu Mi?o?ci Bo?ej, b?dziesz po tym ?wiecie chodzi?a,
  Aby? wszelkie z?o w ludziach niszczy?a.
  Aby? si? z?a nie l?ka?a.
  I Moj? moc? go zwyci??a?a,
  W Jezusie Chrystusie z?o?y?a? ca?kowite zaufanie
  I widzisz Moje dzia?anie.
  Z wielkiej n?dzy ciebie wyprowadzi?em
  I to dzie?o ci powierzy?em.
  Aby? ze Mn? kroczy?a
  I ludziom rado?? przynosi?a.
  Aby? drog? do Boga wskazywa?a
  I mi?o?ci? Bo?? ich nape?nia?a,
  I z?o z nich wyp?dza?a.
  Gdy b?dziesz si? do ludzi zbli?a?a,
  Mi?o?ci? Moj? b?dziesz ich obdarza?a.
  Gdy b?dziesz na ludzi r?ce wk?ada?a,
  Moc? Moj? b?dziesz ich uzdrawia?a.
  Z Mi?osierdzia Bo?ego
  ta moc wyp?ywa dla biednego ludu zagubionego.
  Pragn?, aby zobaczyli
  Jak wielkie grzechy pope?nili.
  Cho? Mnie zniewa?ali,
  A teraz, gdy Mnie poznali
  Przez Moje Mi?osierdzie Mnie ukochali
  I nale?ny ho?d Mi oddali,
  I wi?cej grzechami nie zasmucali.
  O pomoc mnie b?agali
  I z Bo?? pomoc?, z?o w sobie i ludziach zwyci??ali.
  Wojownicy, ktrzy ze z?em b?d? walczyli,
  Zawsze gotowi - b?d? niezwyci??eni.
  Bg ich b?dzie b?ogos?awi? i dodawa? si?,
  Aby swoj? s?abo?? zwyci??ali.

  Data - 11.1991 r.
  Crko Moja. Wiele po ?wiecie b?dziesz w?drowa?a, bo nadesz?y takie czasy i to krtkie. Bg wzywa swoje wybrane dzieci, aby posz?y na kra?ce ?wiata opuszczaj?c swoje rodziny i g?osili - Powtrne Przyj?cie Pana :
  M?dro?ci? Bo?? b?d? S?owa Bo?e g?osili
  I w niczym nie b?d? si? mylili
  Bo ci maluczcy, ktrych za nic mo?ni tego ?wiata mieli,
  Oni w Bogu najwi?ksze Bogactwo widzieli.
  W nim swoj? mi?o?? z?o?yli
  I z ca?ego serca Bogu s?u?yli.
  Wiele ofiar i modlitw sk?adali
  I w tej Mi?o?ci Bo?ej wytrwali.
  Bogu wielk? rado?? przynosili,
  Bo za grzechy ?wiata si? modlili.
  Mi?osierdziu Bo?emu ich powierzali,
  I z szata?skich side? ich uwolnili.
  Grzesznicy w obecnych czasach b?d? dotkni?ci chorob?, ?e nikt jej nie rozpozna. Ten znak Bo?y jest dla wszystkich grzesznikw, aby si? opami?tali i nawrcili do Boga oraz wzi?li do swych serc Moje Dziesi?? Przykaza? Bo?ych. W nich jest ratunek dla ka?dej duszy. Jezus Chrystus jest tak rozmi?owany w ludzkiej duszy, ?e u?yje wszelkich sposobw ratowania jej, jednak nie naruszaj?c wolnej woli ... Cz?owieku ?piesz si? ..
  Drogie dzieci. Ja wci?? na was czekam ... Ty, ktry b?dziesz to czyta?, to b?dzie dla ciebie wezwanie, aby? stan?? przy Mnie bior?c do r?ki swj krzy?.
  On ci wska?e drog? prawdy i Mi?o?ci Bo?ej. Wpatrz si? w ten Krzy? i Moje Cia?o na nim rozpi?te i pomy?l , ?e to dla ciebie uczyni?em z mi?o?ci i mi?o?ci tylko pragn?.
  A teraz b?ogos?awi? w Imi? Ojca i Syna i Ducha ?wi?tego .

  Dnia 03.12.1991 r.
  Crko Moja. Pisz te s?owa dla wszystkich ludzi na ca?ym ?wiecie. Nadchodz? ci??kie czasy dla ludzko?ci. Ja, Jezus Chrystus i Moja Matka Naj?wi?tsza, wzywamy was, drogie dzieci, do opami?tania i nawrcenia si? do Boga. Ostrzegam was, bo bardzo kocham was. Jestem Bogiem i widz? ca?y Wszech?wiat oraz dusze, ktre ?yj? w prawdzie i Mi?o?ci Bo?ej, i ktre s? tym ?wiat?em na ziemi.
  Ca?y ?wiat tonie w mroku grzechu i wymaga on tego, by Moje umi?owane dusze czyni?y wielkie pokuty oraz ofiary w modlitwach i cierpieniach za grzechy ?wiata.
  Pami?taj cz?owiecze, ?e gdy przyjdzie ?mier? i b?dzie zbiera? straszne ?niwo, to wtedy ju? dla siebie nic nie b?dziesz mg? uczyni?. A wi?c, ju? teraz, od dzi?, staraj si? by? dzieckiem Bo?ym, a reszt? zostaw Mnie, swemu Bogu - On ciebie nie zawiedzie.
  W godzin? ?mierci doznasz wielkiego przera?enia, gdy? ujrzysz ca?e swoje ?ycie.
  Ja pragn?, aby? odchodzi? do wieczno?ci z rado?ci?, ale masz woln? wol?, wybieraj niebo lub piek?o. us?ysz wo?anie, bo czasu ma?o i wzywaj Matk? Bo?? na ratunek swej duszy. Krlestwo Bo?e jest dla tych, ktrzy codziennym swym ?yciem, daj? dowody przynale?no?ci do Boga i pami?taj? o Dziesi?ciu Przykazaniach Bo?ych.
  Stworzy?em ?wiat, ktry by? taki radosny, pe?en ?wiat?a, ale cz?owiek zapragn?? ciemno?ci.
  ?wiat, ktry stworzy?em nie mo?e trwa? w ciemno?ci. Ciemno?? jest rado?ci? szatana.
  ?wiat mo?e istnie? pe?en ?wiat?a z ludzkich dusz i dlatego pragn? nawrcenia, aby si? nie wype?ni?o, to co ma nast?pi?.
  Cz?owiecze oddaj si? w R?ce Niepokalanej. Ona, jako opiekunka dzieci ziemskich, jest wierna Swemu pos?annictwu. Przez Moj? i twoj? Matk? odnajdziesz Boga w Trjcy Jedynego. I wtedy odnajdziesz rado?? swego ?ycia. B?dziesz wiedzia?, dla kogo ?yjesz i kto b?dzie czeka? na ciebie w wieczno?ci.
  Czy Mam wstrz?sn?? globem ziemskim, aby was obudzi? ? To by?by dzie? straszny na ziemi. Daj? wam Matk? Bo?? - w niej znajdziecie ratunek dla swej duszy i ca?ego ?wiata. Dzieci Mego ?wiat?a, o?wiecajcie i zapalajcie dusze swych braci i sistr do walki ze z?em. Macie si?? i moc Boga Wszechmog?cego, aby przeciwstawi? si? pot?dze z?a. Walczcie Moje ma?e dusze, a? do zwyci?stwa. B?ogos?awi? was Moje dzieci i umacniam w Swojej ?wiat?o?ci w Imi? Ojca i Syna i Ducha ?wi?tego .

 • R O K 2 0 0 8

  10.01.2008

  Panie Jezu jak? nam dasz intencj? i ktra jest najbardziej potrzebna.
  Mwi Jezus: Crko Moja pisz. Dobrze ?e chcecie si? modli?. Wasze modlitwy w tym czasie ostatecznym maj? wielkie znaczenie a ?aski sp?ywaj? na wasze modlitwy. Zapraszajcie do modlitwy Moj? Matk?, ?wi?tych i Anio?w. Daj? ci intencj? za Ko?ci? ?w., papie?a i za ca?y lud Bo?y. Zwyci??aj z?o modlitwami, ktre najbardziej lubisz. O ile b?dzie ciebie atakowa? z?o wzywaj ca?e niebo. Mdlcie si?, b?d?cie cz?sto na Mszy ?w. i mwcie Mi o wszystkim. Ja b?d? s?ucha? waszych s?w i b?d? wam b?ogos?awi?. R?aniec, koronki, nowenny, litanie to jest wasza bro? przeciwko z?u i ratunek dla Ko?cio?a i waszej ojczyzny.

  27.01.2008

  Moja droga, najmilsza Mate?ko, przez wiele lat mnie kszta?towa?a? jak mam ?y? dla Twojego Syna Jezusa Chrystusa, to co si? dzieje w ko?ciele jest dobre czy nie?
  Matka Bo?a: Wiedz crko, ?e Ko?ci? mia? by? atakowany od wewn?trz. W Pi?mie ?wi?tym jest wszystko objawione, co b?dzie si? dzia? w tych czasach ostatecznych. Biada tym, ktrzy ulegn? nieprawo?ci i dadz? si? uwie??. Jeden jest Bg, jedna Ewangelia i jedne Przykazania, ktre ludzie wypaczyli i zaakceptowali co z?e i niemi?e Bogu. Bg czeka czy lud si? opami?ta. Wdar?y si? wilki do owczarni Mego Syna. Wy dzieci Mojej mi?o?ci nie l?kajcie si?, jeste?cie wybrani do tego dzie?a. Mali Rycerze Mi?osiernego Serca Jezusa b?d?cie dobrymi rycerzami. Ja was znam jacy jeste?cie, to was zobowi?zuje by? dobrymi, bo gdy nast?pi kara co dasz Mi, czy dobro czy z?o. Moi mali, wynagradzajcie Moj? mi?o?? i kochajcie swego Boga. Ten dobry Bg mo?e wszystko zmieni?. Od was zale?y ludu Bo?y, mo?ecie wiele uczyni?. Dok?d ?yjecie us?yszcie Mj g?os.

  04.02.2008

  Mwi Jezus: Crko Moja Ja, Jezus Chrystus chc? ciebie przygotowa? do dalszej misji, aby? nie zw?tpi?a w to dzie?o Bo?e. ?wiat jest bardzo zagro?ony i tu trzeba wiele modlitw, ofiar ?eby jeszcze ten czas nie nast?pi?, bo wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego co ich czeka. ?wiat by? stworzony przez Boga dla cz?owieka a cz?owiek by? stworzony dla ?wiata. Ten ?wiat by? tworzony z wielkiej mi?o?ci a cz?owiek nie potrafi by? szcz??liwy i czyni? dobrze. Mijaj? wieki a cz?owiek jest coraz gorszy, nie czuje boja?ni Bo?ej, syci si? tym, co daje ?wiat i gubi swoj? dusz?. Mi?o?? Boga nie wygas?a, ale cz?owieka tak. Mi?o?ci pragn??em od stworze? a stworzenia odrzuci?y Moj? mi?o??, ciesz? si?, ?e wszystko idzie im dobrze, ale nie wiedz? co wkrtce nast?pi.
  Moich Matczynych ?ez ju? nie starcza, ?eby u?mierzy? gniew Bo?y. Zbli?aj? si? dni sprawiedliwo?ci. B?dzie rado?? i smutek, bo Mj Syn jest ju? blisko. Dzieci Moje mdlcie si? i czy?cie pokut?.

  10.02.2008

  Mwi Jezus: Wiedz crko, ?e to dopiero pocz?tek walki. Szatan naciera z wielk? moc? na duchowie?stwo i lud. Gdyby lud czyta? Pismo ?w. wiedzia?by jak post?powa? i jak wype?nia? wol? Bo??. Tyle nauk, tyle or?dzi. Trzeba s?ucha? Boga i czerpa? m?dro?? z Pisma ?w. Uderzaj? w pasterzy z?e moce to i owce si? rozprosz?. Czy ludu Bo?y pomy?la?e? o Mojej m?ce. Ja, Jezus Chrystus uczyni?em to dla was, aby?cie byli zbawieni. Za odst?pstwo od Bo?ych Przykaza? czeka was kara. Jest jeszcze Mi?osierdzie Bo?e, ale dla tych, co strzeg? Przykaza? Bo?ych. Id? dni gniewu Bo?ego czy zdo?asz biedny cz?owiecze uratowa? sw? dusz?? B?dzie wielki p?acz i smutek. Jest tylko jeden ratunek dla ?wiata Mi?osierdzie Bo?e. Nawr?cie si? si? i b?agajcie o przebaczenie. Sta? si? cz?owiecze Moim dzieckiem bom ciebie zrodzi? dla Mej chwa?y, o ile odejdziesz z Moich drg zginiesz.

  17.02.2008

  Drogi Jezu wyja?nij mi co si? dzieje w Ko?ciele, ka?? nam sta? do Komunii ?w. lub k?ad? na r?k?, czy tak trzeba by Ko?ci? by? jedno?ci??. Czy Ko?ci? tysi?cletni nie by? jedno?ci?? Wychowa? nas i naucza? jak mamy zachowywa? si? w Ko?ciele. Czy ten ko?ci? nie by? dobry? Id? do Ko?cio?a i jestem niespokojna, bo wmawiaj? ?e Komuni? ?w. trzeba przyjmowa? na stoj?co lub na r?k?, bo tak jest na zachodzie, dlaczego nas kl?cz?cych oceniaj? ?e nie jeste?my pos?uszni Ko?cio?owi. Jestem pos?uszna tysi?cletniemu Ko?cio?owi i pozostan? wierna do ko?ca mojego ?ycia. B?d? z wielk? czci? i mi?o?ci? przyjmowa? Przenaj?wi?tszy Sakrament. To nieprawda ?e oboj?tne jest w jaki sposb przyjmuje si? ten najwi?kszy skarb ktry jest Bogiem. Jemu zawierzam wszystko, On wszystko mo?e.
  Mwi Jezus: Crko Moja wiem i widz? wasz? bole??. Pomy?l dziecko jaki Mnie bl zadaj?. Crko czy? tak jak ciebie nauczy? Ko?ci?, ?adnych nowo?ci nie przyjmuj, strze? swej wiary, w ktr? wierzy?a? tyle lat. B?d? wierna Moim Przykazaniom. To nic ?e b?d? ci ur?ga? ale wiedz, ?e Ja nigdy ci? nie opuszcz?. B?d? spokojna, po z?u nast?puje dobro. Wierz Mi ?e to jest ostatni czas. On musi si? wype?ni?, to co dobre pozostanie a co z?e b?dzie unicestwione. Mdl si? za kap?anw i lud ktry zszed? z Moich drg. Crko ofiara jest potrzebna, tym pocieszasz Moje zbola?e Serce.

  12.04.2008


  Mwi Matka Bo?a: Crko Moja, tak wiele wycierpia?am, kiedy Mj Syn szed? na ukrzy?owanie. Dzi? patrz? na Niego, Serce Moje krwawi, ?e narody nie doceni?y Jego ofiary. Gniew Bo?y si? wzmaga a Ja ju? nie mog? powstrzyma? go. Ten dzie? b?dzie straszny a Moje Matczyne Serce miecz bole?ci przeszyje. Widzisz crko jak ?wiat upada w nieprawo?ci. A gdzie s? obro?cy wiary w Jezusa Chrystusa? ?yjcie tak dalej ludu Bo?y bez Boga. To wy skazujecie ?wiat na zag?ad?. A teraz dzieci Mojego Naj?wi?tszego Serca b?d?cie przy Mnie. Ja was obroni?. Walczcie o ka?d? dusz? zagubion?. B?ogos?awi? was mi?e dzieci Mego Serca. Amen.

  13.04.2008

  Mwi Jan Pawe? II: Droga Bia?a Ska?o, staraj si? cz??ciej pisa?, bo czas czasw jest tu? tu?. Cz?owiek powinien wiedzie?, co go czeka za nieprawo??. Uchyl? ci r?bka tajemnicy, co si? stanie z cz?owiekiem niewiary. Jezus Chrystus jest Bogiem, Jemu si? nale?y najwi?ksze uwielbienie przez cz?owieka. Ludzie ?yj? tak, jakby grzechu nie by?o i tu najwi?ksza przepa?? przed cz?owiekiem. Przez 25 lat wo?a?em, aby nard si? opami?ta?. Wielu posz?o w?asnymi drogami. Polska jest bardzo zniewolona przez z?e moce i z?ych ludzi. Macie jeden ratunek Mi?osierdzie Bo?e. Pro?cie Niebo o pomoc i nas ?wi?tych i Anio?w. Ja, Jan Pawe? II b?d? si? modli? z wami a dobry Bg przyjdzie wam z pomoc?. B?ogos?awi? wszystkich, ktrzy stan? do walki ze z?em.

  26.04.2008

  Ojcze, oka? Mi?osierdzie w tym pisaniu.
  Ja, Bg Ojciec pragn? nawrcenia, na ktre ju? d?u?ej nie b?d? czeka?, bo wielkiej doznaj? obrazy od swych stworze?. Zapomnia? cz?owiek o Swym Bogu. Wracajcie drogie dzieci dok?d jeszcze czas. Opami?taj si? i wr?, bo w gniewie nie ostoisz si?. Kara si? zbli?a i ju? odwo?ania nie b?dzie.. Uderz? z wielk? moc? na tych, co zw?tpili w Boga i nie b?dzie Mej sprawiedliwo?ci. Ocal? ?wiat, o ile ludzko?? si? nawrci i nie b?dzie wi?cej grzeszy?. Jestem Ojcem Mi?osiernym skruszonemu sercu przebacz?. Wybierz cz?owieku Jednego Boga, ktry trzyma ?wiat w jednej R?ce. Mog? go ocali?, mog? go zniszczy?, aby ju? wi?cej nie by?o z?a, tylko dobro i pokj. Jestem waszym Ojcem i czekam na powrt marnotrawnych dzieci. Amen.

  27.04.2008

  Prosz? Ojcze, o ile jest Twoj? wol? b?d? pisa?.
  Crko Moja, Ja, Bg Ojciec bardzo kocham rodzaj ludzki, bom go stworzy? w wielkiej mi?o?ci. Jak Mnie boli Serce, ?e musz? kara?. Teraz Ja, Bg Ojciec wydam walk? wszelkiemu z?u. Gdy zadr?y ziemia i niebiosa, odczujecie l?k wobec takiej grozy, ktrej jeszcze nie by?o. Bg Stwrca jest lekcewa?ony przez swe stworzenia. Moje Serce i mi?o?? jest zwrcona do tych, ktrzy Mnie kochaj? i wynagradzaj? za tych, co s? oboj?tni wobec Mnie-Boga. Losy ?wiata s? bardzo zagro?one, bo Moja R?ka sprawiedliwo?ci dotknie ziemi? i zobaczycie, kto jest Panem i w?adc?. Dla wielu b?dzie za p?no. Dzieci Mojego Ojcowskiego Serca, mdlcie si?, bo na was spoczywa obowi?zek ratowania dusz. Bo Moje stworzenia dadz? ?wiadectwo ?ywej wiary w Boga. B?ogos?awi? was Moje dzieci i tul? do Mego Ojcowskiego Serca. Jeste?cie Moj? rado?ci?.

  28.04.2008

  Matko Bo?a daj nam pozna? jak Ci pomaga?.

  Mwi Matka Bo?a: Crko, b?d? spokojna. Ja wami jako Ma?ymi Rycerzami M.S.J pokieruj?. Wielkie zadanie przed wami, tylko prosz? jako Matka wasza, aby?cie nie zw?tpili, ?e jeste?cie wybrani przez Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Wszelkie przeszkody stan? przed wami. Pokonacie je wraz ze Mn?. Mdlcie si? wiele za kap?anw, aby zagrodzi? dost?p z?u do nich. Ka?da parafia niech si? modli za nich, aby byli dobrymi, ?wi?tymi kap?anami. Atak wielki jest na duchowie?stwo, pom?cie im, bo to s? Moje dzieci, ktrych powo?a? Mj Syn. Drogie dzieci, chwy?cie za R?aniec, aby ?wiat nie uleg? zag?adzie. Wiele b?dzie kataklizmw, katastrof. Pomy?lcie Moje dzieci, ?e b?d? gin?? ludzie bez pojednania z Bogiem. Daj? wam ?ask? na modlitwy: 3 Zdrowa? Maryjo za grzeszne dusze konaj?ce na ca?ym ?wiecie, bo kiedy wezwiecie Mnie Matk? Bo?? i wasz? one nie zgin?.

  Dnia 19.05 2008

  Matko Bo?a Konaj?cych w Twoim mi?osiernym Sercu sk?adam wszystkie dusze konaj?ce. B?d? przy nich jak by?a? przy swoim Synu. Niech ?adna dusza nie odejdzie z tego ?wiata do wieczno?ci bez Twojej opieki. B?d? Matk? ?ywych i umar?ych. Prowad? ich do swego Syna Jezusa Chrystusa.
  Modlitwa: 1x Ojcze Nasz; 3x Zdrowa? Maryjo, 3x Wieczny odpoczynek
  Po odmwieniu 1x uzyskuje si? odpust cz?stkowy, a ca?y miesi?c odpust zupe?ny ofiaruj?c za dusze Czy??cowe.

  Dnia 20.05.2008

  [i]Pragn? da? ?wiadectwo mojej choroby.
  W 2006 roku zachorowa?am, musia?am anemi? wi?c skierowano mnie do szpitala. W szpitalu stwierdzili, ?e jest szpiczak nogi.
  Przyj??am dwa razy chemi?, po pierwszej znalaz?am si? w szpitalu, a po drugiej pojecha?am do Niemiec i tam na drugi dzie? znalaz?am si? w klinice, gdy? nast?pi?o silne zatrucie chemi?. Nie liczyli lekarze, ?e b?d? ?y?. Jak prze-?yj? trzy dni to b?d? ?y?a. W tym trzecim dniu przyjecha? kap?an z olejami i Komuni? ?wi?t?. Nikt nie wie, kto przys?a? kap?ana, ten kap?an pi?knie si? modli? i da? mi Komuni? ?wi?t?. Potem objawi?a si? Matka Bo?a i by?o bardzo du?o postaci.
  Matka Bo?a zas?oni?a Sob? mnie, a szatani stali i czekali, ?e zw?tpi? w Boga. Powiedzia?am im nie uda si? wam: Moim Panem jest Jezus Chrystus wi?cej nikt. By?am prawie martwa, tylko umys? jeszcze pracowa?, cho? nie mwi?am, ale my?li moje by?y o?wiecone, a potem mwi? do Jezusa, Najmilszy Jezu, nie pozwl abym, tutaj umar?a tylko w Polsce kiedy b?dziesz chcia?.
  Podr? by?a wspania?a jakby kto? j? przygotowa?, poma?u wracam do zdrowia, podarowano mi ?ycie. Sk?adam przez Niepokalane Serce Maryi, Jezusowi niech b?d? dzi?ki Bogi w Trjcy ?wi?tej Jedynej. Dzi?kuj? Bogu i ludziom ktrzy si? za mnie modlili i modl?. [/i]

  Siostra Zofia.

 • R O K 2 0 0 7

  23.01.2007

  O Mj Jezu czy moja misja ko?czy si?. O ile tak daj mo?no?? przygotowa? Ma?ych Rycerzy i wska? co maj? czyni? lub daj pozna? ?e nadal b?d? wype?nia? Twoj? ?wi?t? wol?.
  Ja, Jezus Chrystus chc? ci Zofio da? pozna?, ?e twoja misja b?dzie trwa?a nadal. Twoja choroba nie przeszkodzi w wype?nianiu woli Bo?ej, b?d? spokojna o to dzie?o. Przyjdzie dzie?, w ktrym oka?? swoj? wszechmoc i nic Mi nie przeszkodzi czyni? dobrze. Crko Moja, zaufa?a? Mi, zda?a? si? na Mnie Boga wszechmocnego. Mali Rycerze wi??? Mi r?ce do wype?nienia si? co mia?o si? sta?. Dzi?kuj crko Bogu za tych, co sk?adali ofiary b?agalne o twoje zdrowie, a Ja, Jezus uczyni? zado?? ich pro?bom i udziel? wszelkich ?ask na dalsz? drog? twojej misji. Ja, Jezus Chrystus b?ogos?awi? ciebie, aby? nie usta?a w drodze. Id? i raduj si? w Panu, bo okaza? ci mi?osierdzie. Amen.

  29.01.2007

  Drogi Jezu daj nam pozna? czy nasza ojczyzna Polska ju? nigdy nie b?dzie wolna od z?ych ludzi. Ratuj nas Jezu bo Ty wszystko mo?esz.
  Crko Moja, Ja, Bg wszystko widz? i nie mo?e si? nic ukry? przede Mn?. Sta?cie do walki dzieci Moje, dam wam pozna? co macie czyni?. Wasza modlitwa mo?e odmieni? losu Polski i uwolni? od z?ych ludzi. Dla was Mali Rycerze Mi?osiernego Serca Jezusowego przygotowa?em ten czas. Mdlcie si? o Jezusa Krla w narodzie, On was wyzwoli, a ci co odrzucili Go jako Krla ponios? kl?sk?, ktr? b?dziecie ogl?da?. Dla was maluczcy ju? jestem Krlem a wy mdlcie si? o Moje Krlestwo, abym przez was by? wielbiony, darzcie mnie swoj? mi?o?ci?. Niech zamilkn? wasze usta, abym mg? do was mwi? i kierowa? waszymi sercami. Tylko prosz? nie zniech?cajcie si? bra? czynny udzia? o Moje Krlestwo. Ja, Jezus Chrystus pragn? rado?ci Mego Serca, po??czeni z Moim Sercem b?dziecie pe?nili Moj? wol?. B?ogos?awi? was i udzielam wszelkich ?ask do wype?niania Moich planw. Amen.

  30.01.2007

  Drogi Jezu co mamy czyni? aby wype?ni? Twoj? wol??
  Ja, Jezus Chrystus mwi? do was cho?by?cie bardzo si? modlili, bez Krla nic nie jest osi?galne. Krl, Jezus Chrystus, jest fundamentem wszystkich przemian. Gdy stajecie do modlitwy wzywajcie i uwielbiajcie swego Krla a On b?dzie wys?uchiwa? waszych pr?b bo jeste?cie Jego dzie?mi. S?uchaj ludu Bo?y Ja, Jezus wasz Krl b?d? zawsze z wami, bo pragniecie Mego Krlestwa i oto daj? wam udzia? w Nim tylko wytrwajcie. Amen.

  19.02.2007

  Jezu, Krlu naszych serc i naszej ojczyzny pom? nam w jaki sposb ma si? dokona? Intronizacja na Krla Polski.
  Crko Moja Ja, Jezus Chrystus pragn? by? Krlem Polski i wzi?? ten kraj pod szczegln? opiek?, cho? wi?kszo?? nie potrzebuje Mnie Krla, bo w?adza ich b?dzie ograniczona. Dzieci Moje daj? wam wskazwki:
  Idzie post, poprzez Moj? M?k? i Mj Krzy? mo?ecie zmieni? czas, w ktrym dokona si? wiele. Potrzeba du?o modlitwy wielkopostnej. Pro?cie Trjc? ?w. o Krla dla narodu polskiego i ?wiata, tylko mdlcie si? wytrwale, aby pokona? przeszkody a reszt? dokona Bg Wszechmocny. Mdlcie si? w ka?dym czasie a Ja b?d? wam b?ogos?awi?. Amen.

  20.03.2007. Cz?stochowa

  Kochana Moja Mateczko, przyjecha?am do Ciebie aby Ci? prosi? o zdrowie i Woln? Ojczyzn?. Zawierzam Ci nard polski.
  Ja, Matka Bo?a Cz?stochowska Krlowa Polski daj? wam dzieci pozna? o zagro?eniu jakie zawis?o nad Polsk?. Brak odpowiedzialno?ci nad narodem, stajecie si? coraz bardziej s?abi, o ile si? nie nawrcicie spotka was niewolnictwo i n?dza. Kocham nard polski i broni? was przed karami ale czas jest wyznaczony do przemiany duchowej. Jest tylko jeden ratunek dla waszej ojczyzny Intronizacja Jezusa na Krla Polski. W Nim jest ca?a nadzieja. B?d? chrze?cijaninem takim, jakim powiniene? by?. Ja, Matka Bo?a ostrzegam was wracajcie pki czas, b?d?cie przygotowani duchowo i pojednani z Bogiem.

  28.03.2007

  Jezu czego pragniesz od swych ziemskich dzieci.
  Mwi Jezus Chrystus: Drogie dzieci trwajcie przy Moim Krzy?u. Nie l?kajcie si? bo to jest ?aska dla ka?dej duszy, ktra kontempluje Mj Krzy? i rozwa?a Moj? M?k?. To jest dla was dzieci tarcza obronna, bo z?o nie ma do was dost?pu. Strze?cie si? i trwajcie na modlitwie, bo modlitwa czyni was prawdziwymi wyznawcami Jezusa ukrzy?owanego. Rozwa?ajcie Moj? ofiar? i wasz?. Dlaczego jest tyle cierpienia. Ja, Jezus Chrystus mwi? wam, ?e ono jest bardzo potrzebne, aby jeszcze mogli powrci? do Boga ci, co zb??dzili. Wszelkie cierpienie ma sens dla dusz. Czekajcie na pierwszy znak z nieba.

  Dnia 19.05 2007

  Droga Matko Bolesna prosz? naucz nas jak walczy? z wrogiem Ko?cio?a ?wi?tego i naszych dusz! Wska? nam Matko Bolesna niech twoja Bole?? i Twego Syna nam pomo?e niszczy? z?e moce. Chcemy Ci o Matko pomaga?, Ty? jest pogromczyni? wszelkiego z?a. Udziel nam ?wiat?a jak zwalcza? z?o, ktre ogarn??o ca?y ?wiat.
  Dziecino moja, Ja Matka Bolesna pragn? was nauczy? jak walczy? za z?em i jego zwyci??y?. Sta?cie wobec Trjcy ?wi?tej. Kim jest ci Bg Troisty, ktry was stworzy? i da? swego Syna za was, za wasze grzechy i niech Bole?ci ktre zrani?y Moje ?wi?te Serce i rani do chwili obecnej. Dobrze dzieci ?e chcecie Mi pomaga?.

  07.07.2007

  Oto jestem Jezu Mj.
  Crko moja, daj? ci wskazwki o twojej dzia?alno?ci tylko nie l?kaj si?, bo ten czas jest dla was. Mali Rycerze Mi?osiernego Serca Jezusowego przeszli?cie prb? wzgardy, nie zwa?ali?cie na to, co cz?owiek mwi? a starali?cie si? s?ucha? Boga. Nigdy nie mwcie dlaczego Mnie to spotka?o, wszystko co was spotka jest planem Bo?ym. Moje polecenia macie spe?nia?, cho? nara?acie si?, wielu was b?d? prze?ladowa? dla imienia Mego. Wy, Moi wybra?cy dacie ?wiadectwo ?ywej wiary w Boga, nie l?kajcie si? przekazywa? Moje s?owo, ktre jest ?wi?te. B?d? was uczy? i prowadzi? aby?cie nie ulegli pokusie lub l?kowi. Jestem waszym Krlem i Bogiem. Amen.

  11.07.2007

  Bo?e Mj Bo?e wska? mi drog? i Ma?ym Rycerzom Mi?osiernego Serca Jezusowego co mamy czyni?.
  Mwi Jezus: Crko Moja czekaj na dzie? kiedy ci objawi? i przy?l? ci pomoc z Nieba. S?uchajcie ich polece?, bo z?o b?dzie naciera? z wielk? si??, aby zniszczy? ludzi wiary. Dam wam tak? bro?, ktrej ?wiat wam da? nie mo?e, tylko b?d?cie wierni swojej misji do ko?ca, bo czas si? zbli?a i Bg oka?e swoje zagniewanie. Amen.

  24.10.2007

  Prosz? Jezu daj mi pozna? co z nasz? ojczyzn? Polsk?.
  Crko Moja wiele si? w Polsce zmieni. Ojciec Przedwieczny nie mo?e uzna? obecnej zmiany. Polacy nie poparli co jest dobre ale z?o, przyjd? wielkie zmagania i nadal nie b?dzie wolno?ci. Wolno?? przynosi Bg. Ja, Jezus jestem ?wiat?o?ci? ?wiata, ilu ludzi b?aga?o o te ?wiat?o. Gdzie nie ma ?wiat?a tam panuje szatan, a w narodzie polskim zapanowa?a ciemno??. Pro?cie dzieci Bo?e o to ?wiat?o, ktre przynis? Jezus Chrystus, pod??ajcie do tego ?wiat?a, bo id? dni walki z ciemno?ci?. Dzieci Moje trzeba wybra? dobro, mi?o?? i pokj bo jak zabraknie w was wiary du?o ludzi zginie. Ja, Jezus bolej? nad tym Krlestwem Matki, ?e tak ma?o ufa Mi. Bez Boga nard polski nigdy nie b?dzie wolny. Zobaczycie co uczyniono w?asnej ojczy?nie tu uka?e si? wasze m?dro?? i nienawi??. Droga jest przygotowana, trzeba ni? przej?? i zap?aci? za obraz? Boga.

 • R O K 2 0 0 6

  10.01.2006

  Dusza wo?a do Tronu Bo?ego o ratunek.
  O Mj ukochany Jezu, jak d?ugo b?d? nam zabiera? woln? wol?, ktr? dal nam Bg. Dlaczego Mj Jezu nie pozwalaj? nam zgina? kolan przed Bo?ym Majestatem? Dlaczego zlikwidowali balaski st? Pa?ski przy ktrym kl?kali?my, czuli?my obecno?? Boga i ktry by? pomoc? przy kl?kaniu? Czy Tobie Jezu jest oboj?tne jak Ciebie przyjmujemy czy na stoj?co czy na r?k?? Jak d?ugo pozwolisz si? zniewa?a?? Gdy kl?kamy przy Komunii ?w. omijaj? nas lub krzycz? ?eby wsta?, bo nam nie dadz?. To s? Twoi zast?pcy i mwi?, ?eby by? pos?usznym Ko?cio?owi i kap?anom. ?adnej czci do Bstwa Jezusa w Przenaj?wi?tszym Sakramencie. Ty?, nasz Bo?e stworzy?, Ty? nas zbawi?, odkupi? w?asn? krwi?. Jeste?my twoimi dzie?mi. Bro? nas wobec modernizmu. Ko?ci? 1000-letni nas uczy?, jak mamy czci? Boga-cz?owieka w Przenaj?wi?tszym Sakramencie. Nie pozwl dalej niszczy? Ko?cio?a i wiary w nas. Oto wo?amy do Twego Tronu w Niebie aby cze?? Bogu by?a oddawana godnie, bo tylko Tobie Jezu si? nale?y. Czekamy z blem serca na Twoje dzia?anie, aby rado?? by?a w pe?ni nasz?. Jest takie prawo dane przez b?ogos?awie?stwo kap?anowi, ale czy kap?an jest pos?uszny Bogu. Kap?an ma obowi?zek wype?nia? Przykazania Bo?e. Czytajcie Pismo ?w., tam jest napisane: wolna wola cz?owieka jest dana przez Boga i nikt nie ma prawa zabiera? jej cz?owiekowi. Sam Bg jej nie narusza.

  Daj? ci crko odpowied?. Ja, Jezus Chrystus widz? wszystkie poczynania kardyna?w, biskupw tak jak by?o zapowiedziane, ?e Ko?ci? b?dzie niszczony od wewn?trz. Tak zbuntowali si? przeciw Bogu za to zap?ac? najwi?ksz? kar?. Dzieci Moje, mdlcie si? za nich, bo kap?an jest potrzebny w Ko?ciele do sprawowania Naj?wi?tszej ofiary Mszy ?w., w ktrej przychodz? w swoim Bstwie, aby da? wam siebie dla umocnienia waszej wiary. Drogie dzieci czy?cie tak, jak naucza? ko?ci? 1000-letni. W swojej prostocie serca b?d?cie wierni tej m?ce, ktr? otrzymali?cie. Wr?cie do tradycji. Jeste?cie Mymi dzie?mi, dlaczego nie bronicie tej wiary w Boga. Od was zale?y czy pjdziecie za powiewem wiatru ktrego nie znacie i nie wiecie sk?d wieje. Cz?owiecze gdy odst?pujesz od ?ywej wiary czy wiesz co niesie modernizm. Czekam czy znajd? si? kap?ani i ludzie ktrzy powiedz?: my nie przyjmujemy wiary nieznanej. Nie martw si? crko, jeszcze troch? pocierpcie, bo jeszcze nie dope?ni?o si? odst?pstwo w pe?ni. Gdy Bg zadzia?a zobacz? swoje dzie?o, gdzie nie by?o czci Boga. Nadchodzi dzie? w ktrym zap?acze wszelkie stworzenie nad swoj? nieprawo?ci?, bo czynili z?o. B?ogos?awieni cisi i pokorni. Tylko w Bogu pok?adali nadziej? i wytrwali do ko?ca w mi?o?ci do Mnie. ?yli dla Mej chwa?y i b?d? brali udzia? w niej. Cze?? oddaje si? Bogu na kolanach i tylko na kolanach. Ja, Jezus Chrystus nie odda?em pok?onu szatanowi, cho? obieca? krlestwa ?wiata. Kto was zmusza nie oddawa? pok?onu Bogu? Ten, ktremu Ja nie odda?em pok?onu. I mwi?: Tylko Bogu oddawajcie pok?on i nikomu wi?cej.

  10.01.2006 Mwi Duch ?w.

  Ja, Duch ?wi?ty
  zadaje pytanie kap?anom: jak dzia?a w was Duch ?wi?ty? Ile Go w was zosta?o? Kap?an jest mocny duchowo jak nie utraci? darw Ducha ?wi?tego, spjrzcie w swoje wn?trze ile tych darw zosta?o albo wcale ich nie ma. Utrata darw otrzymanych przy ?lubach kap?a?skich jest wielk? szkod? dla kap?ana, jest on tak os?abiony, ?e nieprzyjaciel jego duszy stara si? go jeszcze wi?cej pogr??y? w jego s?abo?ci. Moi synowie, gdyby?cie nie utracili darw Ducha ?wi?tego, wasza pos?uga kap?a?ska by?aby mi?a Bogu a kap?ani wzrastaliby w ?wi?to?ci. Dla was jest przygotowana droga do ?wi?to?ci, ilu was pjdzie aby by? ?wi?tym. Obecny czas jest wielk? prb? dla kap?anw, dano wam tak? swobod?, zapomnieli?cie jaki kap?an ma by? wobec Boga i cz?owieka. Smutny b?dzie koniec dla tych, ktrzy utracili moc Ducha ?wi?tego a Ja, Duch ?wi?ty udziela? b?d? wam ?aski utraconych darw. Gdyby? wiedzia? kap?anie jak ciebie Bg mi?uje, nigdy by twoja mi?o?? nie os?ab?a. Wr? kap?anie do mi?o?ci, tylko wr?. Ja, Duch ?wi?ty czekam z utraconymi darami aby wrci?y do ciebie i aby? nigdy nie rani? Boga Twego Jedynego. Amen.

  11.01.2006 Mwi Duch ?wi?ty[/b

  Ja, Duch ?wi?ty pragn? dzieci Moje waszego zbawienia ale wielu nie da Mi szansy aby mu pomc w odnalezieniu drogi zbawienia. Idzie zaparty w swoim postanowieniu czynienia z?a nawet nie zauwa?a istnienia Boga. A cho? odszed?e? z Moich drg nadal jeste? moj? w?asno?ci?, tylko ostatni cel waszego ?ycia da wam zrozumie? co?cie utracili a na co?cie zas?u?yli. Stworzenie Bo?e ma ?y? po bo?emu. Ja, Duch ?w. wychodz? wam naprzeciw z wielk? mi?o?ci? aby was ogarn?? Moim ?wiat?em ale wiele Moich dzieci boi si? ?wiat?a, bo w ciemno?ci mo?na czyni? du?o z?a. ?wiat?o ukazuje dobro, ciemno?? z?o. Nadchodzi czas aby cz?owiek zobaczy? ile w ?yciu dobra a ile z?a. Sami sobie zadajcie pytanie czy wasze ?ycie by?o z Bogiem czy z dala od Boga, z czym odejdziesz do wieczno?ci i gdzie b?dzie twoje miejsce z Bogiem czy bez Boga. Nawracajcie si? bo czas nagli. Ja, Duch ?wi?ty daj? wam tyle mo?liwo?ci do nawrcenia, bo kocham was i pragn? waszego zbawienia. Amen.

  [b]12.01.2006 Mwi Duch ?wi?ty


  Ja, Duch ?wi?ty da?em wam tyle poucze? i ostrze?e? aby?cie wzi?li do serca to, co wam przekaza?em w tych or?dziach. Aby?cie nie lekcewa?yli Moich s?w, bo to jest dar Ducha ?w. dla cz?owieka i jego zbawienia. Pro?cie o ?wiat?o i dary Moje, bo bez nich nie ma zbawienia. Jestem Bogiem Trjosobowym, wszystko si? dope?nia zale?nie od Trjcy ?wi?tej. Dzieci Ja, Duch ?wi?ty jestem wasz? moc?, tylko zawierzajcie Mi swoje serca, my?li, cia?o, b?d?cie wierni a wejdziecie na drog? Bo?? do Ojczyzny Niebieskiej. Bez Mojej pomocy nie dojdziecie nigdzie a gdy jeste?cie zanurzeni w Moim bstwie, czerpiecie wszelkie dary i ?wiat?o do pokonania wszelkich przeszkd. Cz?owiek zapomina gdzie trzeba szuka? ratunku. Ja, Duch ?wi?ty jestem dawc?. Rozwa?cie te or?dzia aby nie by?o ?e?cie nie wiedzieli, pami?tajcie ?e to s?owa Bo?e i dane wam ku waszemu zbawieniu. One maj? moc samego Boga, ale pro?cie, bo tylko prosz?cym udziela si? ?ask. Przyjd?cie do Mnie Ducha ?wi?tego, abym mg? was prowadzi? i o?wieca? aby?cie nie pob??dzili. Amen.

  13.01.2006 Mwi Matka Bo?a

  Matka Bo?a do swoich synw kap?anw: Moi synowie kap?ani przychodz? do was jako Matka kochaj?ca was. Czas obecny jest dla was prb? jakim jeste? kap?anem dla swej Matki. Zastanwcie si? Moi synowie czy Moja mi?o?? jest daremna. Tak bardzo pragn? aby?cie byli ?wi?tymi kap?anami na wzr Mojego Syna i waszym obowi?zkiem jest kocha? swoj? Matk?, ktra si? troszczy i zabiega o wasze zbawienie. A wy Moi synowie nie na?ladujecie Mego Syna. Idziecie w?asnymi drogami na ktrych nie ma Boga. Wr?cie synowie bo si? zagubicie na bezdro?ach tego ?wiata. Bg powierzy? wam tak wielk? pos?ug? przy swoich o?tarzach. Gdy stajesz przed Bo?ym Majestatem jaki jeste? czy gony jeste? sprawowaniu Misterium Mszy ?w.. Ja, Matka Bo?a i wasza pragn? aby?cie z czystym sercem przyst?powali do wype?niania tego dzia?a odkupienia. Gdyby?cie wiedzieli jak bardzo was kocham, nikt z rodzaju ludzkiego nie kocha tak jak Ja, Matka Bo?a i wasza. S? tacy kap?ani co kochaj? Mnie ale s? i tacy ktrzy rani? Mnie Matk? przebit? siedmioma mieczami. Ka?dy twj grzech kap?anie to jeden miecz, ktry przeszywa Me Serce, a przecie? wiecie dobrze, ?e Ja wam wypraszam ?aski, by by? dobrym kap?anem. Ale trzeba prosi? i pami?ta? o swej Matce Niebieskiej i wype?nia? przykazania Bo?e. To jest wasz obowi?zek by? ?wi?tym kap?anem. Amen.

  14.01.2006 Mwi Matka Bo?a

  Matko Bo?a ratuj nasz? Ojczyzn? i ca?y lud Bo?y. Niech Matko Bo?a Twoje Krlestwo zakwitnie w Polsce Mi?o?ci?, sprawiedliwo?ci? i pokojem.

  Crko Moja, widz? jak pragniecie Krlestwa Mego Syna i Mojego. Tylko ci malutcy wznosz? mod?y do Mojego Niepokalanego Serca prosz?c o Moje Krlestwo i Mojego Syna. Tak dzieci Moje trwajcie w tej wierze ?e ono przyjdzie, tylko wy dzieci otwrzcie swoje serca dla chwa?y Bo?ej aby mog?a przez was dzia?a?. Potrzebuj? was do wype?nienia woli Bo?ej. Z wami pokonamy najwi?kszego wroga waszych dusz. Dzieci Moje adorujcie Przenaj?wi?tszy Sakrament. Tam mo?ecie wyprosi? wiele ?ask potrzebnych waszej Ojczy?nie. Dzieci Moje nie martwcie si? o swoj? Ojczyzn?. Wiele pot?g z?a pokona?am i wam obiecuj?, ?e te z?o, co zaistnia?o w Polsce pokonam ale potrzebuj? waszych modlitw i nawrcenia. Moje ?wi?te oczy s? zwrcone na was dzieci. Wy dacie ?wiadectwo mi?o?ci do swej Ojczyzny. Kocham nard polski i ca?ym swym Sercem ogarniam was, aby?cie nie opu?cili sztandaru naszych dwch Serc: Jezusa i Maryi. Jak wytrwacie w wierze do Nas wasza Ojczyzna odrodzi si? na fundamentach wiary w Jezusa Mojego Syna. O narodzie wybrany nie zmarnujcie obietnicy Bo?ej, bo ona jest zapewnieniem zwyci?stwa nad z?em. Amen.

  15.01.2006 Mwi Matka Bo?a

  Dzi? pisz crko Moja do umi?owanych Moich dzieci, bo czas powrotu do Boga nagli. Jeste?cie pod szczegln? Moj? opiek? ale wasza nieuwaga spowoduje, ?e ju? z?y duch jest przy was i pragnie was zniewoli?. O ile jest w tobie cz?owieku silna wiara nic ci nie zrobi, bo twoja mi?o?? do swej Matki jest twoj? obron?. Dzieci Moje czas p?ynie. Szukam was zagubione dzieci. Pragn? odnale?? was wszystkich i przytuli? do Mego Niepokalanego Serca, bo tam jest dla was schronienie. Przecie? Mj Syn zostawi? wam testament abym by?a Matk? i jestem wierna memu pos?annictwu ale lud Bo?y lekcewa?y ten testament Mego Syna. Dzieci Moje, sta?cie pod Krzy?em Mego Syna tak jak Ja sta?am i patrzy?am na Jego konanie. Pomy?lcie ile wycierpia? dla was i dla waszego zbawienia. I Ja, Matka Bolesna przebita siedmioma mieczami. Czy dzieci docenicie ofiar? Mego Syna i Moj?? Rozwa?cie i mdlcie si?, aby?cie mog?y wnikn?? w bole?? Mego Syna i Moj?. Ja wszystko uczyni?am co by?o wol? Bo?? i wy dzieci starajcie si? ?y? z Bogiem i Jego 10-cioma przykazaniami i wype?nia? Jego wol? z mi?o?ci, bo tylko to si? liczy. Mi?o?? jest wasz? broni?. Kocha? Mnie Matk? a przez Moje Niepokalane Serce Boga oto jest wasze zadanie na tym ?ez padole. Amen.

  16.01.2006 Mwi Matka Bo?a

  Ja, Matka Bo?a i wasz wo?am was Moje dzieci b?d?cie przy Mnie. Tylko pod os?on? Mego p?aszcza zostaniecie uratowani. Nie z musu, nie z l?ku a w wielkiej mi?o?ci do swojej Matki Krlowej Polski, ktra trzyma ber?o w swych ?wi?tych d?oniach. Dzieci Moje ufajcie Mi i mdlcie si?, bo napr z?a b?dzie tak wielki, ?e wiele z was odpadnie. Stan? Ja, Matka Bo?a do walki przed wami z wyci?gni?tym do przodu ber?em aby moc jego ratowa?a was. Zas?oni? was swoj? trzdk? sob? aby?cie czuli si? bezpiecznie. I wy dzieci pomagajcie Mi jak umiecie i wszystkie modlitwy sk?adajcie w Moim Niepokalanym Sercu. Tak wiele dzieci rani Moje zbola?e Serce. Powstrzymujcie Bo?a D?o?, aby kara ktra si? nale?y ?wiatu nie by?a wype?niona. O Moje dzieci?tka, jak bardzo was kocham, Jeste?cie Moimi pomocnikami w walce ze z?em. A teraz zlewam do waszych serc mi?o?? kochaj?cej Matki, aby?cie byli silni w wierze w Boga. Amen.

  17.01.2006 Mwi Matka Bo?a

  Dzieci Moje musicie zna?, ?e ten czas jest ostateczny i trzeba trwa? niezmiennie przy Bogu. Jedna ma?a w?tpliwo?? i ju? szatan pracuje na twoj? zgub? cz?owiecze. Prosz? was dzieci, b?d?cie gor?ce w mi?o?ci do Boga, bo letni cz?owiek nie jest mi?y Bogu, bo przez swoj? letnio?? staje na rozdro?u i nie wie do kogo nale?y i jak? drog? ma i??. Sam sobie wybiera drog? ktra jemu pasuje, sam sobie wystarcza i nikogo nie potrzebuje. Ja, Matka Bo?a da?am wam pozna? cz?owieka, ktry ?yje dla chwa?y Bo?ej i z mi?o?ci? wype?nia wol? Bo??. Taki cz?owiek ma tylko nadziej? w Bogu, a cz?owiek, ktry odrzuca Boga wystarcza sam sobie, nie ma ?adnej nadziei i jej nie rozwa?a. Co si? z nim stanie? Dzieci Moje powinni?cie wiedzie? kiedy ?le si? dzieje. Macie Matk? po?redniczk? pomi?dzy Mn? a Bogiem. Matka Bo?a nie jest g?ucha na wo?anie dziecka o pomoc. Jestem i staram si? zaradzi? w potrzebach. Dzieci mdlcie si? i pro?cie swoj? Matk? o pomoc wszystkich potrzebach. Oto jestem i czekam na wasz? mi?o?? i wezwania. Amen.

  17.01.2006 Mwi Matka Bo?a

  Drogie dzieci, dali?my wam te or?dzia ?eby?cie zrozumieli Bo?? mi?o??, trosk? o wasze zbawienie, ostrze?enie ?ycia bez Boga i kara, ktra czeka ka?dego grzesznego cz?owieka. Bg upomina i daje pouczenie aby? cz?owieku odnalaz? drog? zbawienia i prosz? - nie odchod?cie Moje dzieci od Boga Od Boga przyszli?cie i do Boga powinni?cie wrci? a pielgrzymka ziemska dana wam jest po to by w ?yciu ziemskim zas?u?y? sobie na ?ycie z Bogiem. O pielgrzymie ziemski, Bg czeka na ciebie aby po tym ?yciu ziemskim znalaz? si? w obj?ciach dobrego Boga. Amen.

  14.01.2006

  Prosz? Ciebie Jezu, daj mi pozna? czy te or?dzia mam wydrukowa? i da? Ma?ym Rycerzom do czytania? Ty sam Jezu zdecyduj, bo sama l?kam si? je wyda?, cho? znam ich warto??.
  Mwi Jezus Chrystus: Crko moja wydaj te or?dzia, bo po to ci je da?em, aby lud zna? co jest, co ma by?. Niech je cz?owiek rozwa?y. Nie bj si? odpowiedzialno?ci. Ja ci polecam, nie wolno ci ich zatrzymywa?, daj i swoim opiekunom. Oni te? niech wiedz? co mwi Bg Ojciec, Jezus Chrystus, Duch ?w., Matka Bo?a. Nie zwlekaj, wype?nij Moje polecenie a co tob? si? stanie, zostaw to Mnie swojemu Bogu. Amen.

  Ojcze Janie Pawle II pomagaj nam tu na tym ?ez padole. Ty widzisz wszystko co si? dzieje w Polsce i na ?wiecie, mdl si? przed Tronem Bo?ym, bo tylko z Nieba oczekujemy pomocy.
  Droga moja Bia?a Ska?o, widz? twoje ?ycie pe?ne pragnie? dobra w Ojczy?nie i ?wiecie. O sobie zapominasz, czy? tak dalej, b?d? zatroskana o wszystko i o wszystkich, obiecuj? ci pomoc z Nieba. O ile masz natchnienie Bo?e z Nieba czy? to i nie szukaj wyja?nie?, Ja b?d? ci wyja?nia? twoj? niewiedz?. Moje dziecko trud? si? dla chwa?y Bo?ej i zbawienia siebie i innych, to jest twoje zadanie. B?d? pilnym uczniem w wype?nianiu zlece? Bo?ych, Ja, Jan Pawe? II b?d? czuwa? nad tob? aby? wype?nia?a wol? Bo??.

  20.01.2006

  Od kilku dni mam polecenie pisa? . Bg daje nam upomnienie co lud uczyni? z darem swego ?ycie dla Stwrcy.
  Mwi Bg Ojciec: Ludu, przez wieki czeka?em na wasz powrt. Doszli?cie do mety ktrej nie mo?na przekroczy?. Daj? wam ten czas obecny i przysz?y aby?cie poznali jak? cen? b?dziecie p?aci? za odst?pstwo od Boga i Jego zniewagi ktrych dokonujecie. Da?em wam woln? wol?, zapytam co z niej uczynili?cie. Zmarnowali?cie ten dar. W tych przepowiedniach dam wam pozna? co czeka was i narody.

  20.01.2006

  Ja, Bg Ojciec mwi? do was ludu. Czeka?em wieki na wasze nawrcenie, nie ma nawrcenia nie ma przebaczenia. W obecnym czasie stanie si? wielka kl?ska dla narodw. Ostrzega?em i czeka?em na nawrcenie ale lud bardziej s?u?y szatanowi ni? Bogu. Dzieci ktre s? Mi wierne nie l?kajcie si? bo Moja wszechmoc was obroni. Uderz? w zniewolon? ludzko?? aby wi?cej n ie obra?ali Bstwa Trjcy ?w. i Matki Bo?ej. Z?o podlega s?dowi Bo?emu, do?wiadcz? was ludu aby?cie poznali kto jest Panem Nieba i ziemi. Jeste?cie stworzeniem Bo?ym, ale wi?kszo?? s?u?y szatanowi. Nie my?lcie ?e ten ?wiat pozostanie takim, jaki jest. Nie drogie dzieci, ci co odeszli od swego Boga s? przeznaczeni na zag?ad?. To czeka was w obecnym czasie, b?dziecie patrze? co uczyni? grzech a nie by?o mi?o?ci do Boga. Amen.

  21.01.2006

  Ja, Bg w Trjcy ?wi?tej Jedyny pragn? ogarn?? ca?y ?wiat swoj? mi?o?ci? i poda? ka?demu swoj? ?wi?t? d?o?. Przychodz? w ostatniej chwili, aby was ratowa? od toni piekielnej. Ja, Bg jestem zagniewany na bezbo?ny ?wiat, nie docenili?cie Stwrcy, ktry mo?e wszystko, mog? was uratowa? poprzez nawrcenie i mog? was odda? na zag?ad?. Gdy to si? zacznie dzia? powstanie zam?t w?rd narodw, b?dzie wiele katastrof, kataklizmw a wszystko uczyni? cz?owiek poprzez grzech, ktry nie ma miejsca u Boga. Bg kocha sprawiedliwo?? a szczeglnie mi?o?? do Boga i cz?owieka. W mi?o?ci zrodzi?em ?wiat i mi?o?? powinna krlowa? w?rd narodw. Bez mi?o?ci jeste?cie pustyniami a pustynie ludzkich serc gdzie nie ma Boga zostaj? unicestwione, bo w takich sercach ju? nic si? nie zrodzi tylko chwasty grzechowe, ktrych ju? nie mo?na wyrwa? bo ?yli?cie bez Boga. Sami skazali?cie si? na zag?ad?. Dzieci ktre przynosz? dobre owoce Bogu, Bg rozlewa na was mi?o?? i stajecie si? Moimi dzie?mi. Dzieci Moje ktre Mnie kochacie jeste?cie Moj? rado?ci? i tul? was do Mego Serca aby?cie byli wierni Mojej mi?o?ci.

  23.01.2006. Mwi Jezus

  Drogie dzieci Mojego Serca, Ja pragn? mi?o?ci od swego ludu i dzi?kczynienia. Cz?owiek ktry osi?gnie dobra tego ?wiata zapomina o Swym Bogu, wystarczy mu to, co ma i idzie w?asn? drog?. ?ycie bez Boga jest pr?ni?, ta pr?nia powinna by? wype?niona Bogiem i mi?o?ci? do Niego. Cz?owiek ktry ?yje Bogiem ma ?wiat?o i nie zapomina o swym Stwrcy i Zbawicielu. Kiedy cz?owiek zejdzie z drg Bo?ych, Bg jest zagniewany i czeka do chwili przeznaczenia a potem kara i ch?osta. W tych czasach nast?pi?o wielkie odst?pstwo od Boga, Bg nie b?dzie d?ugo czeka?, uderzy z wielk? si??. Gdy Bg oka?? swoje zagniewanie porusz? si? Niebiosa i zadr?y ziemia i nic ju? wam ludu nie pomo?e. B?ogos?awieni co s?uchali g?osu Boga i wype?niaj? Jego wol?. Oni daj? dobre ?wiadectwo ?ywej wiary ale takich dusz ?wietlanych jest ma?o. Nape?nieni tym Bo?ym ?wiat?em nios? to ?wiat?o dla dusz zagubionych. Utracili?cie Moje dzieci ?wiat?o swej duszy. Mo?ecie je odzyska? kiedy w wielkiej pokorze nawrcicie si?. Daj? wam jeszcze raz szans? nawrcenia do mi?uj?cego Boga. Amen.

  24.01.2006 Mwi Bg Ojciec

  Dzieci Moje spjrzcie na ten zniewolony ?wiat, czy po to go stworzy?em, ?eby z?y duch panowa? w nim. To twoja wina cz?owiecze, bo nie by?o w tobie wiary w Boga i nie podj??e? walki ze z?em, poddawa?e? si? bezmy?lnie a? ci? z?o usidli?o. Kiedy by?o ?le nie wzywa?e? na ratunek Boga i Stwrc?. Cz?owiek ktry zaufa ca?kowicie Bogu i jest zdany na Moj? wol? wie, jak walczy? z nacieraj?cym z?em. Cz?owiek najbardziej jest atakowany przez z?ego ducha, gdy jego my?l jest daleko od Boga, ogarnia go l?k i depresja i nie potrafi sam wyj?? z tej sieci, ktr? zastawi? szatan. To jest naj?atwiejsza zdobycz. Dzieci, gdyby?cie wiedzia?y jak bardzo cierpi? widz?c jak giniecie i nie b?d? mg? przytuli? was do swego ojcowskiego Serca. Opami?taj si? cz?owieku bo masz ma?o czasu a kara zawis?a nad ?wiatem. Nie w ostatniej chwili ale teraz zwracam si? do wszystkich ludzi naznaczonych Duchem Bo?ym: to na was spocz?? ratunek dusz. Rozpocznijcie walk? o ka?d? dusz? zniewolon? i ty Ma?y Rycerzu Mi?osiernego Serca Jezusowego nie l?kaj si?, bo Niebo jest z wami a plan bo?y i tak si? wype?ni niezale?nie od cz?owieka. Drogie dzieci wytrwajcie w mi?o?ci Boga a mi?o?? was obroni. Amen.

  04.02.2006

  Mwi Jezus: Czas rozwa?y? te or?dzia dla Polski. W Polsce dokona si? wiele przemian przygotowane przez Boga. Zwracam si? do ludzi letnich i niewierz?cych, dlaczego choroby was tak niszcz?? Bo wasze serca s? ska?one grzechem i nie ma w nich mi?o?ci do Boga i cz?owieka. Zbior? garstk? ludu Bo?ego i dam im m?dro?? Bo?? aby nie utracili obiecanych darw. Polsko nie l?kaj si? przeszkd bo Moje Mi?osierne Serce was obroni i Krlestwo Mojej Matki b?dzie odbudowane dla chwa?y Bo?ej. Ja, Jezus mwi? do was, Krlestwo Mojej Matki b?dzie oczyszczone, zapanuje pokj, mi?o?? i silna wiara, ktrej nikt nie pokona tylko niech lud z?o?y swoje serca w Sercu Niepokalanej, aby?cie byli jej w?asno?ci?. Ona was przyprowadzi do Mojego Mi?osiernego Serca, wtedy nast?pi tryumf Naj?wi?tszego Serca Jezusa i Maryi. Duch ?w. o?wieci lud i wielu si? nawrci do Boga. Bg jest mi?o?ci? i rozleje sw? mi?o?? na wszelkie stworzenie o ile otworz? swe serca dla Boga aby by? Jego dzieckiem. Amen.

  10.02.2006 Mwi Jezus

  Drogie Moje umi?owane dzieci Ja, Jezus Chrystus pragn? was ratowa? bo grzech jest wyrokiem za nieprawo??. Nadchodzi czas sprawiedliwo?ci, sprawiedliwy b?dzie s?dzony i nagrodzony a nieprawo?? ukarana. Widz? was ludu Bo?y jak unicestwiacie swoje cz?owiecze?stwo ktre da? wam Bg. Dzieci Mojego zranionego Serca, wynagradzajcie Je, bo z tego Serca wci?? p?yn? ?aski dla was. Czerpcie je aby?cie byli silni Bogiem. Zbli?a si? okres Mojej m?ki, kiedy szed?em na ?mier? krzy?ow? widzia?em was jak kroczyli?cie w cieniu Mojego Krzy?a, ?e nie odst?picie z Mojej drogi krzy?owej a? si? wype?ni co Bg przygotowa? dla tych, co nie ulegli pokusie i odst?pstwu. Drogie dzieci wejd?cie na t? drog? Krzy?a ktr? szed?em aby was zbawi?. Teraz wy sta?cie na tej drodze krzy?owej i zbawiajcie zagubione dusze a Moje Ran y i Krew i mi?o?? do was da im zbawienie, tylko czy?cie to z mi?o?ci?. Wytrwajcie u stp Mojego Krzy?a a Ja, Jezus b?d? z wami i Moja i wasza Matka Bolesna, aby?cie nie byli sami i b?d? udziela? wam modl?cym b?ogos?awie?stwa. Ufajcie bo Ja, Jezus zwyci??? ten ?wiat nieprawo?ci, ale potrzebuj? waszych ofiar. Polsko nie l?kaj si? bo masz jeszcze wiele dzieci Mojej winnicy, ktrzy wytrwaj? do ko?ca. To s? dzieci Mojego Krzy?a, one Go nie opuszcz?, bo Mj Duch spocz?? w nich. Amen.

  12.02.2006

  Modl? si? o beatyfikacj? kardyna?a Stefana Wyszy?skiego i prosz? Go o rad?, jak mamy si? modli? aby jak najszybciej by? wyniesiony na o?tarze.
  Mwi prymas Polski Stefan Wyszy?ski: Dobrze dziecko, ?e pytasz si? i modlisz si? za mnie a ja modl? si? w twojej intencji za duchowie?stwo. Ca?e Niebo modli si? bo gdyby si? nie modli?o Niebo szatan zebra?by wielkie ?niwo. Wy moje kochane dzieci ziemskie mdlcie si? za nich bo wasza modlitwa ma wielkie znaczenie, bo modlicie si? nie z nakazu ale z mi?o?ci do swych pasterzy. Zofio, ty pytaj si? a my tutaj b?dziemy dawali odpowied?, ten kontakt pomi?dzy Niebem a ziemi? powinien by?.

  14.02.2006 Mwi Jezus

  Kochane Moje dzieci, zbli?a si? czas przepowiedziany przez prorokw obecnych czasw. Najwi?cej ?wiat?a na te czasy rzuci? Mj wikariusz Jan Pawe? II, tylko trzeba, aby ujrza?o ono ?wiat?o dzienne i lud Bo?y pozna? i zrozumia?, co czeka cz?owieka bez wiary w Boga. On zostawi? wielkie obietnice dla cz?owieka i testament dla ko?cio?a i ludu. Ludu Bo?y trwaj na modlitwie, bo wiele ?ask sp?yn??o na Polsk? poprzez wasze modlitwy. Ja, Jezus b?ogos?awi?, aby wype?ni?a si? wola Bo?a w narodzie polskim. Moja i wasza Matka modli si? wraz ze wszystkimi ?wi?tymi i wy pro?cie, aby modlili si? wraz z wami, a dobro i sprawiedliwo?? zwyci??y z?o. Amen.

  18.02.2006

  Jezu ufam Tobie.
  Ja, Jezus Mi?osierny wychodz? do ?wiata naprzeciw, aby okaza? mu mi?osierdzie. Mi?osierdzie Bo?e nie przyjdzie samo, trzeba wielkiej modlitwy b?agalnej aby skorzysta? z Bo?ego Mi?osierdzia. Powsta? biedny cz?owieku ze swego upadku orzechowego. Mi?osierdzie Bo?e jest otwarte dla powracaj?cych z niewoli grzechu, nie l?kaj si?, ?e ?y?e? w nieprawo?ci. Wr? do swego Ojca Niebieskiego a zobaczysz, ?e Bg ciebie kocha, Nie przed?u?aj swego powrotu, bo mo?e by? za p?no. ?wiat jest w wielkim niebezpiecze?stwie, tylko nawrcenie jest gwarancj?, ?e Bg jeszcze raz oka?e Mi?osierdzie. Cz?owiecze zanurz si? w Moim zranionym Sercu a odczujesz Moj? obecno??. Tyle razy wo?am a ty cz?owiecze nie s?yszysz. Czy musz? uderzy? a? zadr?y ziemia? Widzisz wiele nieszcz???, kataklizmw. Nie masz ludu Bo?y pewno?ci, ?e ciebie nie spotka ta tragedia. D?ugo czeka?em na was a widz? jeszcze gorsze z?o jakie jest w narodach. Z?o musi zgin?? wraz z nieprawo?ci? ?wiata. Amen.

  27.02.2006 Mwi Jan Pawe? II

  Bia?a Ska?o, Bg zleci? mi abym tobie przekazywa? or?dzia dla ?wiata i upomina? lud Bo?y, bo wielka kara zawis?a nad ?wiatem. Lud lekcewa?y ostrze?enia, ktre Bg daje cz?owiekowi, aby rozpozna? jak wielkie jest zagro?enie dla ludzko?ci. Ja, Jan Pawe? II wo?am do wszystkich narodw wr?cie do Boga, zacznijcie ?y? Bogiem. Ja wiem co was czeka, zobaczycie jak Bg b?dzie oczyszcza?. Kara dosi?gnie ka?dego odst?pc? od Boga. Mieli?cie tyle czasu, gdy Ja by?em na ziemi, wzywa?em, uczy?em, wskazywa?em drog? do zbawienia i cierpia?em aby Bg jeszcze raz okaza? mi?osierdzie. Teraz jest czas powrotu do Boga i wy, dzieci ?wiat?a mdlcie si? o ten powrt dla zagubionych. Ja, Jan Pawe? II b?d? modli? si? wraz ze wszystkimi ?wi?tymi i z wami. Pisz Bia?a Ska?o, kiedy wezw? ci? do pisania, niech b?d? Bogu dzi?ki za tak wielk? ?ask?.

  01.03.2006 Mwi Jezus

  Chc? wam ludu przekaza? to, co stanie si?. Upad?y cz?owieku upad?e?, ale nie prbujesz powsta?. Nie pozostawaj w grzechu, oddali?e? si? od Boga, ale powrt do Boga masz zawsze otwarty. Nie b?d? uparty w swoich my?lach, ale rozwa?aj Moj? M?k?. Ja, Jezus podj??em j? dla was a ty wci?? brniesz w tym bagnie orzechowym i my?lisz, ?e b?dzie tak jak jest. Nie drogie stworzenie Mego Serca Jam odkupi? w?asn? Krwi? ciebie grzeszny cz?owiecze. Gdy przyjdzie godzina sprawiedliwo?ci ujrzysz to, no co zas?u?y?e?, bo czas ?aski min?? i dope?ni si? wszystko, co jest przeznaczone dla tych, ktrzy odst?pili od Boga i Moich przykaza?. B?ogos?awieni ci, co trwaj? przy Bogu i strzeg? Jego 10-ciu przykaza?, oni s? dzie?mi Bo?ymi i w takich Bg ma upodobanie. Amen.

  Prosz? Ci? Jezu, jaka jest moja misja i co mi polecasz do wype?nienia Twoich planw.
  Ja, Jezus Chrystus Mi?osierny pragn? ci objawi? twoje misje. Crko Moja ten rok jest wielk? walk? dobra ze z?em. Ja, Jezus Chrystus daj? ci ratunek- Moj? bezkrwaw? ofiar? i b?d? ci dawa? intencje, aby ofiara, ktr? z?o?ycie na Mym o?tarzu by?a tak skuteczna, aby?cie doznali mocy tej ofiary i ?aski. Drogie dzieci, jeste?cie Moim narz?dziem, ale jeszcze s?abym. W??cie ca?e swoje serce, aby by? dobrym i skutecznym narz?dziem dla Mej chwa?y i zbawienia waszego i tych, co ogarniecie. Swoj? ofiar? udziel? wam wielkiej mocy z Mej bezkrwawej ofiary. Ty crko dzia?aj tak jak ci polec?, bo ten rok skieruj do Mojego Mi?osiernego Serca. W nim odnajdziecie si?? i moc do walki duchowej. Wybra?em was do tego dzie?a i wype?niajcie je z mi?o?ci?, aby Moje kochaj?ce Serce by?o przez was kochane i wynagradzane. Moje dzieci ratujcie ten ?wiat a ty crko czuwaj nad t? wsplnot?, bo Moje serce oczekuje prawdziwej mi?o?ci, abym mg? si? ni? radowa?.

  03.03.2006

  Panie Jezu powo?ujesz mnie do pisania o Twojej M?ce. Oto jestem.
  Crko Moja lud Bo?y nie docenia? i nie docenia Mojej M?ki, smutna jest dusza Moja i szukam takich dusz, ktre pragn? i?? Moimi ?ladami. O Moje dzieci Mej bole?ci i Mego Krzy?a jak wiele dusz odejdzie do wieczno?ci i nie skorzysta z tak wielkiej ofiary Mojej M?ki. Cho? wiedzia?em ?e tak post?pi? ze Mn? nadal ich kocham. Ty crko zach?caj lud wierny Mi, aby rozwa?ali Moj? M?k? a wiele ?ask sp?ynie na pustyni? ludzkich serc. Raduje si? Moje Serce, ?e podj?li?cie t? ofiar? przez M?k? Moj? za te pustynie gdzie nie ma Boga. Bg jest wygnany, ratujcie ich, bo nie wiedz? co czyni?. Ja, Jezus jestem ?rd?em zbawienia i nawrcenia, trzeba spojrze? na Mj Krzy?, Moje zranione Serce. O ile cz?owiecze chcesz wrci? do swego Boga zbli? si? do Mego Krzy?a a zrozumiesz jak wielk? cen? zap?aci?em za ciebie. Ona jest gwarantem zbawienia i ?ycia wiecznego z Bogiem. Czekam kiedy zbli?ysz si? do Mojego Krzy?a i zawo?asz Przebacz mi Jezu. Przytul si? do niego, uca?uj a ja zapomn? twoje winy i znw staniesz si? dzieckiem Bo?ym. Popatrz jaka ?atwa droga powrotu, ale trzeba szuka? i pragn?? Boga. Amen.

  05.03.2006

  O mj Jezu czym zwalcza? t? ptasi? gryp??
  Crko Moja daj? ci odpowied?. Bg zsy?a choroby na ptactwo, to jest pocz?tek. Przed narodami jest najgorsze. Cz?owieku pomy?l: Bg daje i Bg mo?e zabra?. To jest pocz?tek ostrze?enia dla narodw, najpierw wyniszcz? ptactwo, potem zwierz?ta, nastanie susza i co cz?owiekowi zostanie. Tylko Bg mo?e wszystkiemu zaradzi?, ale trzeba si? do Niego nawrci? i to nie z l?ku, ale z mi?o?ci. Tylko to mo?e z?agodzi? zagro?enie dla narodw.

  06.03.2006

  Ja, Duch ?wi?ty pragn? przyj?? ka?demu cz?owiekowi z pomoc? i udzieli? wszelkich ?ask o ile cz?owiek prosi i modli si? do Mnie, Ducha ?w.. Ja, Duch ?w. wype?niam Swoim ?wiat?em dusze, daj? cz?owiekowi rozpoznanie, ?e jestem. Cz?owiek upad?y za pomoc? Ducha ?w. mo?e powsta? do ?ycia duchowego z Bogiem. Pami?taj cz?owiecze, o ile zawierzysz. Twoje nawrcenie do Boga

  09.03.2006. Cz?stochowa

  Prosz? Ci? Matko Bo?a Cz?stochowska pragn?, aby? mi przekaza?a co mamy czyni?, aby?my byli Ci pomoc? na tym ?ez padole, aby wype?niona by?a wola Bo?a.
  Ja, Matka Bo?a Cz?stochowska daj? ci wskazwki i pouczenie. Dziecko Moje, wchodzicie w ten najtrudniejszy czas czasw. Bg ju? nie b?dzie d?ugo czeka? na nawrcenie. Jeszcze wam pozosta?o Mi?osierdzie i Moje Niepokalane Serce. Us?yszcie Moje wo?anie. Jestem wam Matk?. Czy mog? spokojnie patrze? jak giniecie. O nie Moje dzieci, musz? stoczy? walk? ze z?ym duchem, ale potrzebuj? was. Wy dzieci podejmijcie t? walk? duchow? a Ja, Matka wasza b?d? waszym wsparciem, tylko ufajcie, ?e zwyci??ymy dobrem z?o. Id?my dzieci na ratunek dla dusz zagubionych. Ja, Matka Bo?a ofiarowa?am w ?wi?tyni Mego Jednorodzonego Syna za zbawienie ludu Bo?ego a teraz ofiarujcie si? Mnie Matce Bo?ej aby przez was moje dzieci mog?a dzia?a?. Id?my na ratunek dusz a ty crko wype?niaj Moje polecenia. Wiele Moich dzieci do??czy si? do ciebie. Stawiaj Boga ponad wszystko, bo Ja, Matka Bo?a Cz?stochowska b?d? z wami aby odbudowa? Krlestwo Moje w narodzie polskim. Jestem Krlow? wasz?. Dzieci powinny by? przy Sercu Matki a Matka Bo?? przy swych dzieciach ktre Mnie kochaj? i s? Mi wierne, bo Ja, Matka jestem wierna swemu macierzy?stwu.

  10.03.2006 Cz?stochowa

  Matko Bo?a Krlowo Polski wstawiaj si? za nami, upro? Mi?osierdzie Bo?e u swego Syna dla Ojczyzny i b?d? z nami.
  Ja, Matka Bo?a widz? tak wielkie odst?pstwo od Boga, zapowiadam wam dzieci, ?e szatan bardzo naciera na Krlestwo Moje, na Polsk?. Dzieci Moje Ja was nie zostawi? samych, bo jestem wasz? Matk? i zawsze b?d? was broni?, ale wy stwarzajcie wsplnoty do modlitwy i pokuty. Ja b?d? z wami si? modli? i b?ogos?awi? aby?cie wytrwali do ko?ca. Polska ma wielkie zadanie wobec nawrcenia. Zgromad?cie si? Moje dzieci pod Krzy?em Mego Syna, tam czerpcie ?wiat?o, ktre was poprowadzi tam, gdzie jest bardzo potrzeba modlitwy. Zrozumcie Moj? bole??, Ja patrz? na ten ?wiat zbrukany grzechem, jak lud Bo?y staje si? zwierz?tami, ktry nie odr?nia dobra od z?a. Oj dzieci Moje nawr?cie si?, bo wiem, co was czeka i jak? Bg przygotowa? kar? dla tych, co odeszli z Jego drg. Broni was jeszcze dzieci modlitwa i bezkrwawa ofiara Mego Syna. Jest Mi?osierdzie Bo?e, czy cz?owiek skorzysta z tak wielkich ?ask, ktre daje Bg dla Polski i ?wiata. Zbierzcie si? dzieci na modlitwie r?a?cowej i id?my na ratunek dusz zagubionych. Polsko masz tak wielu przeciwnikw, chc? was zniszczy?. Ten rz?d jest wybrany z woli Bo?ej. Wiele modlitw b?agalnych by?o, aby ta wola wype?ni?a si?. Czy wola Bo?a mo?e przegra? z prochem tej ziemi? Atak na ten rz?d jest dopustem Bo?ym, ale do czasu, potem kraj b?dzie poma?u stabilizowa? si?. Ludu Bo?y tak wiele ??dacie od rz?du a co dajecie? Mdlcie si? i s?uchajcie g?osu poprzez Pismo ?w., tam znajdziecie jak macie ?y? dla Boga.

  11.03.2006 Cz?stochowa

  Matko Bo?a powiedz mi, czy jest Tobie oboj?tne jak przyjmuj? Cia?o Twojego Syna?
  Crko moja, gdyby? zna?a bl Mego Serca. Jest on taki sam jak i Mj Syn przechodzi? w czasie M?ki. Ja, Matka Bo?a przechodz? agoni? widz?c oboj?tno?? wobec Bstwa Mego Syna w tym czasie, gdy Mj Syn idzie do ludzkich serc na stoj?cy i na r?k?. O ludu Bo?y tak jest wam wygodnie, a kto pomy?li co si? dzieje z Moim Synem i ze Mn?. Odpowiedz? za t? zniewag? kap?ani i lud. Bg rozliczy z tego wszystkich. Crko Moja Mario, ty? bola?a za t? oboj?tno?? a Ja, Matka Bo?a godzona by?am siedmioma mieczami. Tak czy?cie Moje dzieci, cho? jedna dusza kl?czy, to jeden miecz mniej w Mym Sercu. Tu w Moim Krlestwie od wiekw tyle cudw, uzdrowie?. W tych czasach nie mog? czyni? tego, co bym chcia?a da? ludowi. Czy?cie tak dalej, bez czci Cia?a Mego Syna Bg uderzy swoj? moc? a? zadr?y ziemia i wasze zabytki posypi? si? w gruzy. Nie l?kajcie si? kl?ka? przed Bo?ym Majestatem, aby wynagradza? za tych, co przyjmuj? oboj?tnie i nie my?l? o Bstwie Jezusa.

  19.03.2006

  Panie Jezu, co z nasz? Ojczyzn?? Daj mi Jezu nadziej? ?e b?dzie dobrze.
  Jezus: Crko Moja, widz? co si? dzieje. Dam im si? wyszumie? a zobacz? czym s? ich plany. Ja wybra?em obecny rz?d. Jam ich wybra? i postawi? aby rz?dzili sprawiedliwie, zgodnie z wol? Bo??. Nie chcecie rz?dzi? po Bo?emu a po ludzku wasz podst?p i przebieg?o?? na nic si? nie zda. Moje Mi?osierdzie sp?ynie na Polsk?, bo Polska jest Moim objawieniem si?, ten lud nale?y do Mnie. Moje Mi?osierdzie i Moja mi?o?? jest nad nimi, przyszed? czas aby z?o ust?pi?o a zapanowa? Bo?y pokj. ?rd?em ?ask dla Polski jest Moje Mi?osierdzie.

  Drogi Jezu, co mi przeka?esz abym wype?ni?a.
  Crko Moja twoje ?ycie z?o?one jest w Moje ?wi?te d?onie. Nie l?kaj si?, co b?dzie si? dzia?, przyjmuj wszystko w pos?usze?stwie i w pokorze. Ja, Jezus przygotowa?em t? drog?, po ktrej przejdziecie pod sztandarem dwch Serc Jezusa i Maryi. Droga jest ci??ka, ale zwyci?stwo pewne.

  23.03.2006

  Prosz? Ciebie Jezu Mi?osierny, co wska?esz dla wsplnoty Ma?ych Rycerzy Mi?osiernego Serca Jezusowego w Niemczech. Oni ??cz? si? z nami, s? naszymi bra?mi i siostrami, oka? im swoje Mi?osierdzie.
  Crko Moja, dobrze, ?e si? ??czycie w jedno, mdlcie si?, wiele mo?ecie zmieni?. Wasze modlitwy w jedno?ci mog? odmieni? nard niemiecki. Ten nard by? blisko Mojego Serca, lecz grzech zmieni? oblicze dobra w z?o. Kocham ich nadal, bo s? Moimi dzie?mi i boleje Moje Serce nad ich upadkiem. Dzieci Moje narodu niemieckiego prosz? was mdlcie si? i wypraszajcie ?aski dla waszego narodu. Moje Serce jest czu?e na wasze modlitwy, mo?ecie wiele wyprosi?. Pro?cie o Mi?osierdzie Bo?e i l?kajcie si?. Jeste?cie Moim narz?dziem do wype?nienia Moich planw. Spjrzcie na Moje Serce zranione, Ono jest i dla was, b?ogos?awieni, ktrzy zaufali swemu Bogu. Ja jestem dla was tarcz? obronn?, pro?cie a Ja was wys?ucham. Tylko ufajcie Mi, przyjd? z pomoc? Ja, Jezus Mi?osierny i nie zawiod? was prosz?cych o ?aski. Amen.

  25.03.2006

  Jezu Mi?osierny pob?ogos?aw to pisanie, aby by?o zgodne z wol? Bo??. Pragn? zna? co czeka Polsk?, czy z Bo?? pomoc? b?dzie odbudowana na fundamentach wiary chrze?cija?skiej.
  Crko Moja pisz: Wasza Ojczyzna powstanie po wielkich zmaganiach. Tylko ufajcie ?e Bg wszystko mo?e i uczyni to, co jest Jego planem. G?osowanie powinno odby? si? w maju, bo to jest miesi?c Matki Bo?ej i waszej. Ta dobra Matka czuwa nad swym Krlestwem, nard polski nale?y do Niej. Ona roztoczy swj p?aszcz nad sprawiedliwymi, tylko ludu Bo?y zaufaj Jej jak Matce. Ona zwyci??y wraz ze swoimi dzie?mi, ktre trwaj? na modlitwie b?agalnej za Ojczyzn?.

  10.04.2006

  O Bo?e w Trjcy Jedyny. Dzi? s? moje 75-te urodziny, czy moja misja dana przez Ciebie Jezu b?dzie trwa? dalej. Oto jestem, o ile jest to Twoj? ?wi?t? wol?, gotowa nadal pe?ni? j?.

  Mwi Jezus: Crko Moja daj? ci pozna? twoj? misj?, zapewniam ciebie Zofio, ?e do ko?ca twoich dni na ziemi b?dziesz ugruntowana w tej misji. Pami?taj Zofio, narz?dzie, ktre Ja wybieram dla Swojej chwa?y ono wype?nia do ko?ca swego ?ycia swoj? misj?, a i po ?mierci to dzie?o b?dzie trwa?. Ja, Jezus nie wybieram na jaki? czas. Ono b?dzie ?ywe wiecznie. Swoje dzie?a, ktre zawierzy?em cz?owiekowi sam otaczam opiek? na lata. Zofio nie patrz na ?wiat a patrz w przepa?? Mojego Mi?osierdzia. Mog? ci da? wszystko, aby to dzie?o trwa?o, tylko wzywam wszystkich po?wi?conych Mi Ma?ych Rycerzy Mi?osiernego Serca Jezusowego pami?tajcie dzieci, wytrwajcie w tym dziele zbawienia. Ja, Jezus wytrwa?em w Mojej mi?o?ci i da?em wam wzr aby?cie Mnie na?ladowali i byli pos?uszni Moim s?owom, ktre wam przekazuj?. Otwrzcie swoje serca dla Mnie, a z Mego Serca pop?ynie mi?o??, rado?? i pokj Bo?y. B?dziecie mieli w obfito?ci ?ask Bo?ych.

  16.04.2006

  Jezu Zmartwychwsta?y oto jestem ca?a Twoja i prosz? o par? s?w jak wype?ni? Twoj? ?wi?t? wol?.
  Crko Moja Ja, Jezus Zmartwychwsta?y pragn? ciebie Zofio pouczy? i da? wam pozna?, czym jest Moje zmartwychwstanie. Dla ka?dego cz?owieka jest zapewnieniem, ?e ka?de stworzenie ma w sobie zadatek do zmartwychwstania o ile ?ycie cz?owieka oparte jest na wierze w Jedynego Boga. Ja, Jezus pierwszy zmartwychwsta?em aby?cie uwierzyli, ?e ono jest i kiedy? wy, ktrzy z wiar? szli?cie, bra? udzia? w zmartwychwstaniu. Do was ludu Bo?y nale?y wierzy? i ufa?, ?e to nast?pi i cz?owiek ujrzy zmartwychwstanie, ale ju? dzi? trzeba si? sta? dzieckiem Bo?ym, aby?cie mogli powrci? do Swego Ojca w Niebie. Ty crko staraj si? ?y? w prawdzie i mi?o?ci Bo?ej, bo otrzyma?a? ode Mnie Jezusa Zmartwychwsta?ego dar, ktry trwa wiele lat. Otrzymujesz wiele ?ask i dajesz innym, ktrzy ich potrzebuj?. Ju? wkrtce objawi? ci znaczenie tych znakw, one zaczn? dzia?a?. B?d? cierpliwa, bo jeszcze nie przyszed? czas, aby ko?ci? zobaczy?, ?e Ja dzia?am poprzez tych maluczkich. Zwracam si? do was kap?anw, gdyby?cie potrafili ich tak kocha? jak Ja ich kocham, wasze serca nape?ni?bym tak wielk? mi?o?ci?, ?eby?cie p?on?li jak ?ywe pochodnie. Ja, Jezus zmartwychwsta?em dla was dzieci aby?cie przez zmartwychwstanie powrcili do Mnie.

  24.04.2006

  Ja, Jezus Zmartwychwsta?y przychodz? do was, aby dzieli? si? swoim zmartwychwstaniem i powo?a? was trzdko wybranych do tego dzie?a, ktre wam objawi?em, aby?cie szli do ludzi i g?osili Moje obietnice. Ka?dy cz?owiek niech si? troszczy o pierwsze zmartwychwstanie, bo to drugie zmartwychwstanie b?dzie dla wszystkich, ktrzy weszli do pierwszego zmartwychwstania. Ci ju? nie b?d? brali udzia?u w drugim, bo ju? zdobyli Krlestwo Bo?e i ciesz? si? rado?ci? Boga. Ci, co weszli do Krlestwa Bo?ego b?d? s?dziami dla tych, co nie my?leli o zmartwychwstaniu i o zdobyciu Krlestwa Bo?ego, bo ?yli ?wiatem a ?wiat nie da im zbawienia. Dzi?, gdy przeczytasz te s?owa zastanw si? i pomy?l, co utraci?e? a mg?by? przez ?ycie swoje zgodna z prawd? Bo?? bra? udzia? w zmartwychwstaniu i cieszy? si? rado?ci? wieczn?. Amen.

  25.04.2006

  Ja, Jezus Zmartwychwsta?y wychodz? wam naprzeciw w Swoim wielkim mi?osierdziu i pragn? was obdarzy? ?yciem wiecznym w Moim Krlestwie ale nie wszyscy us?ysz? Moje wo?anie, bo s? g?usi i ?lepi, bo nie trwali w Bogu. Dzieci Moje tak bardzo was prosz? nawracajcie si? i wierzcie w Ewangeli?. Moje cierpienie, Krew i ?mier? krzy?owa to wszystko czyni?em dla was i zmartwychwsta?em, aby?cie nie byli sami. Zosta?em z wami do sko?czenia ?wiata i okaza?em wszechmoc Bo?? w swoim zmartwychwstaniu, Okaza?em ?e jestem Bogiem, bo wyszed?em od Boga i wrci?em do Mego Ojca, ktry da? mi wszystko, co nale?a?o do Niego. Ale zapami?tajcie Moje dzieci, to wszystko czyni?em dla waszego zbawienia. Na?ladujcie Moj? Matk?, Ona was wszystkich wierz?cych przyprowadzi do Mnie i Mego Krlestwa. Amen.

  26.04.2006

  Drogie Moje dzieci rozwa?ajcie Moje zmartwychwstanie i wasze, gdy przyjdzie ten dzie?, ktry wyznaczy? dla was Bg. Gdy zmartwychwsta?em otwar?y si? Niebiosa. Szed?em do Mego Ojca i zostawi?em to dla was dzieci aby?cie mieli wej?cie do Mego Krlestwa. Wejd? tylko ci, ktrzy wype?niali 10 przykaza? i byli wierni do ko?ca Bogu i ?yli woln? wol? zdaj?c si? ca?kowicie na Boga. ?ycie cz?owieka jest zwi?zane ze zmartwychwstaniem. Jest tylko pytanie: jakie ono b?dzie, czy b?dzie ono z??czone ze zmartwychwstaniem Moim, to znaczy Jezusa. Pragn?, aby wszyscy zmartwychwstali do ?ycie z Bogiem.

  [i]
  Bo?e Mj oddaj? ci wszystkie serca ca?ego ?wiata a szczeglnie moj? ojczyzn? Polsk?.
  Jezu mj, niech Twoja mi?o?? wytry?nie z Twego Serca do serc ludzkich, niech ten ?ar Twej mi?o?ci Jezu spali i oczy?ci serca ludzkie szczeglnie w narodzie polskim, aby? by? naszym Krlem i Panem. Tobie Jezu powierzamy ca?? nasz? Ojczyzn?. Krluj w niej i zwyci??aj, bo wszystko co istnieje, jest Twoim podn?kiem. Przytul zbola?? ludzko?? do Swego zranionego Serca i bro? nas maluczkich i wszystkich, ktrzy ufaj? Tobie.[/i]
  Ja, Bg w Trjcy ?w. Jedyny zapewniam ciebie crko, ?e wszystko jest w Moich d?oniach. Ja wszystko mog?, cho? dopuszczam i do?wiadczam lud. Nard Polski bardzo umi?owa?em i dzi? otwieram wam bramy Mojego mi?osierdzia. Zwr?cie si? ca?ym sercem do mi?osierdzia Bo?ego i mdlcie si? za Polsk?. Jest tylko jeden ratunek Mi?osierdzie Bo?e. Polsko zanurz si? w g??binach Mojego mi?osierdzia i ufaj, Jam jest Panem Nieba i ziemi. Kto b?dzie wzywa? mi?osierdzie Bo?e nie zawiedzie si?. Skarbiec mi?osierdzia jest dla was otwarty, czerp narodzie z tego ?rd?a ?aski potrzebne dla Polski. Crko nie martw si?, Ja jestem z wami, przy?l? wam na pomoc ?wi?tych, ktrzy b?d? si? za was modli?.

  06.05.2006

  Ja Jan XXIII prosz? pisz, b?dziesz mia?a wiele or?dzi od papie?y, bo ten czas jest czasem ostrze?enia dla ?wiata. Jeste? dziecko ??cznikiem pomi?dzy Niebem a ziemi?. Nie przejmuj si?, co ludzie mwi?, s?uchaj Boga i pracuj ma?a pszcz?ko, bo wiele kwiatw rozwija si? i trzeba zbiera? ten nektar Bo?y dla zbawienia ?wiata. Wiem dziecko, ?e jest ci ci??ko, bo lud Bo?y nie rozumie ciebie i lekcewa?y. Zofio wiedz, ?e kamie? odrzucony jest kamieniem w?gielnym do budowy. Polecam ci Zofio aby? pyta?a si? nas papie?y o sprawy Bo?e i pro? nas o modlitw? a my b?dziemy si? modli? za was. Bg powierzy? ci to dzie?o i czy? wszystko z mi?o?ci?. Nadchodz? ci??kie dni dla ko?cio?a, jednocz ludzi do modlitwy i mdlcie si? za ca?e duchowie?stwo. Wiedz Zofio, ?e gdy po??czycie si? z Niebem, moce piekielne b?d? si? kruszy? pod stopami Matki Bo?ej. Sta? do walki Ma?y Rycerzu MSJ bo wzywa was Niebo. Niech was Bg b?ogos?awi. Papie? Jan XXIII.

  02.05.2006

  Katarzyno Emmerich prosz? Pana Jezusa twego oblubie?ca aby ci pozwoli? mwi? do nas.
  Ja, Katarzyna Emmerich daj? ci Zofio pozna? jak ratowa? ?wiat poprzez wasze ofiary. My ?wi?ci jeste?my z wami i radujemy si?, ?e wierzycie w nasz? pomoc. ?wiat jest zagro?ony do najwy?szego stopnia, ale Bg w swoim mi?osierdziu wys?uchuje tej garstki ludu. Prosz? ciebie pobudzaj mj nard niemiecki ku nawrceniu. Od was garstko zale?y czy ?wiat b?dzie istnia?. Teraz zwracam si? do kap?anw, jak? drog? idziecie i gdzie prowadzicie owieczki? Jezus powiedzia?, ?e z ka?dej utraconej duszy b?dziecie rozliczeni, macie na?ladowa? Jezusa bo jeste?cie Jego zast?pcami. Polsko s?uchajcie g?osu Bo?ego i tylko Bo?ego. Gdy zabraknie w was mi?o?ci i czci Boga, Jezus podda was wielkiej karze i oczy?ci. S?uchajcie s?w moich i wype?niajcie je. Zosta?cie z Bogiem. Mali Rycerze Mi?osiernego Serca Jezusowego sta?cie do walki a b?dziemy z wami. Niech was Bg b?ogos?awi. Katarzyna Emmerich.

  04.06.2006

  O Duchu ?wi?ty prosz? ciebie nie zwlekaj, przyjd? pocieszycielu i odnw oblicze ziemi i nasze serca, aby by?y tylko Twoje. Przemie? je, aby nie b??ka?y si? na bezdro?ach, udziel im ?wiat?a, aby odnalaz?y Ciebie.
  Ja, Duch ?wi?ty, jestem zawsze przy tych co Mnie wzywaj? i szukaj? Moich drg. Dzieci szukajcie Mnie w swoim sercu, Ja tam jestem i czekam na ciebie cz?owiecze, aby ci pomc na twoich drogach ziemskich. Trzeba wierzy?, ?e jestem, tylko cz?owieku my?l o Mnie i mdl si? abym przyszed? a przyjd?, tylko nie lekcewa? Moich natchnie?, bo one nie wracaj? i poniesiesz szkod?. Powinni?cie w tych czasach by? bardzo czujni na to, co mwi do was Duch ?wi?ty, bo tylko w Duchu ?wi?tym odnajdziecie Boga i szcz??cie, ktrego nie mo?na porwna? ze szcz??ciem ziemskim. ?ycie ziemskie przemija a bo?e trwa wiecznie. Pro?cie ju? dzi? o ?wiat?o Ducha ?wi?tego, aby?cie nie zeszli z drg Bo?ych lub je odnale?li, gdy z nich zeszli?cie. Ty crko staraj si?, aby te ?wiat?o wzrasta?o w tobie, bo b?dziesz potrzebowa?a go wiele aby? sz?a w nim i nios?a go innym. Tym ?wiat?em jestem Ja, Duch ?wi?ty, bo kto chodzi w ?wietle nie b??dzi. Amen.

  20.06.2006

  Crko Moja wiem czego pragniesz. Ko?ci? uczy? ich przyjmowania Mego Cia?a na kl?cz?co. By?o to dobre i mi?e Memu Sercu. Obserwuj crko do czego dojd? kap?ani, da?em im m?dro?? i rozum

  06.09.2006 Jasna Gra

  Niech b?dzie pochwalony Jezus Chrystus. O Jezu Mi?osierny daj mi pozna? czy Mamy odda? si? Matce Bo?ej w ukryciu czy czeka?, a? b?dziemy zatwierdzeni jako wsplnoty Ma?ych Rycerzy Mi?osiernego Serca Jezusowego.
  Pan Jezus: Crko Moja nie spiesz si? a zacznij stara? si? u w?adz wy?szych. Zwr? si? do swego opiekuna duchowego a Ja, Jezus dam mu ?wiat?o, aby zacz?? star? si? wed?ug Moich natchnie?. Nie czekaj d?u?ej, wzywaj Moje obecno?ci, bo sami nie poradzicie sobie z tak wielkimi trudno?ciami. Usun? wszystkie przeszkody i ze Mn? Jezusem zwyci??ycie.

  06.09.2006 Jasna Gra[/b

  Matko Bo?a Krlowo Polski wstawiaj si? za ludem Bo?ym.
  Matka Bo?a Cz?stochowska: Crko Moja, my?lisz ?e Ja nie widz? co si? dzieje w Ko?ciele i ?wiecie. Szatan szaleje, zniewala tak wiele s?abych dusz. Dzieci narodu polskiego, chwy?cie za Mj R?aniec ?w., to jest wasza bro? przeciwko z?u. Dzieci nie zapominajcie o Moim Niepokalanym Sercu, bo Ono zwyci??y wszelkie z?o. Stanie si? to za przyczyn? waszych modlitw, wasze modlitwy maj? moc przezwyci??ania wszelkiego ataku z?a. O Polsko tak pragn? waszej wolno?ci, ale nie takiej jaka jest obecna. Ludzie sami d??? do zniszczenia swojego jestestwa. Posypi? si? pioruny i grad, aby cz?owiek odczu? gniew Bo?y. W obecnym czasie ujawni si? m?dro?? wasza, ktrej tak zaufali?cie. Stanie si? ona g?upot?, bo nie korzystali?cie z m?dro?ci Bo?ej i nie brali?cie przyk?adu ze ?wi?tych, ktrzy trwali w Bogu i strzegli Jego prawd wiary. Dzi? nadszed? dzie?, aby cz?owiek ujrza? dzie?a swoje a zapomnia? o dzie?ach Bo?ych. Drogie dzieci jeszcze raz prosz? was odmawiajcie R?aniec i wi??cie nim moce piekielne. Tego ?a?cucha r?a?cowego nie zerwie ?adna si?a z?a. Niech was Bg b?ogos?awi i udziela wam wielu ?ask. Matka Boska Cz?stochowska.

  [b]07.09.2006 Jasna Gra


  Niech b?dzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Staj? przed tob? Krlowo Polski i prosz? o pomoc i opiek? dla naszego narodu. Matko Bo?a przemin??o tyle wiekw a Ty wci?? jeste? sama na swym tronie. Kiedy wreszcie zakrluj? wasze dwa serca Jezusa i Maryi?

  Matka Bo?a: wiedz crko, ?e nikt nie zdo?a wytr?ci? Mojego ber?a. Ju? wielu prbowa?o zniszczy? Moje Krlestwo. Id? trudne dni, b?dzie wiele do?wiadcze? w?rd narodw. O ile nie odczytaj? znakw czasu i nie nawrc? si? Bg oka?e swoje zagniewanie. Mdlcie si? dzieci Moje, aby?my wsplnie mogli uratowa? wiele dusz. Dzi? drogie dzieci potrzebuj? was jak nigdy dot?d. B?agajcie Ducha ?w. o ?wiat?o i Jego dary, bo Duch ?w. dokona dzie?a ostatecznego. Wyleje ducha swego na wszelkie stworzenie, ktre b?dzie Go chcia?o przyj?? jako Pocieszyciela. Ja, jako oblubienica Ducha ?w. b?agam Go, aby jeszcze raz okaza? swoje mi?osierdzie. Niech b?dzie Bg uwielbiony w sercu ka?dego cz?owieka. Matka Boska Cz?stochowska.

  17.09.2006

  Drogi i kochany Jezu, jak d?ugo b?dziesz krzy?owany na ludzkich r?kach, jak d?ugo b?dziesz poniewierany. Jeste? Panem wszech?wiata, przyjd? i pociesz nas, bo ju? wi?kszej zniewagi nie dokona nikt, tylko cz?owiek obecnego czasu.
  Mwi Jezus: Tak crko, okaza? cz?owiek ?e nie potrzebuje Mnie Stwrc? Boga. Lud Mnie krzy?owa? przez wiele lat zbrukanymi r?kami. Tylko kap?ani namaszczonymi r?kami mogli wzi?? Moje Cia?o. Dochodzi czas do mety zniewagi Przenaj?wi?tszego Sakramentu. Zosta?em na tej ?wi?tej ziemi aby by? z cz?owiekiem, ktrego stworzy? Bg. Na nic m?dro?? Bo?a, bo lud odrzuci? j?. Zapami?tajcie ludy i narody, zgotowali?cie sobie zag?ad? ktra ju? nie b?dzie odwo?ana. Krzy?owali Mnie Jezusa robi?c krzy? z w?asnych r?k, r?ce da?em im do innego celu. Wiele milionw codziennie krzy?uje Mnie, ale odp?ac? si? ludowi swojemu krzy?em z ktrego si? nie pod?wign? wszystkie narody. Mj krzy? jest Tronem Bo?ym a nie ludzkich r?k zbrukanych wszelk? nieprawo?ci?. Zapewniam tych, ktrzy wprowadzili abym Ja, Jezus by? czczony i uwielbiany przez cz?owieka. Dziewcz?ta nie s? do pos?ugi w prezbiterium, dla takich, ktre chc? s?u?y? Bogu jest miejsce w zakonach. Ostrzegam wszystkie narody bo czasu ma?o.

  05.11.2006

  Drogi Jezu daj mi pozna? co si? stanie z Ma?ymi Rycerzami Mi?osiernego Serca Jezusowego.
  Jezus Chrystus: Crko moja wype?niaj wszystko wed?ug natchnie? jakie otrzymujesz. To jest twoje zadanie.. Pos?u?? si? tob? i Zgromadzeniem do wype?nienia Moich planw wobec narodw. Crko natchnie? b?dziesz mia?a wiele. Nie lekcewa? ?adnego . B?d? spokojna Zofio o te zgromadzenie. To jest Moje dzie?o na ratunek cz?owieka, bo tylko Moje Mi?osierne Serce mo?e by? ratunkiem dla ka?dego cz?owieka. A teraz b?ogos?awi? ciebie i wszystkie me dzieci, ktre b?d? si? trudzi? dla Mej chwa?y.

  05.11.2006.

  Panie Jezu prosz? o s?owo do ks. Stanis?awa.
  Mwi Jezus: Crko gdyby? zna?a jak wiele rado?ci sprawia Mi ten kap?an. Jest pe?en ducha i zawsze patrz? na niego Moimi ?wi?tymi oczami. Synu Mj te s?owa ktre pisze to dziecko s? Moimi s?owami. Wspieram ciebie na wszystkich twoich drogach. Wzywaj Mnie do wszystkich twych zaj??. Pomy?l ?e jestem przy tobie. Ty synu pociesz Mnie swoim ?yciem kap?a?skim i niech b?d? dla ciebie wzorem, aby? by? ?wi?ty jak ja jestem ?wi?ty. Przyjmij Moje dziecko Zofi? i otocz j? swoj? opiek? duchow?, bo ono wiele ma do wype?nienia Moich planw. A teraz synu Stanis?awie b?ogos?awi? ciebie, aby? pozosta? MI wierny do ko?ca. Twj Bg Jezus Chrystus.

  06.11.2006

  Jezu Mj we? w opiek? nard polski i tych maluczkich Ma?ych Rycerzy Mi?osiernego Serca Jezusa.
  Mwi Jezus: Crko Moja, Jam Polsk? wybra? na ?wiadectwo dla pogan, aby uwierzyli, ?e jestem Bogiem i Krlem. Krlestwo Moje bardzo zubo?a?o i czas nadchodzi aby okaza? zagniewanie tym, co niszczyli wiar? w Bstwo Jezusa. Jam jest Pan i Bg i wszystko podlega Bogu, bo stworzy?em ten ?wiat wspania?y
  Dla cz?owieka. Czy ziemscy panowie dzi?kowali? nie. A teraz staniesz zniewolony cz?owieku przez szatana i zobaczysz swoj? nieprawo??. Id? dni wielkiej grozy. Spustoszone Moje Krlestwo b?dzie odbudowane przez tych, co nie zw?tpili w Moje Bstwo i dadz? ?wiadectwo ?ywej wiary w Boga. A wy maluczcy trwajcie na modlitwie dzi?kczynnej i b?agalnej. Na wasze modlitwy k?ad? piecz??. Dzi?ki nim uratujecie wiele zniewolonych i otworz? si? im oczy i uszy i us?ysz? wo?aj?cego Boga. Teraz b?ogos?awi? wszystkie dzie?a Bo?e. Mdlcie si? dzieci, bo to czas dla was.

  07.11.2006

  Panie Bo?e oddaj? Ci wszystko Twojej ?wi?tej woli. Kieruj i w?adaj wedle Twojej ?wi?tej woli. Wszystko otrzyma?am o Ciebie, ale jak ?y? aby pe?ni? Twoj? ?w. wol?. Wszystkie sprawy z?o?y?am w Twoim zranionym Sercu. Stwrz Jezu we mnie serce, ktre by tylko do Ciebie nale?a?o. O to Ciebie prosz?. Twoja na zawsze
  Mwi Jezus: Dziecko Moje, wszystkie dzieci s? moimi. Ja o nie zabiegam na wszystkich ich drogach. Ktre dziecko trwa przy Mnie nie zginie. I ty crko trwaj przy swym Bogu i nie l?kaj si? bo Jam jest z tob?. B?d? spokojna o ten zakon. Wszystko si? wype?ni com ci obieca? i pomy?l Bg-cz?owiek cierpia? bardzo, i ty crko pod ci??arem swego krzy?a odczujesz, ?e ciebie kocham i wszystkie dzieci ziemskie, ktre id? za Moim krzy?em. Dziecko s?uchaj si? swego spowiednika, on zna drog? ktr? ciebie poprowadzi bo i sam ni? idzie. Ufaj Mi, bo Ja jestem t? drog?, ktr? pragniesz. B?ogos?awi? ciebie i wszystkich, ktrzy ?yj? dla Mej chwa?y.

  16.11.2006

  Jezu prosz? Ci? o kilka s?w.
  Mwi Jezus: Dziecko Moje czeka?em kiedy pozwolisz Mi mwi? do ciebie. Nie l?kaj si? dziecko tego czasu co nadchodzi. Przygotuj Moje dzieci do walki duchowej i mdlcie si?, bo to jest wasze zadanie. Tylko ufajcie Mi, bo z?o b?dzie na was naciera?. Umocnieni Moim duchem pokonacie wszystkie przeszkody. Polska jest wystawiona na wielk? prb?. Jaka ona jest czy katolicka? Ludu Bo?y zastanwcie si?, co czynicie bo bliski jest Mj gniew. Ja, Jezus nie strasz? was ludu Bo?y, ale upominam. Nigdy nie b?dzie pokoju w?rd was ludu, bo zapomnieli?cie, ?e Bg jest Panem. Chcecie odbudowa? swj kraj bez Boga. Jeste?cie marnymi najemcami tego kraju. Kraj umiera, wiara ga?nie a co ma Pan czyni? z tymi, co wdarli si? do Polski i chc? ni? rz?dzi? bez Boga tym krajem, ktry tak bardzo umi?owa?em.

  17.11.2006

  O Duchu ?w. Pocieszycielu, udziel nam swoich darw i ?wiat?a.
  Mwi Duch ?wi?ty: Crko Moja gdyby? zna?a jak bardzo pragn? udzieli? swego ?wiat?a i darw tym, co o nie prosz? i ?yj? Moimi natchnieniami. Tak? dusz? prowadz? i roz?wietlam ich drogi aby nie b??dzi?y. Id? i szukam jaka dusza otworzy swoje serce na Moje tchnienie. Ja, Duch ?wi?ty jestem ogrodnikiem ludzkich dusz. Takie dusze s? jak kwiaty rajskie. Widz? jak powoli si? rozwijaj?. A gdy ten kwiat duszy ludzkiej rozkwitnie wlewam w ni? nektar Mojej mi?o?ci i zachwycam si? jaj pi?kno?ci?. Takie dzie?a s? pi?knem Bo?ej mi?o?ci. Jak wiele cz?owiek traci id?c w?asn? drog? bez Boga. Smutny jest koniec takiej duszy. Amen.

  18.11.2006

  Prosz? Ciebie Mate?ko Przenaj?wi?tsza o Twoje s?owa dla Swych dzieci.
  Mwi Matka Bo?a: Crko Moja zwracaj si? do Mnie cz?sto. B?d? ci wskazywa? jak macie post?powa? i co macie do wype?nienia, bo czas nagli. Miejcie oczy i uszy otwarte aby?cie mogli zapobiec temu, co mo?e si? wydarzy?. Wasza modlitwa i ofiary podobaj? si? Bogu. Czuwajcie i mdlcie si? Gdyby?cie wiedzieli jak? rado?? sprawiacie swojej Matce Niebieskiej. Wiem Moje dzieci ?e Mnie nie opu?cicie a Ja was , bo jestem Matk? ca?ej ludzko?ci, tylko ma?o Moich dzieci Mnie uznaje. Tym sprawiaj? Mi wielki smutek i bl. Moje Niepokalane Serce bardzo cierpi. Tylko wy Moje dzieci Mnie pocieszacie. Jeste?cie dzieci bezsilni wobec z?a nacieraj?cego, ale gdy zawierzycie memu Niepokalanemu Sercu wasze serca, Ja Matka Bo?a stan? przy was aby was broni?. B?d?cie dzieci dzielne i nie l?kajcie si? bo Ja zawsze b?d? z wami. Wasza Matka. Amen.

  27.11.2006

  Drogi Jezu co z nasz? ojczyzn? Polsk??
  Mwi Jezus: Nie martw si? crko Moja. Niech lud zobaczy jak b?d? rz?dzi? bez Boga. Podst?pnie zdobyli g?osy ale wyjdzie im to niekorzystnie. Polski nard wci?? b??dzi. Za?mione umys?y spjrzcie na swoj? stolic? Warszaw?. Gdzie jeste? Mj ludu. Ilu was jest? Czy to naprawd? jest wasza stolica. ?al mi was ale sami zgotowali?cie sobie ?e nie b?dziecie mieli do powiedzenia. Teraz czuwajcie, mdlcie si? a zobaczycie co?cie utracili. Bg jest Panem i nikt mu nie zaszkodzi bo jest Bogiem Wszechmocnym. Amen.

  27.11.2006

  Drogi Jezu co ze mn?. Wszystko odda?am Tobie Jezu. Niech si? stanie wola Twoja.
  Mwi Jezus: Crko Moja zostaw wszystkie sprawy Twoje a zdaj si? na Mnie. B?d?cie dla Ciebie korzystnie. Nie troszcz si? o wiele. Starczy ci Mojej ?aski. B?d? spokojna Moje dziecko. Ufaj Mi a w ufno?ci dokona si? wiele dobra dla zbawienia dusz. Id? t? drog?, nie ogl?daj si? za siebie tylko patrz na Moje zranione Serce. Amen.

  04.12.2006

  Drogi Jezu jestem chora ale spokojna, bo wiem ?e pragniesz mego dobra duchowego. Najwa?niejszy jeste? Ty Jezu w moim ?yciu, bo ono nale?y do Ciebie.
  Mwi Jezus: Dziecko wiem, ?e jeste? chora. Wiele Moich dzieci si? za ciebie modli a Ja im b?ogos?awi?. B?d? dobrej my?li i ufaj. Jam jest Pan wszystkiego i twojego zdrowia. Przyj??a? j? w spokoju i trwasz. To Mi si? podoba. Niech nikt nie zak?ci Mojego pokoju w tobie. Kochaj Mnie i pro? a otrzymasz to, co jest Moj? wol?, tylko b?d? Mi wierna. Twj Pan Jezus Chrystus. Amen.

  10.12.2006

  Daj Mi pozna? co ze mn? i Ma?ymi Rycerzami Mi?osiernego Serca Jezusowego.
  Mwi Jezus: Crko b?d? spokojna. Wszystkie plany Bo?e si? spe?ni? nie w taki sposb jak cz?owiek my?li. Wasze cierpienia s? bardzo potrzebne, tylko nie zagradzajcie mi drogi do was. Stali?cie si? Moimi pomocnikami, tylko ofiarujcie Mi swoje cierpienia z mi?o?ci, bo to ma wielkie znaczenie w oczach Bo?ych. Ja, Jezus mog? da? cierpienie i mog? odj??, tylko ufajcie Mi, bo b?dziecie ?wiadczy? o Mnie ?e wszystko mog?. Zapewniam was ?e nie zostawi? was samych. W?o?y?em na was ci??ar win ludzkich. Wtedy, gdy ci??ar jest zbyt wielki staj? przy was i wam pomagam aby?cie wytrwali do ko?ca. Ty Zofio nie martw si?, b?d? spokojna a osi?gniesz cel swego ?ycia. Zapewniam ciebie, ?e wola Bo?a si? wype?ni. Odtr?ceni, niezrozumiani a nadal idziecie drog? wyznaczon? przez Boga. Amen.

  12.12.2006 Jasna Gra

  Droga Moja Matko, przysz?am do Ciebie prosi? o wstawiennictwo Twego Syna w mojej potrzebie.
  Matka Bo?a: Dobrze crko ?e liczysz na swoj? Matk?. Ona ciebie nigdy nie zawiedzie. Staraj si? ?y? jakby si? nic nie sta?o. Ja, Matka Bo?a b?d? czuwa? nad tob?. Nie martw si?, b?d? dobrej my?li i wype?niaj swoje pos?annictwo, cho? b?d? przeszkody. Nie przejmuj si? swoj? chorob?, zostaw to Bogu. Bg zna twoje przeznaczenie. Gdy pozwolisz Bogu dzia?a? On dope?ni twoje braki. Twoja Matka.

  12.12.2006 Jasna Gra

  Matko Bo?a Cz?stochowska co si? stanie z Polsk??
  Matka Bo?a: Crko trudno co? czyni? dobrego dla Polski, bo rz?dz?cy nie s?uchaj? Boga co mwi do nich poprzez prorokw obecnych czasw. Maj? zbyt s?abe umys?y aby zagrodzi? z?u. Odsun?li tego od rz?du, ktrego wybra? Bg. Ja, Matka Bo?a Krlowa Polski pragn? ludzi ?wiat?ych wierze i mi?o?ci Bo?ej. Fundamenty Polski s? chwiejne, bo nie s? budowane na fundamentach Jezusa Mojego Syna. On jest t? ska?? o ktr? si? wielu mocarzy tego ?wiata rozbije. Niech si? nie l?kaj? rz?dz?cy niszczy? z?o bo Polska ma by? oczyszczona. Plany ludzkie bez Boga s? niczym piana na morzu. Byle podmuch i si? rozp?ywa. M?dro?ci? i wiedz? jak ?y? jest Pismo ?w.. Pragnij je poznawa? i korzysta? z tych m?dro?ci Bo?ych. Czytaj i rozwa?aj je cz?owiecze. Tego pragnie wasza Matka Bo?a. Amen.

  13.12.2006 Jasna Gra

  Droga kochana Mamo, przyby?am do Ciebie na Jasn? Gr? aby? nas prowadzi?a i strzeg?a, bo pragniemy by? Twoimi dzie?mi. Jako w?asno?? Twoj? prowad? nas Ma?ych Rycerzy do Twego Syna.
  Matka Bo?a: Dzieci Moje wracajcie z drg nieprawo?ci. Szukam was i wo?am, ale czy s?yszysz Mnie zagubiony cz?owiecze w tym ?wiecie rozkoszy. To szcz??cie nie da ci zbawienia i szybko przeminie. Odejdziesz z tego ?wiata z pustymi r?kami. B?ogos?awieni ci co strzeg? swojej wiary w Boga, ?yj? nadziej?, ktr? Bg im obieca?, tylko trzeba wytrwa? do ko?ca w mi?o?ci do Boga. Ja, Matka Bo?a i wasza jestem smutna, bo widz? jak wiele dusz ginie bezpowrotnie. Patrz? na to wszystko Moje ?wi?te oczy. Tak wiele pragn??am dla was uczyni? ale bez waszej woli nic nie mog? uczyni?. Ja, Matka Bo?a czekam na powrt mych dzieci z otwartymi ramionami aby was przytuli? do swego serca i wyprosi? wam przebaczenie. Amen.

 • R O K 2 0 0 5

  03.01.2005

  Duch ?w.: Dzi? sta? si? cud mi?o?ci Bo?ej ku cz?owiekowi. Bg w swojej mi?o?ci obdarza cz?owieka darami i umacnia swoj? mi?o?ci? i ?wiat?em. Id? dziecko moje do ludzi i mw, niech otworz? swoje serca na ?wiat?o i dary Ducha ?w.. Twoja misja jest przygotowana a narz?dzie ukszta?towane wedle planu Bo?ego, pro? o wszystko to, co jest zgodne z wol? Bo?? a b?dzie si? wype?nia?. Ja, Duch ?w. b?ogos?awi? ciebie Zofio i nape?niam swoim ?wiat?em i darami, aby wszystko wype?ni?o si? wed?ug woli Bo?ej.

  Mate?ko co chcesz mi powiedzie??
  Matka Bo?a: Crko Moja mdl si?, zach?caj innych, aby obroni? Polsk? przed nawa?nic? z?a, ktre chce uderzy? ca?? sw? moc? w nard Polski, aby j? zniszczy?. Dzieci sta?cie do walki duchowej aby ocali? kraj i nard Ja b?d? z wami na ka?dej modlitwie, b?d? je zanosi? Mojemu Synowi aby jeszcze raz okaza? Mi?osierdzie Bo?e. Crko daj? ci pouczenie, staraj si? o krlestwo Bo?e dla siebie i innych, bo to jest twoja misja. Pisz jutro.

  11.01.2005 Jasna Gra

  Matuchno Przenaj?wi?tsza oto jestem i zawierzam Ci wszystkie sprawy ko?cio?a, Polski i Ma?ych Rycerzy Mi?osiernego Serca Jezusowego, aby? nam wskaza?a drog? do swego Syna Jezusa Chrystusa.
  Matka Bo?a: Crko Moja Ja, Matka Bo?a Cz?stochowska i Krlowa Polski dam wam pozna? ?e jestem Ni?. Wiele mocarzy tej ziemi poskromi?am i teraz te? uczyni? to samo z tymi, co zaw?adn?li Polsk? i niszcz? j?. Dzieci Mego Krlestwa wybi? dzwon dla tych, co czynili z?o a nie pok?adali ufno?ci w pomocy Bo?ej. Polsko wr? pod Krzy? Mego Syna, to jest zwyci?stwo nad z?ymi mocami. Id? straszne dni dla Polski, ale wy, dzieci przyjd?cie pod Mj sztandar dwch Serc Jezusa i Maryi. To jest wasze schronienie i wolno?? dla Polski. Bg da? Mi Polsk? abym wraz z wami dzieci Mej mi?o?ci odnios?a zwyci?stwo przez Moj? mi?o?? do was. B?d?cie przy Moim Sercu waszymi sercami i my?lami i pami?tajcie, ?e jestem wasz? Matk?, ktra jest w Niebie i wszystko mo?e uczyni? dla swego ludu. Wzywam was do modlitwy, ofiary aby?cie okazali, ?e jeste?cie dzie?mi Moimi. Niech was Bg b?ogos?awi.

  31.01.2005

  O s?odki Jezu, oddaj? si? Twemu sercu abym mog?a pisa?, co jest w Twoich planach Bo?ych.
  Jezus: Crko od dzi? b?dziesz pisa? co oczekuj? od kap?anw i ludu Bo?ego. Jak nie us?uchaj? moich s?w odczuj? Mj gniew tak jak na tych wyspach w ktrych da?em pocz?tek Mojego gniewu. ?wiat si? podporz?dkowa? z?emu duchowi. O biada wam ludu Bo?y, wybrali?cie to pi?kno, ktre s?u?y pot?pieniu a teraz wo?am g?osem kochaj?cego Boga wr? ludu Bo?y do swego Ojca Niebieskiego, aby nie ulegn?? zag?adzie. Drodzy synowie kap?ani, wo?am do was b?d?cie ?wi?tymi kap?anami jak Ja jestem ?wi?ty. O ile kochasz swego Boga kochaj moje owieczki i troszcz si? o nie. Wr? kap?anie do ?ywej wiary Boga, jeste? Moim zast?pc? na ziemi. Spytaj si? swego sumienia jaki jeste?? A mo?e ju? nie masz sumienia. Widz? jak staczacie si? w przepa?? piekieln?. Czy po to was wybra?em aby?cie niszczyli Mj ko?ci? i wiar? w Mych dzieciach. O straszna to b?dzie chwila dla kap?anw. Macie rozum i wiecie czego od was oczekuj?, ?eby by? ?wi?tym. Czy starasz si? nim by?? Oto jest pytanie do was. Macie s?u?y? Bogu i cz?owiekowi. Jaki koniec zgotujecie swej duszy? Czy ?ycie wieczne z Bogiem czy ze z?ym duchem. Nie wierzycie w Boga, bo wasze czyny daj? ?wiadectwo waszej niewiary, ?e jestem Bogiem ?ywym i prawdziwym w Przenaj?wi?tszym Sakramencie. Szatanowi nie odda?em pok?onu a wy zmuszacie lud Bo?y aby te? Mi nie oddawa? pok?onu. Komu s?u?ycie? Rozwa?cie to synowie. Lud wo?a pot??nym g?osem o Mi?osierdzie Bo?e dla Polski , ko?cio?a i ?wiata.

  01.02.2005

  Po odmwieniu modlitw do Ran Pana Jezusa mam natchnienie od Ducha ?wi?tego aby obj?? Ojca ?w., kardyna?w, biskupw i kap?anw sta?? modlitw? to i my modl?cy si? korzystamy z ?ask Bo?ych. Mdlmy si? do najbole?niejszej Rany ramienia Pana Jezusa, aby wyprasza? im te ?aski przez te ?wi?te Rany i Krew przelan? za nas. My, ci maluczcy pragniemy nie?? Krzy? razem z wami aby?cie nie byli sami na tej Drodze Krzy?owej, aby by?a umocniona wiara w jedynego Boga Jezusa Chrystusa. Ofiarujmy ca?e duchowie?stwo Ojcu Przedwiecznemu i nas samych, aby Bg Ojciec b?ogos?awi? ca?emu Ko?cio?owi i Polsce. Do??cz si? siostro i bracie do tych modlitw, aby oki?? zwyci?stwo nad nieprawo?ci? i aby zakrlowa?a prawda i mi?o?? do Boga i bli?niego.
  P.S. Modlitwa do Naj?wi?tszej Rany Pana Jezusa, trzy razy Ojcze nasz, Zdrowa? Maryjo i chwa?a Ojcu.


  19.02.2005 Jasna Gra

  Dnia 19.02 przyby?am do Cz?stochowy, aby zawierzy? wszystko Matce Bo?ej Cz?stochowskiej: polecenie od Pana Jezusa jakie otrzyma?am po Komunii ?w. abym 5 dni trwa?a na modlitwie i oto jestem. Oddaj? Ci si? Matuchno ?w., Ty wiesz po co tu przyby?am. Wszystko zostawiam Bogu i Tobie Krlowo Moja i nasza.

  20.02.2005 Jasna Gra

  Rano zawierzy?am Jej wszystkie sprawy i oddaj?c Matce sam? siebie, gdy czyta?am oddanie si? Niepokalanej w pewnym momencie jaka? si?a przenikn??a mnie ca?? jakby jaki? pr?d. Matko Bo?a Niepokalana dzi?kuj? ?e przyj??a? moje zawierzenie by? Twoim dzieckiem.
  Dzie? przeszed? na gor?cej modlitwie.


  21.02.2005 Jasna Gra

  Dzi? zaczynam dzie? na modlitwie za Ojczyzn? i Ko?ci? oddaj?c wszystko Niepokalanej. Ta dobra Matka b?dzie wiedzia?a co zrobi? i jak ratowa?, przecie? jest krlow? Polski a tron jej jest w Cz?stochowie. O ile przyczyni si? do naszego b?agania Syn Jej Jezus Chrystus, wys?ucha J? i udzieli nam wszelkich ?ask potrzebnych dla ko?cio?a i Ojczyzny Polski. Wiem Matko Bo?a, ?e wiele dzieci narodu polskiego rani Twoje Niepokalane Serce a Ty wci?? ich kochasz i pragniesz ich ratowa? za tak wielk? oboj?tno??. Matko Boska Cz?stochowska zawierzam Ci wszystkich ludzi narodu polskiego. Krlowo Polski, jak d?ugo ma by? bezczeszczone Twoje Krlestwo, masz w?adz? nad tym narodem, tyle wiekw broni?a? nas a teraz b?agamy oka? jeszcze raz mi?osierdzie nad biednym ludem. Pro? Swego Syna aby wyzwoli? Twoje Krlestwo od z?ych mocy i z?ych ludzi, aby przemieni? Twoje Krlestwo w mi?o??, rado?? i pokj b?agaj? Ciebie Mali Rycerze Mi?osiernego Serca Jezusowego.
  Matka Bo?a Niepokalana: dzieci? Moje jestem z tob?, widz? jak zmagasz si? i pragniesz dobra i nawrcenia w swojej Ojczy?nie. Crko wzywaj Mojej pomocy, mdl si? Ja wszystko s?ysz?. Mo?e obudz? si? i ujrz? swoj? nieprawo??. Jestem Krlow? Polski, Krlestwo Moje b?dzie oczyszczone, Bg da? Mi w?adz? i moc nad tym narodem. Ca?e piek?o zesz?o aby zniewoli? nard polski. Wielkie spustoszenie jest w narodach, wiara wygasa, szatan tryumfuje. Zapomnieli, ?e jestem Pogromczyni? wszelkiego z?a. Czas ju? dojrza?. Zobaczycie Moj? zwyci?sk? moc a wasza s?abo?? stanie si? nico?ci?. Nie budowali?cie swojego ?ycia na fundamentach Chrystusa a na k?amstwie i ob?udzie, odeszli?cie z drg Mojego Syna, weszli?cie na drog? k?amstwa, a k?amstwo to szatan. Gdy zacznie si? dzia? wielkie odst?pstwo od Boga, to ju? nie b?dzie odwo?ania. Ludu wr? do Boga aby? nie popad? w r?ce zagniewanego Boga, bo kl?ski i ?ywio?y b?d? zmiata? du?? cz??? ?wiata. Dzieci Moje mdlcie si?, pomagajcie Mi aby ratowa? ?wiat od zag?ady. Tylko wy, Moje dzieci powstrzymujecie gniew Bo?y.

  22.02.2005 Jasna Gra

  W nocy obudzi?am si? 15 minut po 1-szej. Po chwili nie mog?c zasn?? modl? si?, aby ka?da chwila nie by?a stracona. O godz.3-ciej ko?cz? Koronk? do Mi?osierdzia Bo?ego. Id? spa?, zasypiam, budz? si? rano o 7-mej, dzi?kuj? Bogu za te 4 godziny snu.
  Matka Bo?a dzieje ?wiata.
  Crko Moja nie smu? si? tylko ufaj. Nadchodz? dni wielkiej tragedii ludzko?ci. Zapomniany Bg i Matka Boga. Lud sta? si? wystarczalny bez Boga, ale lud zapomnia?, ?e wszystko co zaistnia?o na ?wiecie zosta?o uczynione r?k? Boga. Wszystko co zaistnia?o, ?wiat, cz?owiek i ca?y wszech?wiat uczyni? Stwrca dla cz?owieka, cz?owiek mo?e ujrze? wszystko co Bg da? cz?owiekowi przez wiar? w Niego i Jego 10 przykaza?. Cz?owiek wiaro?omny nie pojmie Jego mi?o?ci i mi?osierdzia. O skalany cz?owiecze, co? uczyni? z cz?owiecze?stwem ktre da? ci Bg. Mija?y wieki, ma?o ludzi sz?o za swym Bogiem ale Bg w swej mi?o?ci czeka? na swe dzieci. Min??y wieki, odst?pstwo od Boga dojrza?o. B?ogos?awieni ci, co nigdy nie zw?tpili w Boga Stwrc?, oni posi?d? Krlestwo Bo?e, a ci co odrzucili swego Boga b?d? poddani karze i sprawiedliwo?ci. Ma?y Rycerzu, oblecz si? w pancerz Mi?osiernego Serca Jezusa, walcz o ka?d? dusz? zagubion?.
  Pan Jezus: Udzielam wam b?ogos?awie?stwa, aby?cie wzrastali w mi?o?ci do swego Boga i nigdy nie zw?tpili we Mnie. Jam jest pocz?tek i koniec, kto wierzy we Mnie Jezusa b?dzie ?y? na wieki.

  23.02.2005 Jasna Gra

  Kocham was narodzie polski jako Matka Bo?a i Krlowa. Moje Krlestwo podupad?o, tym wi?kszy b?dzie tryumf Mojego Niepokalanego Serca. Mdlcie si? Moje dzieci i oczekujcie na zwyci?stwo, ono jest bliskie. S?udzy szatana ponios? pora?k?, mocarze tego ?wiata nie odnajd? si? bo ich czas ju? min??. Odbudowa Mojego Krlestwa b?dzie szybka przez tych, co wiernie strzegli Mego depozytu i nie ulegli zw?tpieniu. Mj Syn Jezus Chrystus zbierze wszystkich wiernych kap?anw i odbuduje Ko?ci? ?w. dla chwa?y Bo?ej. Niech Bg b?ogos?awi ten dzie? tak oczekiwany przez lud Bo?y.

  19.05.2005

  Nawi?za?am kontakt z Ojcem ?w. Janem Paw?em II ?e b?dzie mi dyktowa? wewn?trznie or?dzia i powiedzia?, ?e b?dzie u?ywa? tej nazwy i ni? b?dziesz si? podpisywa?: Bia?a ska?a.

  20.05.2005

  Bia?a Ska?o Bg udziela ci b?ogos?awie?stwa na te or?dzia, ktre b?dziesz pisa? a ja , Jan Pawe? II b?d? ci dyktowa?. Bo wiele b?dziesz pisa? do mego ludu. Chc? do nich mwi? nadal, aby si? wype?ni?a wola Bo?a.
  To ja, Jan Pawe? II udzielam ci b?ogos?awie?stwa ju? z innego ?wiata, gdzie krluje Bg. Dzi? pisz Bia?a Ska?o o b??dach w ko?ciele. Wiedzia?em o wszystkim co kap?ani czyni? z domu Bo?ego. Bg dopu?ci? do takiej swobody aby dobro zwyci??y?o z?o. Ko?ci? b?dzie oczyszczony w dalszej drodze ku dobremu. Niech ?adna dusza nie l?ka si? wielbi? Boga, Bg przygotowa? wiele ?ask dla tych, co nie ulegli zw?tpieniu i wierno?ci Boga.

  21.05.2005

  Droga Bia?a Ska?o, wchodzisz w te or?dzia z za?wiata od wiernego wikariusza Bogu. Ty dziecko trwaj w mi?o?ci Boga i bli?niego i nie l?kaj si? i?? t? drog?, ktr? przygotowa? Bg. Id? dni wielkich przemian, w ?wiecie powstanie wielkie zamieszanie, wielk? moc? b?dzie naciera? szatan przewa?nie na duchowie?stwo, tylko ci ostoj? si?, ktrzy nie ulegn? pokusie, ufno?? maj? tylko w Bogu. Nie trw? si? kap?anie, bo oto Bg jest przy tobie, twoja wierno?? zobowi?zuje Boga by by? przy tobie i przy tych co kochaj? Boga i nie rani? Go. Ci s? synami Boga i Bg ich b?ogos?awi i umacnia. Bia?a Ska?a.

  22.05.2005

  Crko mego narodu, Bia?a Ska?o otworzy?a? swoje serce dla Boga i Jego planw. Staraj si? wype?nia? co ci polec?. Ja, Jan Pawe? II b?d? ciebie prowadzi?. Ko?ci? w Polsce Bg przeznaczy? dla siebie. I ten Bo?y Ko?ci? ma by? oczyszczony dla chwa?y Bo?ej. Ko?ci? w Polsce odniesie tryumf przez dwa cudowne serca Jezusa i Maryi. Ona zetrze wszelkie herezje w Polsce i w ko?ciele. Polsko tylko Mi?osierdzie Bo?e wam pozosta?o. Pod?wignij si? Polsko z tak wielkiego upadku duchowego. Tyle razy wo?a?em do narodu polskiego aby?cie wrcili do korzeni ?ywej wiary w Boga w Trjcy jedynego i teraz wo?am, aby?cie otworzyli swoje serca dla Boga. Bia?a Ska?a.

  24.05.2005

  Drogi Ojcze Janie Pawle II, przyjd? mi z pomoc?, nie wiem czy mam pisa?? Nie chc? Boga zasmuci?, pragn? wype?ni? Jego wol?.
  Ja, Jan Pawe? II polecam ci pisa?. Nie l?kaj si? a pisz droga Bia?a Ska?o. Nie znasz swego przeznaczenia, ale ja znam i prosz? pisz bo czasu ma?o. Teraz zwracam si? do was kap?ani, do tych wielkich i ma?ych Bg powierzy? wam swoje Cia?o i Krew i tylko wam kap?ani. Ca?e Niebo p?acze, ?e Bg pod postaci? Chleba w Przenaj?wi?tszym Sakramencie tak jest lekcewa?ony. To jest najwi?ksze Bstwo na ziemi. Wniknijcie w swoje wn?trze oskar?y ciebie kap?anie twoje sumienie. Bg potrzebuje ?ywej wiary a nie modernizmu, jeste?cie odpowiedzialni za ka?d? dusz?, ktre powierzy? wam Bg. Gdy b?dziecie kocha? Boga i cz?owieka Bg ci udzieli wszelkich ?ask. Szukajcie zagubione owieczki, bo one zgin? na wieki, b?d?cie silni Bogiem a odnajdziecie je. Bia?a Ska?a.

  25.05.2005

  Bia?a Ska?o b?d? wierna swemu pos?annictwu i wype?niaj je dla chwa?y Bo?ej. A teraz zwracam si? do ca?ego ko?cio?a w Polsce. Drodzy kardyna?owie, biskupi i kap?ani czy m?dro?? wasza nie zawiod?a Stwrc?? Bg da? wam w?adz? w ko?ciele ale czy ona by?a zgodna z wol? Bo??? Bg dopu?ci? do tego jak b?dzie nim kierowa?, z tego trzeba b?dzie si? rozliczy? przed Bogiem. Ko?ci? w Polsce mia?a wzrasta? w ?wi?to?ci ale wzr wzi?li?cie z zachodu. Tam zamykaj? ko?cio?y a w Polsce buduj? czy pomy?leli?cie dlaczego? Bo w polskim ko?ciele ma si? dokona? chwa?a Bo?a i nawrcenie. Bg oczekuje wielkiej czci do Przenaj?wi?tszego Sakramentu. Dosy? zniewagi i oboj?tno?ci wobec Bo?ego Bstwa. Bia?a Ska?a.

  27.05.2005

  Ja, Jan Pawe? II wzywam ciebie do pisania Bia?a Ska?o. A teraz zwracam si? do tych kap?anw, ktrzy wprowadzili modernizm do ko?cio?w. Tu najwi?kszej zniewagi doznaje Bg. Wdarli?cie si? do ko?cio?a Bo?ego i robicie zmiany. Co macie zmienia?? to co by?o dobre. Ju? raz prbowano zmienia? aby nie czczono Pana Jezusa w Przenaj?wi?tszym Sakramencie, ?e to tylko chleb. Ludu Bo?y nie dajcie si? zwie?? to mwi do was Jan Pawe? II. Wo?am z blem serca, bo widz? stan Ko?cio?a w Polsce i w ?wiecie. O moi kap?ani gdzie prowadzicie moje owieczki ku przepa?ci i sami w nie wchodzicie. Dobrzy i ?wi?ci kap?ani, sta?cie do walki duchowej a Bg b?dzie z wami, nie dajcie si? zwie?? a b?d?cie wierni Bogu. Niech mi?o?? zatryumfuje w waszych sercach a dobro pokona z?o. Bia?a Ska?a.

  29.05.2005

  Pisz Bia?a Ska?o: Drodzy kap?ani, prosz? was wr?cie do prawdziwej wiary. B??dy ktre czynicie podlegaj? wielkiej karze, przecie? znacie Pismo ?w., o ile nie wrcicie do prawdziwej wiary w Boga i wielkiej czci Bstwa Jezusa Chrystusa. Mwienie nie wystarcz, trzeba dawa? ?wiadectwo wierno?ci. O ile nie wrcicie do Bo?ych przykaza? Bg oka?e swoje zagniewanie. Id? ci??kie dni dla Ko?cio?a mdlcie si? za papie?a, aby swoj? nieomylno?ci? poprowadzi? ko?ci? ku odnowieniu i oczyszczeniu z b??dw.
  To mwi do was Jan Pawe? II i niech Bg b?ogos?awi i niech da wam ?wiat?o rozpoznania waszej drogi kap?a?skiej. Bia?a Ska?a.

  30.05.2005

  Ostatnie or?dzie do kap?anw. Sta? do walki duchowej kap?anie. Czy ?luby ktre z?o?yli?cie Bogu zobowi?zuj? was do wierno?ci? Jakie nauki zdobyli?cie dla wype?nienia s?u?by kap?a?skiej? Czy mi?o?? Chrystusa jest wynagradzana i uwielbiana w Hostii ?wi?tej?. Jak si? obchodzisz z tym wi??niem mi?o?ciw Eucharystii? tak Bg si? obejdzie z tob? kap?anie. Rozwa?aj i czuwaj bo nie wiesz, kiedy ciebie Bg wezwie. Bia?a Ska?a.

  O Mj Jezu, czy Cia?o Twoje mo?na przyjmowa? tak jak ka?? kap?ani, mwi? oni, ?e to nie ma ?adnego znaczenia czy przyjmuje si? na stoj?co czy na r?k?. Czy Ty Panie Jezu zgadzasz si? z ka?d? postaw?? Czy oddawanie pok?onu Bogu jest ju? nie potrzebne. Moje serce krwawi na ten widok.
  Mwi Jezus: Crko moja Ja, Bg mwi? ci: Kl?kaj. O ile wierzysz kto jest w tym Przenaj?wi?tszym Sakramencie i kochasz tego, ktrego przyjmujesz do swojego serca. W ka?dej Hostii jestem ?ywym Bogiem i nale?y Mi si? pok?on. Crko nie trw? si?, gdy ludzie przyjmuj? Moje Cia?o nie oddaj?c Mi pok?onu. Ty oddawaj Mi pok?on a Ja zapewniam ci?, ?e zawsze godnie otrzymasz Moje Cia?o. Pragnij a otrzymasz, bo twoja mi?o?? przezwyci??y przeszkody. Masz woln? wol? i tej woli nikt nie mo?e zniewoli?. Ja, Bg nie naruszam woli cz?owieka. O ile wola cz?owieka jest zniewolona, ?le si? dzieje w ?wiecie i ko?ciele.

  31.05.2005

  To or?dzie b?dzie dla ludu Bo?ego. Ja, Jan Pawe? II chc? by? nadal z wami poprzez s?owo. Cho? jestem poza ?wiatem mdlcie si? przez moje wstawiennictwo. W najtrudniejszych sprawach b?d? wyprasza? wam potrzebne ?aski.
  A teraz Ja, Jan Pawe? II zwracam si? do was ludu Bo?y nie l?kajcie si? ?y? tradycj? ko?cio?a 1000-letniego. Przez 1000 lat uczy? was ko?ci? czystej wiary w Boga i Jego 10 przykaza?.
  Tylu ?wi?tych, tyle cudw w Polsce niech Bg b?dzie w waszym ?yciu na pierwszym miejscu. B?d?cie pos?uszni Bogu, b?d?cie pos?uszni kap?anom o ile nie naruszaj? tradycji ko?cio?a 1000-letniego. O ile kap?an nie poucza zgodnie z tradycj?, macie prawo protestowa? i sta? przy tym, co naucza? was Ko?ci? przez 1000 lat.
  Nowo?ci co wprowadzaj? duchowni nie s? wam znane waszym zadaniem ludu Bo?y czci?, wielbi? i wynagradza? Przenaj?wi?tszy Sakrament. Jemu si? nale?y najwi?ksza cze?? i chwa?a i innej nie ma. Bg jest mi?o?ci? i trzeba Go darzy? mi?o?ci? i uwielbieniem i d??y? do tej mi?o?ci aby j? posi??? Bg czeka. O ile wasza mi?o?? niezdolna b?dzie kocha? Boga Bg oka?e swoje zagniewanie nad ludem niewiernym. Bia?a Ska?a.

  03.06.2005

  Dzi? pierwszy pi?tek miesi?ca. My?l moja skierowana do Serca Jezusa. Od kilkunastu lat Mszami ?wi?tymi wynagradzam Sercu Jezusowemu za wszystko z?o uczynione przez ludzi. Ten dzie? jest bardzo czczony przez mnie: ofiara Jezusa za mnie i ca?y lud Bo?y, M?ka i ?mier? krzy?owa i ta mi?o?? p?yn?ca z serca Jezusa. Tak wiele nam Jezus daje a my, lud Bo?y, co Ci mo?emy da? Jezu? Ty pragniesz tylko czystej, nieob?udnej mi?o?ci.
  Ja, Jan Pawe? II : Bia?a Ska?o mw do ludzi, aby otworzyli swoje serca dla Boga.

  07.06.2005

  Ja, Jan Pawe? II nigdy nie wyda?em dekretu, ?eby Komunia ?w. by?a przyjmowana na r?k? i na stoj?co. O ile nie by?o dekretu trzeba by?o utrzyma? tradycj? ko?cio?a jaka by?a. Moi kap?ani, by?o niepos?usze?stwo wobec Ojca ?w., pos?uszni byli?cie biskupom. Dlaczego nie opierali?cie si? na dekrecie moim? Ja, Jan Pawe? II bardzo cierpia?em z tego powodu, ?al mi was ale sami wybrali?cie t? drog? a wasze czyny sk?adali?cie na moje zbola?e serce. Wzi??em to na siebie aby ocali? ko?ci? Chrystusowy. Niech was Bg b?ogos?awi i da wam ?wiat?o rozpoznania waszej drogi kap?a?skiej.

  16.06.2005

  Nie l?kaj si? pisa? Bia?a Ska?o. Bg da? mi ciebie do tych or?dzi tylko prosz? ja, Jan Pawe? II nie zniech?caj si? do pisania i nie zag?uszaj moich wezwa?.
  Ja, Jan Pawe? II zwracam si? do ciebie kardynale Glemp czy zastanowi?e? si? jakie polecenia dajesz dla ko?cio?a? Ostrzegam ciebie Prymasie, czy? dobro w Ko?ciele, umacniaj wiar? w ludziach i napraw b??dy, ktre pope?ni?e?, bo mo?esz nie zd??y? naprawi?. Tak?e da?e? swobod? duchowie?stwu a przeciwnicy ko?cio?a to wykorzystuj? aby go zniszczy?. A ty kap?anie jeste? odpowiedzialny za ko?ci? w Polsce i trzeba b?dzie si? rozliczy? przed Bogiem. Zastanw si? s?ugo Bo?y jaki ko?ci? przeka?esz nast?pnym pokoleniom, co uczyni?e? aby ko?ci? w Polsce rozkwita? w ?wi?to?ci. Niech ciebie ksi??e Bg b?ogos?awi i udzieli ci ?wiat?a. Bia?a Ska?a.

  17.06.2005

  Ja, Jan Pawe? II zwracam si? do wszystkich kardyna?w i biskupw. Teraz jest ten czas kiedy piek?o naciera na ko?ci? aby zniszczy? go i nie oddawa? czci Jezusowi w Przenaj?wi?tszym Sakramencie. Jeste?cie pasterzami Jezusowego ko?cio?a przez 1000 lat oddawano pok?on na kl?cz?co, gdy przyjmowano Cia?o Chrystusa. Czy? ju? przestali?cie wierzy? ?e w Komunii ?w. jest Cia?o Chrystusa i tylko kap?an ma prawo dotyka? r?kami konsekrowanymi Cia?o Chrystusa i nikt wi?cej. Opami?tajcie si? drodzy bracia w Chrystusie bo dotknie was r?ka sprawiedliwo?ci za brak odpowiedzialno?ci za ko?ci?. Bia?a Ska?a.

  02.07.2005

  Pisz Bia?a Ska?o: Ja, Jan Pawe? II b?d? ci dyktowa?. Widzisz dziecko jaki jest ?wiat. Modl? si? za polski ko?ci? i Polsk?. Ujrza?em obraz Polski tak jaki jest obecnie. Wo?a?em przez tyle lat aby?cie odeszli od nieprawo?ci, zuchwalstwo posun??o si? tak daleko. Zapragn?li?cie zniewoli? i zaw?adn?? Polsk? a zapomnieli?cie ?e Bg ukocha? nard polski i pragnie przyj?? wam z pomoc? o co ja si? bardzo modl?. Zmiana w Polsce nast?pi, przyjdzie niespodziewanie a ci, co niszczyli wiar? w Boga i unicestwiali lud Bo?y odpowiedz? za wszystko przed Bogiem. Nic si? nie ukryje, wszelkie z?o co?cie czynili wyjdzie na jaw i nikt si? nie ostoi, bo sami b?dziecie si? oskar?a? a sprawiedliwo?ci stanie si? zado?? i wielcy tego ?wiata pospadaj? jak li?cie z drzew. Bia?a Ska?a.

  15.07.2005

  Droga ma?a Bia?a Ska?o, Ja, Jan Pawe? II daj? ci polecenie o wype?nieniu tej misji ktr? ci daje Bg. Przed tob? jest wielkie zadanie aby znale?? ludzi o dobrym sercu ktre wezm? do serca i b?dziecie pracowa? w winnicy Pana. Troska wasza niech b?dzie aby ci kap?ani, ktrzy zostali powo?ani otoczcie ich modlitw? i ofiar?, aby z?o nie mia?o dost?pu do nich. W waszej mocy wraz z Matk? Naj?wi?tsz? stan?? do walki duchowej. Bg potrzebuje ?wi?tych kap?anw a wasze zadanie jest by? przy nich a owoc waszych modlitw zobaczycie pod koniec ich nauki. Nie bjcie si? podj?? ofiar za dobrych i ?wi?tych kap?anw. Oni b?d? drogowskazem dla wielu pokole?, bo zanoszone modlitwy za nich przed Tron Bo?y oni otrzymuj? ?wiat?o, ?ycie dla Boga i cz?owieka. Serca ich b?d? pe?ne mi?o?ci, dobroci i pokory. Trwajcie przy nich a nagrod? b?dzie dla was Jezus Chrystus bo zast?py dobrych kap?anw dadz? ?wiadectwo ?ywej wiary w Boga Trjcy ?wi?tej Jedynego.

  16.07.2005 Or?dzie Ojca Pio

  Crko Mego Pana, chc? ci objawi? znaczenie tego widzenia. Bg Mi udzieli? za ?ycia ?aski walki z szatanem. Ca?e moje ?ycie by?o jedn? walk?, pomimo, ?e mia?em ?wi?te Rany mojego Pana Jezus Chrystusa. A jednak szatan mia? dost?p do Mnie, a teraz b?dzie uderza? z wielk? si?? na kap?anw, tylko silni Bogiem s? ostoj?. Zofio, Bg posy?a ciebie wraz z tymi maluczkimi, aby?cie wspierali ich swoj? ofiar?, modlitw? i postem. Wzywajcie Mnie do modlitwy abym by? z wami. Moja krew, ktra p?yn??a 50 lat, ona ratuje wiele dusz zniewolonych przez szatana. Podejmijcie walk? duchow? i nie l?kajcie si?, Ja, Ojciec Pio b?d? z wami. Otoczcie swoj? modlitw? kap?anw, a Moc Najwy?szego wst?pi w was i wasze modlitwy zanoszone do Tronu Bo?ego. Bg b?dzie b?ogos?awi?, tylko nie l?kajcie si?, bo l?k pochodzi od szatana.

  18.07.2005

  Duchu ?w. daj mi pozna? jak post?powa? z kap?anami, dlaczego jeste?my tak odrzucani, co robi?, czy? tu na ziemi b?dziemy odrzuceni, cho? p?ynie tyle modlitw do Boga? Powiedz Duchu ?w. co nas czeka, do czego mamy by? przygotowani, aby?my ze ?wiadomo?ci? mogli wszystko przyj?? dla Twej chwa?y, nic wi?cej nie pragn?c, ca?ym sercem nale?e? do Ciebie Duchu ?w.
  Duch ?w.: Dziecko Moje, ty wiesz co mog? uczyni? kap?ani z tymi, co id? drog? prawdy i mi?o?ci ku Bogu. Nie l?kajcie si?, ale przygotujcie si? na prze?ladowanie, a Ja, Duch ?w. b?d? z wami, tylko wytrwajcie w Bo?ej s?u?bie, ktra wam przyniesie zwyci?stwo i zbawienie. Daj? wam Ducha pokoju, zno?cie to wszystko w pokorze, nie buntujcie si? tylko liczcie na ?aski Boga. Kiedy wybije dzwon pokoju ludzie poznaj? komu s?u?yli. Dzieci z owczarni Bo?ej zjednoczcie si? i s?uchajcie Moich natchnie?. Gdy b?dziesz mia?a Zofio rozmawia? z jakim? kap?anem, wzywaj Mnie Ducha ?w., pomdl si? a b?dziesz mwi?a co jest wol? Moj?. Niech was Bg b?ogos?awi Ma?ych Rycerzy MSJ.

  01.09.2005 rekolekcje w Ko?obrzegu

  Mwi Pan Jezus: Powiedz Moim dzieciom, ?e z rado?ci? przyszed?em do ich serc. Moje oblicze by?o radosne. Ty dziecko widzia?a? Mnie. Prosz?, zabierzcie Mnie do swoich domw, abym zawsze by? z wami.
  Siostra Zofia: Serce moje jest gor?ce.
  Pan Jezus: Nie martwcie si? dzieci Moje. Czas poka?e swoje, tylko prosz?, wytrwajcie na modlitwie jak tu. A tam gdzie jest modlitwa, Bg jest w?rd was. Wszystko co jest wol? Moj?, wszystko si? wype?ni. Nard polski kiedy Mi zaufa- wszystko si? wype?ni.
  Siostra Zofia: Dzi?kuj? Ci Panie Jezu za te par? s?w. To jest umocnieniem dla nas. Zamknij drzwi naszych serc, aby? pozosta? na zawsze z nami. Widzisz Jezu, s? jeszcze ludzie, ktrzy Ci? kochaj?. Przyjd? do tych serc, ktre Ci? oczekuj?. Umacniaj nas w dalszej modlitwie aby?my mogli szcz??liwie wyjecha? do domw. Bg ma wobec nas plan, aby by?a Jego wola wype?niona. Bez Niego nic si? nie dzieje. Niech mi?o?? zapanuje w naszych sercach i pozostanie z nami.


  29.09.2005

  ?wi?ty Michale Archaniele wspomagaj mnie w tym pisaniu, aby Twoje s?owa by?y nam pomoc?. Kt? jak Bg.
  Zofio otwrz swe serce na ?aski Boga, mdl si? i wzywaj zast?py Anio?w do walki ze z?em, bo czas walki rozpocz?? si?, bez nich nie dacie rady. Ja, ?w. Micha? Archanio? b?d? ich posy?a?, aby ochraniali was ludzi, ktrzy maj? w sercu Boga. Ufajcie, z Bogiem i Bogu jest wasza si?a.

  Niech b?dzie Bg uwielbiony w swoich anio?ach i ?wi?tych. Bg u?yje s?owa w obronie Swojego ludu aby z?o ju? nie panowa?o nad stworzeniem Bo?ym. Mdlcie si? ,ufajcie i dzi?kujcie Bogu. Ja, ?w. Gabriel jestem wam obron? i pomoc?.

  Ja, ?w. Rafa? id? wam z pomoc? aby zwyci??a? z?e moce, aby?cie doczekali si? szcz??liwo?ci w Jezusie Chrystusie. Oczy??cie wasze serca aby nale?a?y tylko do Boga, a Bg w swoim Mi?osierdzie oka?e wam mi?o??, ktra wyzwoli was z l?ku i da wam pokj.

  02.11.2005

  Bo?e mj i Panie, w twojej dobroci i mi?o?ci zawierzam to pisanie i prosz?, b?ogos?aw mi. Daj Bo?e pozna? stan naszej Ojczyzny. Lud Bo?y zanosi modlitwy b?agalne o ratunek, aby dobro zapanowa?o nad z?em a Mi?osierdzie Bo?e niech zakrluje nad nasz? Ojczyzn? - Polsk?.
  Ja, Bg w Trjcy ?w. Jedyny daj? ci odpowied? na twoje zatroskanie o Ojczyzn?. Tak crko, dzi?ki modlitwie ktr? zanosicie do Tronu Bo?ego, Bg wam b?ogos?awi i udziela wszelkich ?ask dla narodu polskiego. Cz?owiek nie zna planw Bo?ych. My?li ?e ju? zwyci??y? tych, co nale?? do Boga. Bg oka?e Mi?osierdzie Bo?e tym, ktrzy zaufali Bogu. Lud polski jest pod szczegln? opiek? Bo??. O polsko wracaj do swego Boga, tylko silna wiara w Stwrc? i Zbawiciela jest waszym zwyci?stwem nad z?em, bo Bg jest z wami. Najwi?ksze pot?gi z?a b?d? si? kruszy? pod stopami Matki Naj?wi?tszej. Ona obroni swoje Krlestwo i oka?? swoj? wszechmoc dan? jej przez Boga. Wszystko to ujrzycie.

  24.11.2005

  Panie Jezu, b?ogos?aw nasz? ojczyzn? Polsk? i tworz?cy si? rz?d z woli Bo?ej.
  Crko moja pisz. Twoja ojczyzna si? odrodzi w wierze. Bg Ojciec czuwa nad narodem polskim. Wy?lij te or?dzie do premiera. Niech si? nie l?ka. Ufaj synu ?e przy tobie jest Matka Niebieska, ty czy? co prawe a Matka Bo?a b?dzie dzia?a? przez ciebie. Zobaczysz wiele z?a. Twoje serce niech b?dzie otwarte dla Matki Bo?ej a zamkni?te dla z?a. Jest to czas dla ciebie synu ci??ki ale twoja my?l niech b?dzie przy Moim Sercu. Trwaj w dobrym i wype?niaj plan Bo?y wobec Polski i Krlestwa Matki Bo?ej Zwyci?skiej. Oto twoje zadanie. Moc mojego Syna i moja jest w tobie. B?ogos?awi? ciebie synu i wszystkich, ktrzy b?d? z tob?. Przeciwnikw si? nie l?kaj i niech dobry Duch ?wi?ty o?wieca ci? i prowadzi ku dobremu. Niech Bg was b?ogos?awi i udziela wszelkich ?ask.

  29.11.2005 Mwi Bg Ojciec

  Niech b?dzie Bg w swoich anio?ach i w swoich ?wi?tych uwielbiony za to, ?e chce mwi? do tych maluczkich. B?d? pisa? o ile taka jest wola Bo?a. Wedle natchnie? Bo?ych b?d? si? stara?a pisa? i prosi? Boga o b?ogos?awie?stwo.
  Crko b?dziesz pisa? co dzie? jak Bg pragnie ocali? ludzko?? przed zag?ad? o ile cz?owiek b?dzie pragn?? wsp?pracowa? z Bogiem, aby plan Bo?y by? wype?niony zgodnie z wol? Bo??. B?ogos?awi? tym, co wezm? udzia? w planach Bo?ych.

  30.11.2005 Mwi Bg Ojciec

  Wiedz crko, ?e to czas ostateczny. Cz?owiek nie pojmuje ?e grzech sprowadza kar?. Ci, co my?l? ?e s? panami tego ?wiata ju? wydali na siebie wyrok. Kara za kar?, bo czas si? zbli?y? aby nieprawo?? ludzka by?a ukarana. Wracajcie na drogi Bo?e aby?cie mogli odnale?? ?wiat?o Bo?e, ktre ?e?cie utracili. Niech b?ogos?awie?stwo Bo?e spocznie na sprawiedliwych i na tych, co si? nawrc?.

  01.12.2005 Mwi Bg Ojciec

  Pisz crko bo to jest twoja misja. Bg wybra? ciebie do tego dzie?a, cho? jeste? s?aba ale Mi ufasz. Ja, Bg w Trjcy ?wi?tej jedyny pos?uguj? si? tob?. Crko, ot? daj? wskazwki dla wielu. Ja, Bg Ojciec Przedwieczny gdy stworzy?em cz?owieka z wielkiej mi?o?ci my?la?em o dzie?ach, ktre b?d? si? dokonywa? dla chwa?y Bo?ej. Zbuntowanego cz?owieka czeka to samo co zbuntowanego anio?a. Chcia?em aby lud Bo?y kocha? Mnie jako Ojca i Stwrc?. Jakim dzieckiem jeste? cz?owiecze, do kogo nale?ysz. Wkrtce staniesz na skrzy?owaniu drg. Masz mo?no?? teraz rozpozna? jak? drog? szed?e?. O ile wrcisz do Boga Bg ci przebaczy a jak nie staniesz si? niewolnikiem szatana na ca?? wieczno??. B?ogos?awie?stwo Bo?e niech spocznie na wszelkim stworzeniu. Amen. Siostra Zofia.

  02.12.2005 Mwi Bg Ojciec

  Bg w swej mi?o?ci chce przekaza? cz?owiekowi jako Stwrca czy cz?owiek pomy?la? cho? przez chwil? o dzie?ach Bo?ych. Jak Bg na b?aganie sprawiedliwych przychodzi? z pomoc? a niszczy? nieprawo??. Bg kocha sprawiedliwo??, bo sam jest sprawiedliwy. Przez ca?e wieki szed?em i dawa?em prorokom pouczenia i przykazania aby je wype?niali ?yli nimi. Bg im b?ogos?awi? a lud zbuntowany ulega? zag?adzie pomimo tylu dzie? czynienia dobra dla cz?owieka. Cz?owiek nadal buntuje si? przeciw Bogu. Ja, Ojciec Przedwieczny mwi? do was ludu ?e za odst?pstwo od swego Boga czeka was nieuchronna kara. B?dziecie zbiera? owoce swych win. Amen. Siostra Zofia.

  03.12.2005 Mwi Bg Ojciec

  Dzieci moje, zwr?cie swe serca do swego Boga. Nie oddalajcie si? bo zginiecie. Czeka?em ca?e wieki na lud Bo?y. Z czym przyjdziesz do swego Ojca Niebieskiego. Ogarnie ci? l?k i przera?enie. Tyle pokole? przesz?o i wci?? wypatruj? nawrcenia. Jestem dobrym Ojcem ale dla tych, co s? wierni Memu Ojcostwu. Ci nie byli i nie b?d? zawiedzeni. Boli mnie ojcowskie Serce ?e musz? kara?. Ci, co odeszli od swego Ojca niech nie licz? na Mi?osierdzie Bo?e tylko ci, co powrc?. M?dro?? ludzka stanie si? g?upot? bo nie rozpoznali czasu Boga i nie s?u?yli godnie wedle przykaza? Bo?ych. Amen. Siostra Zofia.

  04.12.2005 Mwi Bg Ojciec

  Ludu Bo?y wr? w przesz?o?? a odnajdziesz dzia?anie Boga. Przez ca?e wieki. ujrzysz w przesz?o?ci tera?niejszo??. Czym wi?cej m?dro?ci w cz?owieku tym bardziej oddala si? od Boga. Ja, Bg przedwieczny da?em woln? wol?, bo u Boga nie ma niewolnictwa. Takiej wolno?ci u?ywa cz?owiek jak? sobie uczyni? w swoim cz?owiecze?stwie a tam nie ma Boga. Bg dzia?a w cz?owieku zjednoczonym z wol? Bo??, ktry liczy tylko na Boga i Jemu ufa. Dzieci moje wracajcie bo czas oczyszczenia trwa. Bg Ojciec przyjdzie aby cz?owieka rozliczy?. Jaki ?wiat przygotowali i co uczynili z dobrem, ktre Bg da?. Zapomnia? cz?owiek o Stwrcy i Bogu. Ja, Bg przypomn? ludzko?ci kto jest Panem. W swoim gniewie uderz? w nieprawo??, aby cz?owiek czu? si? s?ug? a nie panem.

  05.12.2005 Mwi Bg Ojciec

  Drogie dzieci, Moja mi?o?? ojcowska trwa nadal do swych dzieci ziemskich. Widz? jak stajecie si? lodowcami. Czy? w lodowcu mo?e zap?on?? mi?o?? nie. Jestem Bogiem i Ojcem. Nie mog? odnale?? swych dzieci na drogach zbawienia. Id? tymi drogami, gzie nie ma Boga. Szatan u?ywa wszelkiego podst?pu aby usidli? cz?owieka. O duszo cz?owieka wiesz ile cierpliwo?ci mnie kosztujesz. Patrz? jak z?o ciebie opanowuje a ty mu si? poddajesz. Nie zawo?asz Bo?e Ojcze pom? mi. Zapomnia?e? o swym Ojcu, ale Ja, Bg nie zapominam, bo stworzy?em ciebie cz?owiecze i prochem jeste?. Oto nadchodzi czas, gdy ka?dy cz?owiek odczuje dobro lub z?o i przera?enie utrat? Boga. Wtedy b?dzie za p?no. Amen. Siostra Zofia.

  06.12.2005. Mwi Bg Ojciec

  Dzieci moje b?d?cie spokojne o zieje ?wiata. Ja, Bg Ojciec Przedwieczny upominam ?e nieprawo?? i odrzucenie Boga podlega zag?adzie a wy dzieci b?d?cie czujni, aby?cie nie byli zwiedzeni przez z?ego ducha. Trzymajcie si? przykaza? Bo?ych i nic wi?cej nie przyjmujcie. Wiele przyjdzie fa?szywych prorokw od ktrych b?dziecie czu? niepokj. Nie szukajcie innego Boga, bo jest tylko jeden Bg dla wszystkich stworze?. Dzieci moje Mego Ojcowskiego Serca wynagradzajcie mi swoj? mi?o?ci? za tych, co nie kochaj? Mnie. Gdy stwarza?em cz?owieka, ka?dego nape?nia?em swoj? mi?o?ci?. Tylko ta mi?o?? cz?owieka powinna si? rozwija? do Boga. Cz?owiek zagubi? mi?o?? do swego Ojca a mi?o?? jest fundamentem wiary w Boga i Ojca i Stwrc?. Dzieci moje, czekam na wasz? mi?o??, bo to jest ratunek dla ?wiata. B?ogos?awi? wszystkich mi?uj?cych Mnie.

  07.12.2005 Mwi Bg Ojciec

  Drogie moje dzieci, spjrzcie na swego Stwrc? i Ojca ktry oczekuje was w Niebie w wielkiej mi?o?ci. Pragn? aby?cie wszystkie wrci?y do Mnie, bo wszystkich kocham. Tylko s? takie dzieci, ktre nie potrzebuj? Mojego ojcostwa, posz?y w?asnymi drogami, cho? i ich wzywa?em aby nie odchodzi?y. Nie s?ysza?y jednak g?osu swego Ojca. Dzieci, ktre s? Mi wierne s?ysz? i staraj? si? aby wype?nia? Moj? wol? w takich mam upodobanie. Mdlcie si? dzieci moje za tych, co odeszli od swego Ojca. Gdy przyjdzie kara na lud niewierny obudz? si? ale czas nawrcenia min??. Bg w swoim gniewie potrafi skarci? niewierne stworzenia. Czas oczyszczenia trwa, nawracajcie si?, bo ka?dy z?o czyni?cy nie ujdzie sprawiedliwo?ci Bo?ej. Amen.

  08.12.2005 Mwi Bg Ojciec

  Ja, Bg Ojciec Przedwieczny da?em wam dzieci tyle ostrze?e? co czeka cz?owieka, ktry nie ma boja?ni Bo?ej, idzie przez ?ycie zadufany w sobie, zapomina kto go stworzy? i do koga nale?y. Masz cz?owieku rozum i woln? wol?. Co uczyni?e? z woln? wol?, ktr? da? ci Bg? Spjrz w swoje wn?trze a zrozumiesz jak? wielk? szkod? uczyni?e? swej duszy pozbawi?e? j? ?ycia wiecznego z Bogiem. Do?c d?ugo czeka?em na powrt moich dzieci ale sko?czy? si? czas oczekiwania i ch?osta ktra spadnie na ?wiat jest dzie?em z?ego cz?owieka, ktry odrzuci? i zniewa?y? przykazania Bo?e. Przyszed? czas na powstanie z grzechw i upadku cz?owieka. Rozgniewa? si? Bg i wysy?a swoich Anio?w, aby dokonali zburzenia wszystkiego co jest z?e, aby ?wiat zrozumia?, ?e Ja Bg jestem Panem i wszystko co istnieje na ?wiecie nale?y do Mnie. Amen.

  09.12.2005 Mwi Bg Ojciec

  Napisz te s?owa czy ?wiat mo?e pozosta? takim jaki jest? Ja, Bg daj? odpowied? nie. Jest czas na uporz?dkowanie z czego ma by? oczyszczony a co ma pozosta?. Zapowiedziane Krlestwo jest tu? tu?. W Krlestwie Bo?ym nie mo?e by? z?a, starajcie si? Moje dzieci aby jak najwi?cej wesz?o was do Krlestwa Bo?ego. W Krlestwie Moim dla z?a i z?ych ludzi nie b?dzie miejsca. Cz?owiek sobie nie wyobra?a co Bg Ojciec przygotowa? w Krlestwie ziemskim. Wszyscy maj? mo?liwo?? wej?? do Mojego Krlestwa ale nie wszyscy wejd?, bo z?o czynili. Nawracajcie si?, wierzcie w Ewangeli?, bo Ona mwi o wszystkim co sta? si? musi. Amen.

  10.12.2005 Mwi Bg Ojciec

  Niech Bg b?dzie uwielbiony przez ka?dego cz?owieka ktrego stworzy?. Up?ywa wiele wiekw a cz?owiek rozpanoszy? si? i jest sobie panem. Tyle mi?o?ci zlewam na wszystkie ludy. Ja, Bg Ojciec staj? przed czasem ostatecznym. Jaki smutek Mi zadajecie. Spjrzcie na dzieci ziemskie, Ktre nie maj? ojca, t?skni? i pragn? go mie?. Dzieci czy potraficie doceni? i pokocha? Ojca Niebieskiego, ktry wszystko mo?e. Wracajcie na ?ono Mego Ojcostwa, ?eby nie by?o za p?no. Mijaj? wieki, jeste? s?abym stworzeniem ale nie tak upad?ym jak w tym czasie. Kocham was dzieci, bro?cie swej wiary i nie ulegajcie pokusie, bo ?wiat nie a wam zbawienia. B?d?cie dzie?mi Bo?ymi a bramy raju b?dziecie mieli otwarte. Bg jest z wami i strze?e swych dzieci na wszystkich drogach ziemskich, by nie zw?tpili w Bstwo swego Boga. Oni po ci??kiej walce duchowej ujrz? oblicze Boga. Amen.

  11.12.2005 Mwi Bg Ojciec

  Dzieci moje w waszych modlitwach jest ratunek dla ?wiata. Bg oka?e wam swe Mi?osierdzie za trud i wierno??. Dzieci Moje zjednoczcie si? w jedno, bo u?yj? was do planw Bo?ych na tej ?wi?tej ziemi. Zahartowani w walce duchowej dacie przez wasze czyny ?wiadectwo dzieci Bo?ych. Wiele lat trudzili?cie si? dla chwa?y Bo?ej. Dzi?ki waszej ufno?ci do Boga i zdaniu si? na wol? Moj? trwali?cie niezmiennie i stali?cie si? wyprbowanym narz?dziem w walce duchowej. Dzi? Moje dzieci wysy?am was do walki8 duchowej z opiek? Anio?w, ktre b?d? wasz? obron? w wytrwaniu. Za mi?o?? do Mnie daj? wam Swoje Serce jako schronienie, mdlcie si?, czuwajcie, nie zasypiajcie bo czasu nie mo?na marnowa?. Nale?y go w ca?o?ci wykorzysta? dla chwa?y Bo?ej i zbawienia siebie i bli?nich. Amen.

  12.12.2005 Mwi Bg Ojciec

  Dzieci Moje zapami?tajcie sobie: pragn? by? w waszych sercach Ojcem nie karc?cym, ale mi?uj?cym was, ?eby Moja mi?o?? zatriumfowa?a nad z?em. Pragn? by? kochanym a nie zapomnianym, pragn? krlowa? w waszych sercach jako Ojciec Niebieski, pragn? aby ?wi?to Moje by?o na ziemi, aby ko?ci? je og?osi? i w wielkiej czci by?o obchodzone. Ca?e Niebo czci i uwielbia Ojca Przedwiecznego, tak wiele ?ask przygotowa?em zwi?zanych z tym ?wi?tem.
  Prosz? moi synowie nie igrajcie z ogniem. Odrzucony Bg Ojciec mo?e by? zagniewany za opiesza?o?? wasz?. Czekam na ?wi?to Moje, bo lud Mj czeka, modli si? i pragnie tego ?wi?ta. Czekam co uczynicie, wszyscy jeste?cie zale?ni ode Mnie, ale czy wy kap?ani pragniecie Ojca Niebieskiego? Nie zwlekajcie! Bo czas przeznaczony mija.
  Pragn? by?cie Mnie Ojca i Stwrc? nie z l?ku, ale z mi?o?ci uznali. Amen.

  13.12.2005 Mwi bg Ojciec

  Wiele poucze?, wiele ostrze?e? da?em wam dzieci. Da?em wam Mojego Syna Jezusa Chrystusa, ju? wi?kszej ofiary nie mo?e by? z?o?onej za grzechy ca?ej ludzko?ci. Dzieci zrozumcie Moj? mi?o?? do stworze?. Ja, Ojciec Przedwieczny pragn? waszego zbawienia, aby?cie byli przy Moim Sercu, Ono jest dla was otwarte. Czy wam nie wystarcza ofiara Mego Syna? gdy j? zlekcewa?ycie a nie skorzystacie z tej ofiary, Ja, Bg Ojciec upomn? si? po co przyszed?e? na ten ?wiat. Nieczu?e dzieci Moje, ujrzycie ?wiat pe?en grozy, ziemia nie wytrzyma gniewu Bo?ego. Pami?taj cz?owieku, ?e to ty doprowadzi?e? do kl?ski. Dzieci mdlcie si?! W waszej mocy jest uratowa? wielu. To jest ostatnie Moje or?dzie. B?ogos?awi? wam aby?cie si? opami?tali. Amen.

  14.12.2005 Mwi Jezus Chrystus

  Ja, Jezus Chrystus zwracam si? do ciebie crko Zofio, aby? pisa?a, bo wszystko jest zgodne z Wol? Bo??.
  Ja, Bg Zbawca dam ludziom pozna? Moj? mi?o?? do cz?owieka odkupion? w?asn? krwi?. Ta krew wo?a do cz?owieka, czy? bym daremnie wyla? j? z Moich ?wi?tych Ran. Pomy?l cz?owiecze przez chwil?, czy jest wi?ksza mi?o?? do ciebie ni? ta? O zagubiony cz?owieku, bez tej ofiary Krwi Mojej nie ma zbawienia, bo po to j? przela?em, aby?cie mogli wej?? do ?ycia wiecznego z Bogiem, aby cz?owiek nie l?ka? si? wrci? do Boga skalany grzechem. Moja Krew ci? obmyje, uczyni ci? czystym, tylko wr? pod Mj Krzy?. Amen.

  15.12.2005 Mwi Jezus Chrystus

  Drogie moje dzieci, przychodz? do was w tych or?dziach, aby wam oznajmi? co by?o, co jest i co b?dzie.
  Przyszed?em na ziemi? jako dzieci? Jezus. Patrzy?y Moje ?wi?te oczy na ten ?wiat tak pi?knie ukszta?towany dla cz?owieka. Cz?owiek powinien doceni?, kto go stworzy? i po co i dzi?kowa? Bogu. M?dro?? Bo?a uczyni?a wszystko i to by?o dobre, aby cz?owiek mg? rozwija? i korzysta? z tych darw uczynionych r?k? Boga Ojca. Ja, dzieci? Jezus przyszed?em na ?wiat, aby zbawi? cz?owieka. Czy Moje narodzenie daremne? Tak wiele narodw odesz?o ode Mnie, stworzyli inne wyznania i religie., B?dziecie p?aci? za odrzucenie Boga. Jestem Zbawc? ?wiata i ?wiat jest Moim podn?kiem. Za wierno?? Bogu nagroda ?ycie wieczne, za nieprawo?? kara. Zbli?a si? dzie? Moich urodzin, przygotujcie swoje serca, abym mg? w nich zamieszka?. Amen.

  16.12.2005 Mwi Jezus Chrystus

  Widzisz crko, w czasie przesz?ym nie by?o nawrcenia, nie by?o mi?o?ci do Boga i bli?niego, nawet nie by?o dla Mnie miejsca abym mg? si? godnie narodzi?. Przyszed?em w ubstwie i ukocha?em ubstwo i to, co zosta?o odrzucone przez panw tego ?wiata. Nawet uczeni w Pi?mie ?w. nie rozpoznali czasu Mego przyj?cia, bo nie by?o im to dane. Herod te? chcia? Mnie zabi?, bo wszystko musia?o si? wykona?. Patrzy?em na nieprawo?? ?wiata i cieszy?em si?, ?e b?d? mg? nieudolnemu cz?owiekowi pomc w zbawieniu. Ros?em, a ?aska Bo?a nape?nia?a Mnie m?dro?ci?, pokojem i t?sknot? za Niebem. Ludu Bo?y czy my?lisz i t?sknisz za Ojczyzn? Niebiesk? gdzie jest Bg? Amen.

  17.12.2005 Mwi Jezus Chrystus

  Gdy przyjdziesz do ?wi?tyni ukl?knij przed Moim Majestatem i powiedz te s?owa: oto jestem. Wniknij w Moj? tajemnic? dlaczego tu jestem, dlaczego czekam i pragn? przyj?cia ka?dego cz?owieka. Wychodz? ci naprzeciw i ju? raduj? si?, ?e przyszed?e? do Mnie i zapominam o twojej nieprawo?ci. Przychod?cie tak cz?sto, jak mo?ecie, bo gdy zapomnicie Mnie Boga waszego Ja nie mog? was ludu zapomnie?. Szcz??liwy cz?owiek, ktry przyjmuje Moje Cia?o i Nim ?yje. Taka dusza jest Moim ogrodem, w ktrym rodzi si? samo pi?kno mi?e Bogu. Moje dzieci, pro?cie o przemian? waszych serc, tej pro?by wam nie posk?pi? i udziel? wiele ?ask. Oto id? dni, w ktrych dokona si? wiele przemian, tylko wytrwajcie na modlitwie i dzi?kujcie Panu Bogu za przemiany ktrych dokonuje. Jeste?cie Moimi per?ami rozrzuconymi po ca?ym ?wiecie. Ja, Jezus Chrystus raduj? si? nimi i zachowuj? je w Swoim sercu. Amen.

  18.12.2005 Mwi Jezus Chrystus

  Wybra?em nard polski dla ?wiadectwa, ?e nigdy nie opuszcz? sztandaru naszych Dwch Serc i b?d? walczy? o ich tryumf w narodzie polskim. Tak wielkie zadanie da? wam Bg. B?ogos?awieni ci, ktrzy podejm? walk? zwyci?stwa nad z?em. Wielu ludziom nie zale?y na zwyci?stwie Bo?ym w narodzie polskim, ale gdy przyjdzie zwyci?stwo to ci, ktrzy nie pragn?li a odrzucili Bo?y plan wtedy zobacz? co odrzucili. Ja, Jezus Chrystus d?ugo czekam na powrt Mojej w?asno?ci, sami wybrali ciemno?? i pozostan? w niej. Dzieci Mojego Serca wynagradzajcie za tych, ktrzy odeszli od Mojego Serca, starajcie si? by? wiernym Swojemu Zbawcy. Nie znacie co Bg wam przygotowa? za wierno??, mi?o?? i trosk? o sprawy Bo?e. Ciesz? si?, ?e pami?tacie o tym aby odwiedza? Mnie w ko?ciele, wasza obecno?? sprawia Mi tyle rado?ci, pami?tajcie o tym do kogo przychodzicie. Ten Bg mo?e wszystko, tylko trzeba prosi? a stanie si?. Amen.

  19.12.2005 Mwi Jezus Chrystus

  Ja, Jezus Chrystus objawi?em si? w wielu krajach i dawa?em obietnic? ?ycia wiecznego z Bogiem tym, co si? nawrc?. Przeciwnicy Moich objawie? odrzucali je dlaczego nie badaj?? Czy Ja, Jezus Chrystus przychodz? w objawieniach, aby tym niszczy? wiar? nie, Ja tylko przypominam, ?e jestem w tych czasach obecnych. B?dzie jeszcze wi?cej objawie? aby?cie nie my?leli, ?e Mnie nie ma. Ja by?em i b?d? do ko?ca ?wiata. ?adne stworzenie nie jest w stanie zag?uszy? Moich objawie?, kto je odrzuca jest Moim przeciwnikiem. W narodzie polskim objawi?em si? jako Jezus Mi?osierny. By? zakaz. Moje objawienie o?yje, nikt nie jest w stanie u?mierci?. Tylko ten lud, co uwierzy i ufa w objawienia Moje oni otrzymaj? ?wiat?o, a s?owa Moje przenikaj? ich serca i czuj? rado?? i pokj. Czuwaj ludu Bo?y, bo wielu przyjdzie z?ych prorokw, aby was zwie??. Wzywajcie swego Boga i nie l?kajcie si?, wiara was wyzwoli od nieszcz??cia i przeszkd. W jaki sposb mam do was ludu Bo?y mwi?, gdyby nie by?o or?dzi? Amen.

  20.12.2005 Mwi Jezus Chrystus

  Crko moja pisz. ?wiat jest tak bardzo skaleczony grzechem, tej rany orzechowej nie da si? uleczy?, ostatni? desk? ratunku jest Mi?osierdzie Bo?e. Tak wielki dar cz?owiek otrzyma? mi?o?? samego Boga. Ludu mj, tak bardzo was umi?owa?em i mi?uj? nadal. Wiecie gdzie szuka? ratunku? U tego co wszystko mo?e. Ja, Jezus wszystko mog? tylko nawracajcie si? i pro?cie o przebaczenie u stp konfesjona?u. Dzieci Moje, odeszli?cie tak daleko ode Mnie, ju? nie mog? dojrze? gdzie jeste?cie. Odeszli?cie od ?wiat?a do ciemno?ci. Mdlcie si? za tych, co odeszli a Moich drg, bo oni sami ju? nie powstan? z grzechu. Narodzie polski powsta? do ?ycia z Bogiem, wybra?em was do wielkiego dzie?a planu Bo?ego. Z pokor? serca przyjmijcie Go i wype?nijcie, sta?cie si? jak ma?e dzieci, ktre szukaj? opieki Ojca. Szukajcie a znajdziecie. Amen.

  21.12.2005 Mwi Jezus Chrystus

  Cz?owiek wie bardzo dobrze, co jest dobre lub z?e, a jednak ch?tniej czyni z?o ni? dobro. Do czego dojdziesz cz?owieku? Wybierasz sam to, co ci si? tak bardzo podoba, smutny jest twj koniec. Gdy spojrzysz w swoj? przesz?o?? zadr?y twoje serce tyle mi?o?ci Bo?ej, a ty nie skorzysta?e? z niej. ?wiat jest dotkni?ty tyloma karami ale nawrcenia nie ma. Czy Ja, Jezus Chrystus mog? przyj?? ponownie na t? ziemi? skalan? grzechem? Jestem Bogiem i cz?owiekiem, gdzie postawi? stop? Mych ng. Zastanw si? cz?owieku, co ma uczyni? w?adca wszystkiego co istnieje. Oczy?ci ten ?wiat z brudu orzechowego do pierwotno?ci, aby krlowa? z tymi, co byli wierni Memu Bstwu. Oni dadz? ?wiadectwo dzieci Bo?ych, oni pragn?li dobra i ratowali wiele dusz zagubionych od pot?pienia. Cisi pracownicy Mojej winnicy nie z l?ku sk?adali ofiary mi?e Bogu a z mi?o?ci do swego Zbawcy. Pracujcie moje dzieci wytrwale, gdy przyjdzie Pan wynagrodzi stokrotnie. Amen.

  22.12.2005 Mwi Jezus Chrystus

  Drogie dzieci, zosta?em z wami jako wi?zie? mi?o?ci. Jestem sam? Mi?o?ci?, kto spo?ywa Moje Cia?o jednoczy si? z Moj? mi?o?ci? i ?yje ni?. W takich duszach mam upodobanie ale wiele moich dzieci przyjmuje Mnie z oboj?tno?ci?, nawet nie zegnie kolan, my?l jego jest daleko ode Mnie. Smutno Mi wej?? do takiego serca lub wcale nie wchodz?, bo w takich sercach nie ma miejsca dla Mnie. Patrz? na te dzieci zbrukane grzechem, ktre bezmy?lnie przyjmuj? Moje Cia?o. Jestem Zbawicielem ?wiata i uczyni? ze ?wiatem to, co b?d? chcia?, ale wszystko zale?y od was dzieci i od waszego nawrcenia. Fundamentem wiary cz?owieka w Boga jest mi?o??, kto j? posiad? ma ?ycie wieczne. Trzeba mi?owa? Boga i bli?niego takie jest przykazanie Bo?e, bo w mi?o?ci rodzi si? samo dobro. Spjrzcie na Mj Krzy?, taka mi?o?? mo?e przemieni? ?wiat. Da?em wam zwr do na?ladowania, sprbuj, mo?e ci si? uda ukocha? Krzy? swego Zbawcy i za Nim i?c do Ko?ca waszego ?ycia. Ja, Jezus Chrystus b?d? szed? z wami. Amen.

  23.12.2005 Mwi Jezus Chrystus

  Dzieci moje, gdyby?cie zna?y jak wielka ?aska jest dla tych, co kochaj? swoich rodzicw. Bg wybra? ?ono twojej matki, aby ciebie urodzi?a i piel?gnowa?a. Dzieci, ktre nie kochaj? swoich rodzicw s? jak martwe g?azy. Bierzcie wzr z Mojej Matki, gdy Ja odszed?em do Ojca Ona zosta?a jeszcze z wami. Dzi? ta kochaj?ca Matka jest zawsze ze Mn? i wyprasza wam wiele ?ask, bo Moje kochaj?ce Serce uczyni wszystko o co Ona prosi. Ja, Jezus Chrystus prosz? was kochajcie swych rodzicw i na?ladujcie Moj? Matk?, ktra jest sam? mi?o?ci? a Ja, Jezus jestem poddany Jej mi?o?ci. Cho? jestem Bogiem kocham J? i wy J? kochajcie, bo to jest nagroda za mi?o?? i opiek? nad swymi rodzicami. W obecnym czasie mi?o?? wygas?a, brak uczucia i odpowiedzialno?ci przed Bogiem. Amen.

  24.12.2005 Mwi Jezus Chrystus

  Crko Moja, widz? jak zabiegasz o dobro na tym ?wiecie. Dzi? w dniu Moich urodzin daj? ci obietnic? czy? dalej co czynisz, wzywaj lud Bo?y do nawrcenia i modlitwy. Dzieci wasze starania o zbawienie dusz i pokj Bo?y w Polsce i przemiany ludzkich serc, wasze ofiary Mszy ?w. i modlitwy Ja, Jezus wam b?ogos?awi?. B?ogos?awi? rwnie? wasze pro?by b?agalne, ktre daj? Mi tyle rado?ci a ty ma?a trzdko id?cie i ratujcie to, co mo?e zgin??. Da?em wam drogie dzieci moc modlitwy, mdlcie si? a ujrzycie dzie?o, ktre powierzy? wam Bg. R?aniec ?w., Koronki to wasza bro? niszczenia z?a. Jest was ma?o, ale pragnienie wasze ma wielk? moc do zdobywania dusz dla swego Zbawcy. Dzieci moje, otwrzcie swoje serca abym mg? w was zamieszka? jako Bo?a Dziecina i by? kochanym. Amen.

  25.12.2005 Mwi Jezus Chrystus

  Dzieci Moje, w ?wi?to Bo?ego Narodzenia pragn? was ogarn?? swoim mi?uj?cym sercem i udzieli? wam wszelkich ?ask potrzebnych na tym ?ez padole. Przyszed? czas, aby wam objawi? co Ja, Jezus Chrystus pragn? od was dzieci, ktre jeste?cie Moim narz?dziem pos?usznym i wytrwa?ym w wierze, ?e Bg was prowadzi. Przygotujcie si? do wielkiej walki duchowej, zwyci?stwo jest w waszym sercu. Mo?ni i m?drzy tego ?wiata nie b?d? panowa? nad Moimi dzie?mi bo do nich nale?e? b?dzie zwyci?stwo nad z?em, Ja, Jezus jestem z nimi. Bg d?u?ej nie mo?e przegrywa? poniewa? Bg dopu?ci? do tego, aby dobro od??czy? od z?a. Bg bierze w swoje r?ce panowanie nad ?wiatem i wyda sprawiedliwy wyrok dla tych, co Mu nie s?u?yli. Wype?ni? si? czas z?a a nast?pi czas rado?ci i pokoju. Wracajcie dzieci Moje aby?cie wzi??y udzia? w rado?ci i pokoju albo oddam was komu s?u?y?y?cie. Nast?pi przemiana ?wiata, bo przyszed? czas i to, co uznawa?y?cie za dobre i pi?kne bez Boga stanie si? wasz? zag?ad?. Amen.

  26.12.2005 Mwi Jezus Chrystus

  Drogie Moje dzieci, znw spotykamy si? w s?owie. Pragn? was pouczy? i ostrzec, aby?cie si? nawraca?y do Boga i zesz?y z drg nieprawo?ci, bo ko?czy si? czas oczekiwania na powrt Stwrcy. Ja, Jezus Chrystus z?o?y?em ofiar? z siebie Bogu Ojcu za was, ktrzy rozwa?acie Moj? M?k?, idziecie Moj? drog? i znacie jak wielka jest Moja ofiara. Cz?owieku, odszed?e? od Mego Krzy?a i utraci?e? ?ask? zbawienia. Tak wielkie m?ki ponios?em dla ka?dego z was. Dzieci Moje, czym zas?u?y?em na takie odst?pstwo od Swego Zbawcy. Ja, Jezus pragn? czci i mi?o?ci, bo tylko to mo?e u?mierzy? Mj smutek. Tak bardzo zabiega?em o wasze zbawienie, odrzucili?cie je i wiele dzieci nie ujrzy Mego Oblicza. Kara zawis?a nad ?wiatem, ciemno?? si? zbli?a i wszystko stanie si?, co lud sobie przygotowa?. Amen.

  27.12.2005 Mwi Jezus Chrystus

  Dzieci Moje, nie my?lcie, ?e to, co si? dzieje b?dzie trwa?o wiecznie. Nie drogie dzieci, ?wiat zosta? poddany prbie. Wiele Moich stworze? b?dzie sz?o za Moim Krzy?em. Czy umi?owa?e? Mj Krzy? cierpienia, czy b?dziesz szed? Moimi ?ladami, czy mi?o?? cz?owieka by?a pe?na? Zastanw si? biedny cz?owieku, czy by?e? wyznawc? jedynego Boga, jak? wybra?e? drog? i czym dla ciebie jest Bg Stwrca. Czy ?ycie twoje by?o z Bogiem i dla Boga, czy poszed?e? w?asn? drog? zatracenia? Czy?bym wyla? daremnie Swoj? ?wi?t? Krew dla waszego zbawienia. Przyszed? czas aby rozliczy? bezbo?ny ?wiat. Jeszcze ?wiat nie dozna? takiej kary jaka ma nast?pi?, za nieprawo?ci doznacie gniewu Bo?ego. Dzieci, ktre pe?ni? wol? Bo?? z mi?o?ci niech si? nie l?kaj?. Jeste?cie Moimi kwiatami, ktre wydaj? wo? mi?? Bogu. Id?cie i czy?cie Moj? wol?. Amen.

  28.12.2005 Mwi Jezus Chrystus

  Dzi? zwracam si? do Moich synw kap?anw z pytaniem: jakim by?e? pasterzem dla Moich owieczek? Da?em wam wiedz? co kap?an ma czyni? i jak Mnie na?ladowa? wobec tych maluczkich. Obraz kap?a?stwa jest bardzo zagubiony. Kszta?t kap?ana zale?y od wychowawcw a im brak m?dro?ci Bo?ej. Ja, Jezus potrzebuj? ?wi?tych kap?anw a nie wypaczonych. M?dro?? wyk?adowcw stanie si? ich zgub?. To jest najwi?ksza odpowiedzialno?? przed Bogiem, w ktrym nie ma przebaczenia. Bg powierzy? wam tak czyste serca i umys?y, co uczyni?e? wychowawco, aby przygotowa? ich do ?wi?to?ci i dobrze s?u?y? Bogu i cz?owiekowi. Dobry i ?wi?ty kap?an b?dzie wiedzia? jak prowadzi? Moj? owczarni? a z?y kap?an b?dzie j? rozprasza?. Moje biedne owieczki, bez dobrego pasterza gin? i oddalaj? si? od Boga. Kap?an ma s?u?y? ko?cio?owi i ludowi Bo?emu i nie b?dzie zmienia? nic czego ko?ci? nauczy? a b?dzie g?osi? s?owo Bo?e w wielkiej czci i mi?o?ci. Zmiany w ko?ciele os?abiaj? wiar? i tym niszczony jest ko?ci?. Moi synowie kap?ani nie czy?cie tego aby zamyka? ko?cio?y, od was zale?y jak? nauk? b?dziecie prowadzi? Lud Bo?y i jak? mi?o?ci? b?dziecie ich darzy?. Wr?cie do korzeni 1000-letniego ko?cio?a. Czekam na wasz powrt. O ile nie rozwa?ycie tego or?dzia przygotuj? wam niespodziank?, bo mieli?cie tych ostrze?e? i to do was nie dotar?o. Amen.

  Duchu ?w. oddaj? si? pod Twoje natchnienia aby pisa? o dzia?aniu Twoim w tym czasie ostatecznym.

  29.12.2005. Mwi Duch ?w.

  Dzieci Moje, Ja, Duch ?w. przychodz? do swego ludu z Moim tchnieniem, ?wiat?em i darami, aby u?wi?ci? wasze dusze. Ja jestem ogrodnikiem waszych dusz. Pragn?, aby wasze dusze ja?nia?y Moim ?wiat?em. Cz?owiek powinien stara? si? aby te ?wiat?o wzrasta?o. Trzeba si? modli? do Ducha ?w. i zanosi? pro?by b?agalne o wylanie Ducha ?w.. Dlatego ten czas podlega Mnie, Duchowi ?w.. Cz?owiek musi si? przygotowa? aby otrzyma? ?wiat?o Ducha ?w., aby ?wiat?o waszego ducha po??czy?o si? ze ?wiat?em Ducha ?w.. To On obejmuje i ogarnia swoj? mi?o?ci?, ?adne z?o nie ma dost?pu do takiej duszy, bo gdzie jest ?wiat?o tam z?o ucieka. To jest jedyna dla cz?owieka wsp?praca z Duchem ?w i pozwlcie Mi si? kierowa?. Ja, Duch ?w. kocham takie dusze i u?wi?cam je, aby nie uleg?y os?abieniu. Zwr?cie swoje serca do Mego ?wiat?a i do Mej mi?o?ci, A Ja sam b?d? si? troszczy? o wasz wzrost duchowy i zapal? wasze serca Moj? mi?o?ci?. B?dziecie jak ?ywe pochodnie spalaj?ce si? w ogniu Mojej mi?o?ci, aby ratowa? dusze dla chwa?y Bo?ej. Przygotujcie si? abym mg? przez was dzia?a?. Amen.

  30.12.2005. Mwi Duch ?w.

  Dzieci Moje, przychodz? do was aby wam udzieli? wiedzy o dzia?aniu Moim. Pomy?lcie dzieci Moje przez chwil? ?e Jestem w was. Nie trzeba szuka? Mnie. Bardzo smuc? si? kiedy stworzenie Bo?e nawet nie pomy?li o Mnie. Wejd?cie dzieci Moje do ?wi?tyni swego serca i mdlcie si?. Ta ?wi?tynia jest twoj? w?asno?ci?, tylko daj? wam pytanie: jak dbasz o t? ?wi?tyni? w ktrej przebywa Duch ?w.? Czy zapomnia?e? o niej i wyrastaj? w niej chwasty grzechowe. Ja pragn? was wszystkich u?wi?ci?. Raduj? si? gdy dbacie o t? ?wi?tyni? waszych serc, wiele ?ask sp?ywa na takie dusze i raduje si? Mj duch. Taka ?wi?tynia jest spoczynkiem Moim. Przygotowa?em tak wiele ?ask dla tych, co pami?taj? o ?wi?tyni swego serca. Te ?wi?tynie s? u?wi?cone ju? tu na ziemi, bo Ja, Duch ?w. w nich przebywam i u?wi?cam je, aby dusza ludzka wzrasta?a duchowo. Amen.

  30.12.2005

  Czy to prawda Panie Jezu co nam przekazuje or?dzie z Ameryki i co mamy czyni? i czego si? spodziewa? w Polsce i na ?wiecie o ile Jezu taka jest Twoja wola.
  Crko Moja nie zapominaj, ?e wszystko zale?y od cz?owieka. B?d? spokojna o swoj? Ojczyzn?, ona przechodzi agoni?, ale obiecuj?, ?e zmartwychwstanie tylko mdlcie si?, uwielbiajcie Boga i wynagradzajcie Mi za tych, co czyni? z?o. Kraje odpowiedz? za wszystkie Ko?cio?y zniszczone. Zapomnieli, ?e to mj dom i za to do?wiadcz? ich. Crko, co do tego or?dzia nie przywi?zuj ?adnej wagi, masz swoje misje i staraj si? j? wype?nia? dobrze jak tylko mo?esz. Cz?owiek ktry ufa Bogu bezgranicznie niech si? nie l?ka. Czy? mog? kara? tych, co z ca?ego serca oddali si? woli Bo?ej? Bg te? ma zobowi?zania wobec tych, co kochaj? swego Boga. Wiele b?dzie or?dzi nieprawdziwych aby u cz?owieka wywo?a? l?k. Wtedy s?abnie jego wiara. B?d?cie cisi i pokorni, ufajcie swemu Bogu, wyciszajcie swoje serca abym mg? do was mwi?, bo tylko w pokoju Bg przychodzi do cz?owieka aby mu dawa? dobre natchnienia. Bo gdy niepokj masz cz?owiecze, nie s?yszysz Mojego dialogu ani natchnie?. Walczcie o pokj duchowy a Ja wam pomog? tylko pragnijcie a reszt? dokonam Ja, Jezus Chrystus.

1 2 3